luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El pensament crea consciència/Thought creates awareness/El pensamiento crea conciencia

Reflexió de la Setmana  3 de juliol de,  2021  

El pensament crea consciència

Necessitem valor per deixar anar i tornar a la nostra essència, però només en aquesta essència trobarem la veritat i la llibertat. Alliberar-nos de les atraccions habituals i de l’emoció de permetre’ns un comportament espectacular i finalment arribar al punt important exigeix ​​una gran determinació i el valor de prendre’ns aquesta determinació seriosament.
Deixar anar vol dir adonar-se que res ni ningú pot torbar la nostra pau mental excepte nosaltres mateixos. La idea que els altres i les situacions externes ens estan afectant ens provoca molta infelicitat. Potser ens estiguin afectant, però necessitem alliberar-nos del fet de sentir-nos influïts per elles.
Exigeix ​​valor i determinació alliberar-nos de justificar la nostra ira, del fet defensar-nos a nosaltres mateixos per culpar els altres, dels pensaments i sentiments inútils que s’han convertit en hàbits arrelats. Exigeix ​​valor adonar-se i després actuar amb la consciència que creem benestar a les nostres vides independentment del que passa al nostre voltant.
En comptes de pensar en el que hauria o podria haver fet o estat, el que he de fer és alliberar-me de la culpa, discernir el que ha de canviar en el meu interior i decidir fer-ho sense que res importi.
En el moment en què ens adonem que estem intensificant qualsevol pensament o sentiment negatiu o inútil, hem de demanar a la ment que posi el fre per evitar que es produeixi una col·lisió frontal de caràcter emocional o verbal.
Deixar anar significa posar punt final a tota aquesta activitat mental amb un únic pensament: “Sóc un ésser de pau”. L’essència de l’ésser és la pau: la llibertat absoluta de qualsevol sobrecàrrega. Tornar a aquesta pau essencial significa observar les trapelleries de la ment i decidir posar-los aquest punt final ja, sense demora.

Extracte de el llibre:
La recerca del benestar,
Utilitza les teus vuit poders,
Ed. Brahma Kumaris,
Anthony Strano

Week Reflection  july 3,  2021  

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és unnamed-6.jpg

Thought creates awareness

We need courage to let go and return to our essence, but only in this essence will we find truth and freedom. Releasing ourselves from the usual attractions and the thrill of allowing ourselves to perform spectacularly and finally getting to the point requires great determination and the courage to take this determination seriously.
Letting go means realizing that nothing and no one can disturb our peace of mind except ourselves. The idea that others and external situations are affecting us causes us a lot of unhappiness. They may be affecting us, but we need to free ourselves from being influenced by them.
It takes courage and determination to free ourselves from justifying our anger, from standing up for ourselves to blame others, from useless thoughts and feelings that have become ingrained habits. It takes courage to realize and then act with the awareness that we create well-being in our lives regardless of what happens around us.
Instead of thinking about what I should or could have done or been, what I have to do is free myself of guilt, discern what has to change inside me and decide to do it no matter what.
The moment we realize that we are intensifying any negative or useless thoughts or feelings, we have to ask the mind to put the brakes to avoid a head-on collision of an emotional or verbal nature.
Letting go means putting an end to all this mental activity with a single thought: “I am a being of peace.” The essence of being is peace: absolute freedom from any overload. Returning to this essential peace means observing the antics of the mind and deciding to put that end to them now, without delay.

Excerpt from the book:
The search for well-being,
Use your eight powers,
Ed. Brahma Kumaris,
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  3 de julio 2021  

Aquesta imatge té un atribut alt buit; el nom de fitxer és unnamed-6.jpg

El pensamiento crea conciencia

Necesitamos valor para soltar y volver a nuestra esencia, pero solo en esta esencia encontraremos la verdad y la libertad. Liberarnos de las atracciones habituales y de la emoción de permitirnos un comportamiento espectacular y finalmente llegar al punto importante exige una gran determinación y el valor de tomarnos esta determinación seriamente.
Soltar significa darse cuenta de que nada ni nadie puede turbar nuestra paz mental excepto nosotros mismos. La idea de que los demás y las situaciones externas nos están afectando nos provoca mucha infelicidad. Puede que nos estén afectando, pero necesitamos liberarnos del hecho de sentirnos influidos por ellas.
Exige valor y determinación liberarnos de justificar nuestra ira, del hecho de defendernos a nosotros mismos para culpar a los demás, de los pensamientos y sentimientos inútiles que se han convertido en hábitos arraigados. Exige valor darse cuenta y después actuar con la conciencia de que creamos bienestar en nuestras vidas independientemente de lo que ocurre a nuestro alrededor.
En vez de pensar en lo que debería o podría haber hecho o sido, lo que tengo que hacer es liberarme de la culpa, discernir lo que tiene que cambiar en mi interior y decidir hacerlo sin que nada importe.
En el momento en el que nos demos cuenta de que estamos intensificando cualquier pensamiento o sentimiento negativo o inútil, tenemos que pedir a la mente que ponga el freno para evitar que se produzca una colisión frontal de carácter emocional o verbal.
Soltar significa poner punto final a toda esta actividad mental con un único pensamiento: “Soy un ser de paz”. La esencia del ser es la paz: la libertad absoluta de cualquier sobrecarga. Volver a esta paz esencial significa observar las travesuras de la mente y decidir ponerles ese punto final ya, sin demora.

Extracto del libro:
La búsqueda del bienestar,
Utiliza tus ocho poderes,
Ed. Brahma Kumaris,
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: