luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Canvi, progrés i metamorfosi/Change, progress and metamorphosis/Cambio, progreso y metamorfosis

Reflexió de la Setmana  10 de juliol de  2021 

Canvi, progrés i metamorfosi

Savi és aquell que, després d’escoltar el coneixement espiritual, té el valor de posar-ho en pràctica, diàriament i sense parar. El coneixement es transforma en saviesa quan hi ha el compromís d’aprendre. Aprendre significa canviar.
Hi ha tres tipus de canvi: un és simplement el canvi per se; un altre és el desenvolupament i el progrés de l’ésser; i el més profund i sorprenent és la transformació, la metamorfosi completa.
El canvi es pot dur a terme a través de pensaments positius que ens ajuden a crear actituds positives, que ens ajuden a viure plenament, a convertir-nos en millors persones. Qualsevol que sincerament ho decideixi, pot canviar alguna cosa de si.
Perquè l’ésser progressi des del punt de vista de la seva espiritualitat necessita d’un canvi profund i del poder espiritual per aconseguir èxits permanents. Per aconseguir-ho, hem d’aprendre a utilitzar l’energia de l’ésser juntament amb l’energia divina de Déu. Amb aquesta doble força podem canviar completament els nostres antics patrons negatius. Aquest tipus de canvi pot ser permanent. La persona transformada aconsegueix detectar l’ombra de la negativitat abans que es consolidi i la deté abans que enganyi a l’ésser i li causi dany.
El següent estat és la metamorfosi, que és la que de fet converteix l’ésser en diví. És el procés de la transformació absoluta i completa, a un grau que l’ésser humà ja no és identificat com a tal. Es porta a terme un renaixement complet de l’intel·lecte, i és a través d’això que l’esperit es reestructura. A aquest renaixement de l’intel·lecte molts l’han anomenat “l’obertura del tercer ull”. S’entén que aquest és un salt sobrehumà en la consciència. Com més ens endinsem en l’ésser, més alt serà el salt.
Un ésser humà tocat profundament per l’amor de Déu s’interna en un silenci introspectiu. En aquest silenci l’ésser recorda a Déu i aquest record teixeix el capoll de la metamorfosi humana. L’Únic, qui és la Veritat pura, nodreix a l’ésser amb amor a mesura que aquest es transforma.

Extracte de el llibre:
El punt Alfa,
Una mirada a Déu,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection    july 10  2021 

Change, progress and metamorphosis

Wise is he who, after hearing spiritual knowledge, has the courage to put it into practice, daily and without ceasing. Knowledge becomes wisdom when there is a commitment to learn. Learning means changing.
There are three types of change: one is simply change per se; another is the development and progress of being; and the most profound and surprising is the transformation, the complete metamorphosis.
Change can be carried out through positive thoughts that help us create positive attitudes, that help us to live fully, to become better people. Anyone who sincerely decides, can change something about himself.
For the being to progress from the point of view of his spirituality, he needs a profound change and spiritual power to achieve permanent achievements. To achieve this, we must learn to use the energy of being together with the divine energy of God. With this double force we can completely change our old negative patterns. This type of change can be permanent. The transformed person manages to detect the shadow of negativity before it takes hold and stops it before it deceives the being and causes harm.
The next stage is metamorphosis, which is what actually makes being divine. It is the process of absolute and complete transformation, to the extent that the human being is no longer identified as such. A complete rebirth of the intellect takes place, and it is through this that the spirit restructures itself. Many have called this rebirth of the intellect “the opening of the third eye.” This is understood to be a superhuman leap in consciousness. The further we go into being, the higher the jump will be.
A human being deeply touched by the love of God goes into an introspective silence. In that silence the being remembers God and that memory weaves the cocoon of human metamorphosis. The One, who is pure Truth, nurtures the self with love as it transforms.

Excerpt from the book:
The Alpha point,
One look at God,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  10 de julio 2021 

Cambio, progreso y metamorfosis

Sabio es aquel que, después de escuchar el conocimiento espiritual, tiene el valor de ponerlo en práctica, diariamente y sin cesar. El conocimiento se transforma en sabiduría cuando existe el compromiso de aprender. Aprender significa cambiar.
Hay tres tipos de cambio: uno es simplemente el cambio per se; otro es el desarrollo y el progreso del ser; y el más profundo y sorprendente es la transformación, la metamorfosis completa.
El cambio puede llevarse a cabo a través de pensamientos positivos que nos ayudan a crear actitudes positivas, que nos ayudan a vivir plenamente, a convertirnos en mejores personas. Cualquiera que sinceramente lo decida, puede cambiar algo de sí.
Para que el ser progrese desde el punto de vista de su espiritualidad necesita de un cambio profundo y del poder espiritual para alcanzar logros permanentes. Para lograrlo, debemos aprender a utilizar la energía del ser junto con la energía divina de Dios. Con esta doble fuerza podemos cambiar completamente nuestros antiguos patrones negativos. Este tipo de cambio puede ser permanente. La persona transformada logra detectar la sombra de la negatividad antes de que se afiance y la detiene antes que engañe al ser y le cause daño.
El siguiente estado es la metamorfosis, que es la que de hecho convierte al ser en divino. Es el proceso de la transformación absoluta y completa, al grado tal que el ser humano ya no es identificado como tal. Se lleva a cabo un renacimiento completo del intelecto, y es a través de esto que el espíritu se reestructura. A este renacimiento del intelecto muchos le han denominado “la apertura del tercer ojo”. Se entiende que este es un salto sobrehumano en la conciencia. Mientras más nos adentremos en el ser, más alto será el salto.
Un ser humano tocado profundamente por el amor de Dios se interna en un silencio introspectivo. En ese silencio el ser recuerda a Dios y dicho recuerdo teje el capullo de la metamorfosis humana. El Único, quien es la Verdad pura, nutre al ser con amor a medida que este se transforma.

Extracto del libro:
El punto Alfa,
Una mirada a Dios,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: