luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Pens. BK del dia setiembre 2021

Coll de la Perxa, -Cerdanya- vista des de la Guingueta Puigcerdà, matinada a la sortida del sol -camí de llum- (6d’agost2021)

Qué es el macramé y qué materiales necesito para hacer nudos? | Domestika

Relationships are like a tapestry
Relationships are like a tapestry… The fabric is strongest when the threads are spun with openness, love and trust. Let me be the first to display these strengths.
Les relacions són com un tapís
Les relacions són com un tapís… La tela és més forta quan els fils es teixeixen amb franquesa, amor i confiança. Deixa’m ser el primer en mostrar aquestes fortaleses.
Las relaciones son como un tapiz
Las relaciones son como un tapiz… La tela es más fuerte cuando los hilos se tejen con franqueza, amor y confianza. Déjame ser el primero en mostrar estas fortalezas.

Inspirations

Within Us
What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.
Entre nosaltres
El que hi ha darrere de nosaltres i el que tenim per davant són coses insignificants en comparació amb el que hi ha dins nostre.
Entre nosotros
Lo que hay detrás de nosotros y lo que tenemos por delante son cosas insignificantes en comparación con lo que hay dentro de nosotros.

Help Yourself
Unfortunately these two words tend to describe the generally selfish and materialistic culture in which most of us live. They result not in self-help but in dependency. Our education and our role models do not encourage us to help ourselves to grow, change and expand our capacities as human beings.
Ajudar-se a si mateix
Malauradament, aquestes dues paraules tendeixen a descriure la cultura generalment egoista i materialista en què vivim la majoria de nosaltres. No resulten en autoajuda sinó en dependència. La nostra educació i els nostres models a seguir no ens encoratgen a ajudar-nos a nosaltres mateixos, a créixer, canviar i expandir les nostres capacitats com a éssers humans.
Ayudarse a sí mismo
Desafortunadamente, estas dos palabras tienden a describir la cultura generalmente egoísta y materialista en la que vivimos la mayoría de nosotros. No resultan en autoayuda sino en dependencia. Nuestra educación y nuestros modelos a seguir no nos alientan a ayudarnos a nosotros mismos a crecer, cambiar y expandir nuestras capacidades como seres humanos.

Inspirations

Easy Nature
When there is a light and easy nature, it is easy to be a friend to all.
Naturalesa fàcil
Quan hi ha una naturalesa lleugera i fàcil, és fàcil ser amic de tots.
Naturaleza fácil
Cuando hay una naturaleza ligera y fácil, es fácil ser amigo de todos.
Living In Peace
In order to live in peace, try not depend on anyone and at the same time try to help others not to depend on you. Help them become independent, free and responsible for their lives. In the same way, ensure you do not cause anyone sorrow, and do not allow others to be a source of hurt for you.

Por qué se celebra el 21 de septiembre el día internacional de la paz? - El  Día Globales

Vivint en pau
Per viure en pau procura no dependre de ningú i al mateix temps intenta ajudar als altres a no dependre de tu. Ajuda’ls a ser independents, lliures i responsables de les seves vides. De la mateixa manera, assegura’t de no causar dolor a ningú i no permetis que altres siguin una font de dolor per tu.
Viviendo en paz
Para vivir en paz trata de no depender de nadie y al mismo tiempo trata de ayudar a los demás a no depender de ti. Ayúdalos a ser independientes, libres y responsables de sus vidas. De la misma manera, asegúrate de no causar dolor a nadie y no permitas que otros sean una fuente de dolor para ti.

APRENDIENDO SOBRE LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS

Non-violence
True non-violence means never hurting others even through words. Most of us make a great effort not to hurt people physically, but sometimes we hurt others through our words, often accidently.
No violència
La veritable no-violència vol dir mai fer mal als altres, ni tan sols amb paraules. La majoria de nosaltres fem un gran esforç per no fer mal a les persones físicament, però de vegades ferim als altres amb les nostres paraules, sovint accidentalment.
No violencia
La verdadera no violencia significa nunca lastimar a los demás, ni siquiera con palabras. La mayoría de nosotros hacemos un gran esfuerzo por no lastimar a las personas físicamente, pero a veces lastimamos a otros con nuestras palabras, a menudo accidentalmente.

Vídeo: La película 'Invencible (Unbroken)' de Angelina Jolie, el 24 de  abril | EITB Televisión

Unshakeable
If we face our problems and respond to them positively, and refuse to give in to panic, bitterness, or self pity, these adverse situations that look like they could bury us, have within them the very real potential to make us unshakeable.
Indestructible
Si ens enfrontem als nostres problemes i els responem positivament, i ens neguem a cedir al pànic, l’amargor o l’autocompassió, aquestes situacions adverses que sembla que podrien enterrar, tenen dins de si el potencial real de fer-nos indestructibles.
Inquebrantable
Si nos enfrentamos a nuestros problemas y les respondemos positivamente, y nos negamos a ceder al pánico, la amargura o la autocompasión, estas situaciones adversas que parece que podrían enterrarnos, tienen dentro de sí el potencial real de hacernos inquebrantables.

El pájaro enjaulado. Libro ilustrado para niños

Enthusiasm
A caged bird has the ability to fly, but is unable to spread its wings and soar. I need to remind myself that being enthusiastic in all situations is like being a free bird reaching great heights.
Entusiasme
Un ocell engabiat té la capacitat de volar, però no pot estendre les seves ales i remuntar. Necessito recordar-me a mi mateix que ser entusiasta en totes les situacions és com ser un ocell lliure que aconsegueix grans altures.
Entusiasmo
Un pájaro enjaulado tiene la capacidad de volar, pero no puede extender sus alas y remontarse. Necesito recordarme a mí mismo que ser entusiasta en todas las situaciones es como ser un pájaro libre que alcanza grandes alturas.

Real Gentleness
Real gentleness in a person is a great power. The power that sees, understands, but never interferes. Like the branch of the tree, just touching the earth but never taking root in it. Never to take root in someone else’s mind but to help, that’s gentleness.
Veritable dolçor
La veritable gentilesa en una persona és un gran poder. El poder que veu, comprèn, però mai interfereix. Com la branca de l’arbre, només toca la terra però mai arrela en ella. Mai arrelar en la ment d’una altra persona, sinó ajudar, això és gentilesa.
Verdadera dulzura
La verdadera gentileza en una persona es un gran poder. El poder que ve, comprende, pero nunca interfiere. Como la rama del árbol, solo toca la tierra pero nunca echa raíces en ella. Nunca echar raíces en la mente de otra persona, sino ayudar, eso es gentileza.

Inspirations

To Be Simple Is To Be Truly Royal
Simplicity means complete purity. it is to be egoless and free from every kind of negativity.
Ser simple és ser veritablement real
Senzillesa significa puresa total, és no tenir ego i estar lliure de tot tipus de negativitat.
Ser simple es ser verdaderamente real
Sencillez significa pureza total, es no tener ego y estar libre de todo tipo de negatividad.

Co-operation
Co-operation is perhaps one of the least recognised but most valuable of human virtues. So, for a person to be co-operative meands for them to have a quiet eye for what is needed to bring success, and to supply it (and no more)at the right time, in the right place and then to be off. Someone who co-operates, offers their services and then splashes their name on the achievement is not co-operative. It requires invisibility and precision to do and then to go without waiting for results. It also takes a discerning eye to see exactly what is needed, to be removed sufficiently from your own approach to a task and just to contribute one ingredient. Sometimes not even an idea but, however clever you may consider yourself to be, just a hand, a support.
Cooperació
La cooperació és potser una de les virtuts humanes menys reconegudes però més valuoses. Llavors, que una persona sigui cooperativa vol dir que tingui un ull tranquil pel cal per a aconseguir l’èxit, i que el subministri (i no més) en el moment adequat, en el lloc adequat i després se’n vagi. Algú que coopera, ofereix els seus serveis i després esquitxa el seu nom en l’assoliment, no és cooperatiu. Requereix invisibilitat i precisió per fer i després anar-se’n sense esperar resultats. També cal un ull perspicaç per veure exactament el que es necessita, allunyar-se prou del seu propi enfocament d’una tasca i només contribuir amb un ingredient. De vegades ni tan sols és una idea, però, per molt intel·ligent que et consideris, només una mà, un suport.
Cooperación
La cooperación es quizás una de las virtudes humanas menos reconocidas pero más valiosas. Entonces, que una persona sea cooperativa significa que tenga un ojo tranquilo para lo que se necesita para lograr el éxito, y que lo suministre (y no más) en el momento adecuado, en el lugar adecuado y luego se vaya. Alguien que coopera, ofrece sus servicios y luego salpica su nombre en el logro no es cooperativo. Requiere invisibilidad y precisión para hacer y luego ir sin esperar resultados. También se necesita un ojo perspicaz para ver exactamente lo que se necesita, alejarse lo suficiente de su propio enfoque de una tarea y solo contribuir con un ingrediente. A veces ni siquiera es una idea, pero, por muy inteligente que te consideres, solo una mano, un apoyo.

Inspirations

Personal Change
When you don’t upset yourself thinking about how others must change and instead you concentrate on your own change, good things start to happen.
Canvi personal
Quan no et molestes pensant en com han de canviar els altres i et concentres en el teu propi canvi, comencen a succeir coses bones.
Cambio personal
Cuando no te molestas pensando en cómo deben cambiar los demás y te concentras en tu propio cambio, comienzan a suceder cosas buenas.

Inspirations

Tender Heart
Your inner strength is revealed by your gentle nature and tender heart.
Tendre cor
La teva força interior és revelada per la teva naturalesa amable i el teu cor tendre.
Tierno corazón
Tu fuerza interior es revelada por tu naturaleza amable y tu corazón tierno.

Be Here Now
The past is history, so let it go. The future is a mystery, so let it come. The present is a gift – be truly in the present today and release all your fears (based on the past) and your worries (imagined futures) – this is the work of someone who truly wants to awaken, and break free from the anchors and burdens of dead yesterdays and speculative tomorrows.
Ser aquí ara
El passat és història, així que deixa’l anar. El futur és un misteri, així que deixa’l venir. El present és un regal: estigues veritablement en el present avui i allibera totes les teves pors (basats en el passat) i les teves preocupacions (futurs imaginats): aquest és el treball d’algú que realment vol despertar i alliberar-se de les àncores i càrregues d’ahirs morts i demàs especulatius.
Estar aquí ahora
El pasado es historia, así que déjalo ir. El futuro es un misterio, así que déjalo venir. El presente es un regalo: estate verdaderamente en el presente hoy y libera todos sus miedos (basados ​​en el pasado) y tus preocupaciones (futuros imaginados): este es el trabajo de alguien que realmente quiere despertar y liberarse de las anclas y cargas de ayeres muertos y mañanas especulativos.

Pure Love
If we obey the principle of pure love, our life will always go in the right direction. Altruistic and unconditional love is pure and comes from our inner truth. When we are obedient to that inner truth, our life becomes a joyful dance.
Amor pur
Si obeïm el principi de l’amor pur, la nostra vida sempre anirà en la direcció correcta. L’amor altruista i incondicional és pur i prové de la nostra veritat interior. Quan som obedients a aquesta veritat interior, la nostra vida es converteix en una dansa alegre.
Amor puro
Si obedecemos el principio del amor puro, nuestra vida siempre irá en la dirección correcta. El amor altruista e incondicional es puro y proviene de nuestra verdad interior. Cuando somos obedientes a esa verdad interior, nuestra vida se convierte en una danza alegre.

Say Goodbye
The most powerful anchor on our potential to soar high in life is the past. The past contains the dead weight of experience, learned beliefs and all our mistakes. Life cannot truly begin until we are able to say goodbye to the legacies of yesterday at will. Like a filing cabinet, the past is a resource of information for learning, but it is not a place to live. When you go to work do you spend your day in the filing cabinet?
Dir adéu
L’àncora més poderosa del nostre potencial per volar alt en la vida és el passat. El passat conté el pes mort de l’experiència, les creences apreses i tots els nostres errors. La vida no pot començar veritablement fins que siguem capaços d’acomiadar a voluntat dels llegats d’ahir. Com un arxivador, el passat és un recurs d’informació per aprendre, però no és un lloc per viure. Quan vas a treballar, ¿passes el dia a l’arxivador?
Decir adiós
El ancla más poderosa de nuestro potencial para volar alto en la vida es el pasado. El pasado contiene el peso muerto de la experiencia, las creencias aprendidas y todos nuestros errores. La vida no puede comenzar verdaderamente hasta que seamos capaces de despedirnos a voluntad de los legados de ayer. Como un archivador, el pasado es un recurso de información para aprender, pero no es un lugar para vivir. Cuando vas a trabajar, ¿pasas el día en el archivador?

Inspirations

Inner Power and Protection – Step 3
Every two hours, I put a brake on my mind and tongue and become quiet: just a minute to be peaceful. I stop, relax, recharge and then re-enter the flow of daily activities.
Protecció i poder interior – Pas 3
Cada dues hores, freno la meva ment i la meva llengua i callo: només un minut per estar en pau. M’aturo, em relaxo, em recarrego i després torno a entrar en el flux de les activitats diàries.
Protección y poder interior – Paso 3
Cada dos horas, freno mi mente y mi lengua y me callo: solo un minuto para estar en paz. Me detengo, me relajo, me recargo y luego vuelvo a entrar en el flujo de las actividades diarias.

Inspirations

Like A Star
At the end of the day, on the wings of your thoughts, go beyond the cares and troubles of the world. Remove your mind from everything and everyone, and become blissfully detached, like a star.
Com un estel
A la fi de el dia, amb les ales dels teus pensaments, vés més enllà de les preocupacions i problemes del món. Treu la teva ment de tot i de tots, i desenganxa’t feliçment, com una estrella.
Como una estrella
Al final del día, en las alas de tus pensamientos, ve más allá de las preocupaciones y problemas del mundo. Quita tu mente de todo y de todos, y desapegate felizmente, como una estrella.

Inspirations

Greatest Act Of Generosity
Generosity means more than just giving. It also means to cooperate with others. The greatest act of generosity is to see beyond the weaknesses and mistakes of others, helping them to recognise their innate value.
El major acte de generositat
La generositat significa més que donar. També vol dir cooperar amb els altres. El major acte de generositat és veure més enllà de les debilitats i errors dels altres, ajudant-los a reconèixer el seu valor innat.
El mayor acto de generosidad
La generosidad significa más que dar. También significa cooperar con los demás. El mayor acto de generosidad es ver más allá de las debilidades y errores de los demás, ayudándolos a reconocer su valor innato.

Inspirations

Inner Power and Protection – Step 2
Everything, everyone is my teacher. No matter how difficult, how unexpected, how unwanted, since it has come into my life, I ask myself, “What do I learn now?”
Protecció i poder interior – Pas 2
Tot, tots són els meus mestres. No importa quan difícil, inesperat, desitjat, des que ha arribat a la meva vida, em pregunto: “Què aprenc ara?”
Protección y poder interior – Paso 2
Todo, todos son mis maestros. No importa cuán difícil, inesperado, indeseado, desde que ha llegado a mi vida, me pregunto: “¿Qué aprendo ahora?”

Human Being
You spend most of your life running after things, doing things. You forget that being comes before doing. Those who remember this secret make an effort to “be” and discover that when they stop and observe, life helps and brings whatever is needed.

Conocerse a uno mismo. — SteemKR

Ésser humà
Passes la major part de la teva vida corrent rere coses, fent coses. Oblides que el ser ve abans que el fer. Aquells que recorden aquest secret s’esforcen per “ser” i descobreixen que quan s’aturen i observen, la vida ajuda i porta el que es necessita.
Ser humano
Pasas la mayor parte de tu vida corriendo tras cosas, haciendo cosas. Olvidas que el ser viene antes que el hacer. Aquellos que recuerdan este secreto se esfuerzan por “ser” y descubren que cuando se detienen y observan, la vida ayuda y trae lo que se necesita.
Truly Content
Contentment is a great virtue, though it may not attract one’s attention at first. Those who are truly content are usually quiet about it. It is a pleasure to be in their company, because they are full, peaceful, and generous.

Veritablement content
L’acontentament és una gran virtut, encara que és possible que a el principi no cridi l’atenció. Aquells que estan realment contents solen estar callats pel que fa a això. És un plaer estar en la seva companyia, perquè son plens, pacífics i generosos.
Verdaderamente contento
El contentamiento es una gran virtud, aunque es posible que al principio no llame la atención. Aquellos que están realmente contentos suelen estar callados al respecto. Es un placer estar en su compañía, porque son plenos, pacíficos y generosos.
Be Here Now
Treasure every moment that you have. And treasure it more because you shared it with someone special, special enough to spend your time. Remember that time waits for no one. Yesterday is history. Tomorrow a mystery. Today is a gift… That’s why it’s called the present.

El aquí y el ahora | Vanguardia.com

Ser aquí ara
Atresora cada moment que tinguis. I atresora’l més perquè el vas compartir amb algú especial, prou especial com per passar-hi el teu temps. Recorda que el temps no espera a ningú. Ahir és història. Demà un misteri. Avui és un regal… Per això es diu present.
Estar aquí ahora
Atesora cada momento que tengas. Y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial, lo suficientemente especial como para pasar tu tiempo. Recuerda que el tiempo no espera a nadie. Ayer es historia. Mañana un misterio. Hoy es un regalo… Por eso se llama presente.
Success
Success means to reach such a constant level of positive thoughts that pure actions happen naturally. Pure actions are like good seeds which, when planted, produce healthy, sweet fruit. ‘As you sow. so shall you reap.’ Concern for the quality of my actions today ensures the Success of my tomorrow.

Èxit
L’èxit significa assolir un nivell tan constant de pensaments positius que les accions pures succeeixen de forma natural. Les accions pures són com bones llavors que, quan es planten, produeixen fruits dolços i sans. “Tal com es sembra, allò colliràs”. La preocupació per la qualitat de les meves accions d’avui assegura l’èxit del meu demà.
Éxito
El éxito significa alcanzar un nivel tan constante de pensamientos positivos que las acciones puras suceden de forma natural. Las acciones puras son como buenas semillas que, cuando se plantan, producen frutos dulces y sanos. “Como se siembra. así cosecharás ”. La preocupación por la calidad de mis acciones de hoy asegura el éxito de mi mañana.

Tolerance
Someone who cannot tolerate small ills can never accomplish great things.
Tolerància
Algú que no pot tolerar els petits mals mai podrà aconseguir grans coses.
Tolerancia
Alguien que no puede tolerar los pequeños males nunca podrá lograr grandes cosas.
Practice Gratitude
The intention and the action of gratitude is the inner symphony of the heart. It opens to sing with thanks for the smallest of things. To hear a bird sing, to see a child laugh, to receive a friend’s affection – are all invitations to practise the attitude of gratitude.

Practica la gratitud
La intenció i l’acció de la gratitud és la simfonia interior del cor. S’obre per cantar amb agraïment per les coses més petites. Escoltar a un ocell cantar, veure a un nen riure, rebre l’afecte d’un amic, són invitacions per practicar l’actitud de gratitud.
Practica la gratitud
La intención y la acción de la gratitud es la sinfonía interior del corazón. Se abre para cantar con agradecimiento por las cosas más pequeñas. Escuchar a un pájaro cantar, ver a un niño reír, recibir el afecto de un amigo, son invitaciones para practicar la actitud de gratitud.

Contentment
To make good use of what you have and to let go of what you do not use is to live in a contented way.
Acontentament
Fer un bon ús del que tens i desprendre’t del que no fas servir és viure content.
Contentamiento
Hacer un buen uso de lo que tienes y desprenderte de lo que no usas es vivir contento.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Informació

This entry was posted on Setembre 19, 2021 by in PENSAMIENTO BK DEL DIA (junio-19) and tagged , .
A %d bloguers els agrada això: