luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Animadversió sense causa/Animosity without a cause/Animadversión sin causa

Animadversió sense causa

Per la nostra vida passen moltes persones. Algunes ens cauen normal, altres fenomenal i n’hi han algunes en concret(poques per fortuna) que només al veure-les se’ns entravessen, i això, sense gairebé haver-hi interactuat. Aquest és un problema a resoldre si quan les anem coneixent segueix havent-hi animadversió entre nosaltres; doncs, generalment succeeix que l’animadversió sol ser d’anada i de tornada. És a dir, aquella persona sent el mateix rebuig per mi que el que jo sento per ella. He arribat a la conclusió que és una qüestió de comptes kàrmics d’altres vides anteriors, en que hi ha hagut una mala experiència, un problema greu que ha acabat malament i que quan ens tornem a trobar en la següent vida, ha quedat l’impacte gravat a l’ànima i en veure a la persona per primer cop, sense conèixer-la, aquests sentiments inquietants, temorosos, o d’odi, incomprensibles, ens tornen.
Solucions: Hi han moltes teràpies i tècniques que poden ajudar; es poden provar i si no funcionen, una cosa que podem fer, si ens ho podem permetre, és allunyar-nos físicament d’aquelles persones mentre procurem solucionar-ho. Si és impossible posar distància entre elles i nosaltres, ens queda la meditació. Cada vegada que ens disposem a meditar, transmetre aquests sentiments negatius cap a l’Ànima Suprema, Déu, deixar-los anar i absorbir les ondes amoroses de Déu i enviar-les cap aquestes ànimes amb les que hi tenim comptes kàrmics pendents i tenir bons desigs cap a elles.
Totes les ferides guareixen amb la medicina de l’amor espiritual d’ànima a ànima, per molt antigues que siguin. Potser la propera vegada que ens trobem haurà baixat la intensitat de la nostra mútua animadversió o fins i tot descobrim una gran amistat.

Animosity without a cause

Many people pass through our lives. Somes of they rubs us the wrong way, others phenomenal and there are some in particular (fortunately few) that just when we see them, dislike us, and this, without almost having interacted. This is a problem to be solved if when we get to know them there is still animosity between us; since, it generally happens that the animosity tends to be of back and forth. That is, that person feels the same rejection for me that I feel for her. I have come to the conclusion that it is a matter of karmic accounts from other previous lives, in which there has been a bad experience, a serious problem that has ended badly and that when we meet again in the next life, the impact has been recorded in the soul and when we see the person for the first time, without knowing them, these disturbing, fearful or hateful feelings, incomprehensible, return to us.
Solutions: There are many therapies and techniques that can help; they can be tested and if they don’t work, something we can do, if we can afford, it is to physically get away from those people while we try to fix it. If it is impossible to put distance between them and us, remains us the meditation. Every time we get ready to meditate, transmit these negative feelings towards the Supreme Soul, God, release them and absorb the loving waves of God and send them towards these souls with whom we have pending karmic accounts and have good wishes towards them.
All wounds heal with the medicine of spiritual love from soul to soul, no matter how ancient they are. Perhaps the next time we meet, the intensity of our mutual animosity will have lessened or we may even discover a great friendship.

Animadversión sin causa

Por nuestra vida pasan muchas personas. Algunas nos caen normal, otros fenomenal y hay algunas en concreto (pocas por fortuna) que sólo al verlas se nos atragantan, y esto, sin casi haber interactuado. Este es un problema a resolver si cuando las vamos conociendo sigue habiendo animadversión entre nosotros; pues, generalmente sucede que la animadversión suele ser de ida y de vuelta. Es decir, aquella persona siente el mismo rechazo por mí que el que yo siento por ella. He llegado a la conclusión de que es una cuestión de cuentas kármicas de otras vidas anteriores, en que ha habido una mala experiencia, un problema grave que ha acabado mal y que cuando nos volvemos a encontrar en la siguiente vida, ha quedado el impacto grabado en el alma y al ver a la persona por primera vez, sin conocerla, estos sentimientos inquietantes, temerosos, o de odio, incomprensibles, nos vuelven.
Soluciones: Hay muchas terapias y técnicas que pueden ayudar; se pueden probar y si no funcionan, algo que podemos hacer, si nos lo podemos permitir, es alejarnos físicamente de aquellas personas mientras procuramos solucionarlo. Si es imposible poner distancia entre ellas y nosotros, nos queda la meditación. Cada vez que nos dispongamos a meditar, transmitir estos sentimientos negativos hacia el Alma Suprema, Dios, soltarlos y absorber las ondas amorosas de Dios y enviarlas hacia estas almas con las que tenemos cuentas kármicas pendientes y tener buenos deseos hacia ellas.
Todas las heridas curan con la medicina del amor espiritual de alma a alma, por muy antiguas que sean. Quizá la próxima vez que nos encontremos habrá bajado la intensidad de nuestra mutua animadversión o incluso puede que descubramos una gran amistad.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: