luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

De vacunes i altres injeccions/From vaccines and other injections/De vacunas y otras inyecciones

Universo - ¿Qué forma tiene el Universo?

De vacunes i altres injeccions
Potser mai com ara, en aquest mil·lenni, vacunes i injeccions havien format tanta part del nostre lèxic.
🔸 És decisió pròpia el que fem amb la nostra salut, sense oblidar que constem de dues parts: matèria i energia. La salut del cos és important doncs sense cos la consciència no es pot expressar, i la salut de la consciència és important doncs sense consciència el cos és una pila de matèria inert que es desintegrarà.
🔸 Si hi ha prou determinació, domini i convicció, és possible mantenir sa el cos sense intervencions, però no es pot oblidar que som vulnerables a qualsevol influència exterior i a qualsevol reducte de por interior.
Cal la vacuna de saber-nos éssers esperits residint en la matèria per poder entendre la nostra immortalitat malgrat la fugacitat del cos. I ens cal com a esperits la injecció diària de recordatori de la meditació, en connexió amb l’Esperit de tots els esperits que vivim en cossos individuals, per a no oblidar el què som.
🔸 Hi haurà un temps inicial, al principi del cicle del món després que el món que tenim ara s’hagi reestructurat en la gran convulsió, en que el cos no emmalaltirà perquè l’ànima que l’habita estarà tan sana com ell; però ara, això encara no ha passat. I s’ha de tenir una gran fortalesa interior, un gran domini de la ment per no ser influït per la matèria ni per les pressions i pors pròpies i de la societat.
Per tant, cada qual té responsabilitat cap ambdues saluts: mental i corporal, i, per decidir en conseqüència.

From vaccines and other injections
Perhaps never like now, in this millennium, had have vaccines and injections been so much part of our lexicon.
🔹 It is our own decision what we do with our health, without forgetting that we have two parts: matter and energy. The health of the body is important because without the body the conscience cannot be expressed, and the health of the conscience is important because without conscience the body is a heap of inert matter that will disintegrate.
🔹 If there is enough determination, dominion and conviction, it is possible to keep the body healthy without interventions, but it cannot be forgotten that we are vulnerable to any outside influence and any redoubt of inner fear.
There is the vaccine of knowing that we are spirit beings residing in matter in order to understand our immortality despite the fleeting nature of the body. And we need as spirits the daily reminder injection of meditation, in connection with the Spirit of all the spirits of us that live in individual bodies, so as not to forget who we are.
🔹 There will be an initial time, at the start of the cycle of the world after the world we have now has been restructured in the great convulsion, in which the body will not fall ill because the soul that inhabits it will be as healthy as it; but now, this has not happened yet. And you have to have a great inner strength, a great mastery of the mind so as not to be influenced by matter or by your own pressures and fears and that of society.
Therefore, each one has responsibility towards both healths: mental and corporal, and, to decide accordingly.

El universo conocido en una sola imagen - MuyComputer

De vacunas y otras inyecciones
Quizá nunca como ahora, en este milenio, vacunas e inyecciones habían formado una parte tan importante de nuestro léxico.
🔸 Es decisión propia lo que hacemos con nuestra salud, sin olvidar que constamos de dos partes: materia y energía. La salud del cuerpo es importante pues sin cuerpo la conciencia no se puede expresar, y la salud de la conciencia es importante pues sin conciencia el cuerpo es un montón de materia inerte que se desintegrará.
🔸 Si hay suficiente determinación, dominio y convicción, es posible mantener sano el cuerpo sin intervenciones, pero no se puede olvidar que somos vulnerables a cualquier influencia exterior y cualquier reducto de miedo interior.
Hay la vacuna de sabernos seres espíritus residiendo en la materia para poder entender nuestra inmortalidad a pesar de la fugacidad del cuerpo. Y necesitamos como espíritus la inyección diaria de recordatorio de la meditación, en conexión con el Espíritu de todos los espíritus que vivimos en cuerpos individuales, para no olvidar lo que somos.
🔸 Habrá un tiempo inicial, al principio del ciclo del mundo después de que el mundo que tenemos ahora se haya reestructurado en la gran convulsión, en que el cuerpo no enfermará porque el alma que lo habita estará tan sana como él; pero ahora, esto aún no ha ocurrido. Y hay que tener una gran fortaleza interior, un gran dominio de la mente para no ser influido por la materia ni por las presiones y miedos propios y de la sociedad.
Por lo tanto, cada cual tiene responsabilidad hacia ambas saludes: mental y corporal, y, para decidir en consecuencia.

Ciclo de Charlas: "Galaxias en el Universo"

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: