luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

A la llum d’una nova consciència/In the light of a new consciousness/A la luz de una nueva conciencia

Reflexió de la Setmana  6 de juny de  2021 

A la llum d’una nova consciència

Mantenir una consciència espiritual en el món en què vivim no sempre és tasca fàcil. Es requereix una pràctica continuada i molta atenció. Necessitem un mètode senzill per elevar l’energia espiritual i mantenir-la a un nivell alt.
Pensaments poderosos, creats cada dia amb un determinat propòsit, eleven la consciència. Aquests pensaments són generadors de poder, ens donen energia i enforteixen l’ànima. Quan tenim una consciència elevada sentim un flux automàtic d’energia pura entre l’ésser i el Ser Suprem.
Per entrar en una consciència més elevada es requereix tenir un propòsit clar i la comprensió que el pensament crea la realitat. Perquè un pensament es faci poderós cal acceptar-ho, creure-ho i sentir-ho.
Connecto amb el meu espai interior i prenc un pensament, com ara “sóc una ànima pacífica i amorosa”. Permeto que aquest pensament s’assenti durant uns segons a la pantalla de la meva ment. Ho repeteixo lentament, de manera que es pugui assentar en la meva consciència.
Ara ho accepto conscientment: “Sí, sóc una ànima pacífica i amorosa”; permetent que es faci meu i experimento que és veritable, que aquest és el meu estat original, i deixo que emergeixin els sentiments que hi ha darrere d’ell; pau, amor i poder flueixen en el meu interior.
La pràctica d’aquesta consciència elevada i de pensaments de auto-respecte, d’una manera regular i sistemàtica, ens permetrà anar experimentant sentiments de confiança i seguretat en nosaltres mateixos, la qual cosa ens farà sentir éssers cada vegada més lliures.
La nostra autoestima deixarà de basar-se en l’opinió, el respecte o l’aprovació que rebem dels altres. Conèixer-nos, estimar-nos i respectar-nos ens convertirà en una persona més autònoma, equilibrada i estable, tant a nivell mental com emocional.
Moltes pors aniran esvaint-se davant la llum d’aquesta nova consciència i s’obrirà una porta per conrear la humilitat, l’amor, l’acceptació, i per alliberar-se de jutjar als altres i alliberar el poder de l’ésser. Comencem a brillar.

Extracte del llibre:
Meditació Raja Yoga,
Guia pràctica,
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Week Reflection june 6,  2021 

In the light of a new consciousness

Maintaining a spiritual awareness in the world we live in is not always an easy task. It requires continued practice and a lot of attention. We need a simple method to raise the spiritual energy and keep it at a high level.
Powerful thoughts, created each day for a purpose, raise awareness. These thoughts are generators of power, give us energy and strengthen the soul. When we have an elevated consciousness we feel an automatic flow of pure energy between the self and the Supreme Being.
Entering into higher consciousness requires having a clear purpose and understanding that thought creates reality. For a thought to become powerful, you have to accept it, believe it, and feel it.
I connect with my inner space and take a thought, such as “I am a peaceful and loving soul.” I allow this thought to settle for a few seconds on the screen of my mind. I repeat it slowly, so that it can settle into my consciousness.
Now I accept it consciously: “Yes, I am a peaceful and loving soul”; allowing it to become mine and I experience that it is true, that this is my original state, and I allow the feelings behind it to emerge; peace, love and power flow within me.
The practice of this elevated consciousness and thoughts of self-respect, in a regular and systematic way, will allow us to experience feelings of confidence and security in ourselves, which will make us feel increasingly free beings.
Our self-esteem will no longer be based on the opinion, respect, or approval we receive from others. Knowing, loving and respecting each other will make us a more autonomous, balanced and stable person, both mentally and emotionally.
Many fears will fade in the light of this new awareness and a door will open to cultivate humility, love, acceptance, and to free oneself from judging others and liberating the power of being. We started to shine.

Excerpt from the book:
Raja Yoga Meditation,
Practical Guide,
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Reflexión de la Semana  6 de junio 2021

A la luz de una nueva conciencia

Mantener una conciencia espiritual en el mundo en que vivimos no siempre es tarea fácil. Se requiere una práctica continuada y mucha atención. Necesitamos un método sencillo para elevar la energía espiritual y mantenerla a un nivel alto.
Pensamientos poderosos, creados cada día con un determinado propósito, elevan la conciencia. Estos pensamientos son generadores de poder, nos dan energía y fortalecen el alma. Cuando tenemos una conciencia elevada sentimos un flujo automático de energía pura entre el ser y el Ser Supremo.
Para entrar en una conciencia más elevada se requiere tener un propósito claro y la comprensión de que el pensamiento crea la realidad. Para que un pensamiento se haga poderoso hay que aceptarlo, creerlo y sentirlo.
Conecto con mi espacio interior y tomo un pensamiento, como por ejemplo “soy un alma pacífica y amorosa”. Permito que este pensamiento se asiente durante unos segundos en la pantalla de mi mente. Lo repito lentamente, de forma que se pueda asentar en mi conciencia.
Ahora lo acepto conscientemente: “Sí, soy un alma pacífica y amorosa”; permitiendo que se haga mío y experimento que es verdadero, que ese es mi estado original, y dejo que emerjan los sentimientos que hay detrás de él; paz, amor y poder fluyen en mi interior.
La práctica de esta conciencia elevada y de pensamientos de autorrespeto, de una forma regular y sistemática, nos permitirá ir experimentando sentimientos de confianza y seguridad en nosotros mismos, lo cual nos hará sentir seres cada vez más libres.
Nuestra autoestima dejará de basarse en la opinión, el respeto o la aprobación que recibamos de los demás. Conocernos, amarnos y respetarnos nos convertirá en una persona más autónoma, equilibrada y estable, tanto a nivel mental como emocional.
Muchos miedos irán desvaneciéndose ante la luz de esta nueva conciencia y se abrirá una puerta para cultivar la humildad, el amor, la aceptación, y para liberarse de juzgar a los demás y liberar el poder del ser. Empezamos a brillar.

Extracto del libro:
Meditación Raja Yoga,
Guía práctica,
Ed. Brahma Kumaris
Brahma Kumaris

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: