luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La meravella de la vida/The wonder of life/La maravilla de la vida

Reflexió de la Setmana  25 de setembre  de, 2021    

La meravella de la vida

L’essència d’un arbre després haver-se desprès de les seves fulles, flors, branques, tronc i arrels és la llavor. De manera semblant, l’essència de la consciència és un pensament, l’essència del temps un segon, l’essència de l’amor el respecte, l’essència de la felicitat la satisfacció i l’essència de l’abundància la simplicitat. Moltes essències conformen la base del poder, però sobretot és l’essència d’un sol pensament pur en un segon la que ens ajuda ràpidament a potenciar l’ésser.
Hem de tornar a les necessitats vitals bàsiques i alliberar-nos de les fórmules complicades, sobretot quan podem caure en la temptació de sumir-nos en emocions negatives, o utilitzar l’habilitat intel·lectual per amenaçar la nostra felicitat. El benestar arriba amb la consciència i la pràctica, i dóna prioritat a la pau i l’estabilitat.
Els pensaments i sentiments negatius semblen inflar-se com globus; és difícil alliberar-se d’ells. En comparació, els pensaments i sentiments positius són més lents, més profunds, més lleugers i menys freqüents. A diferència dels seus equivalents negatius, els pensaments positius de seguida passen a l’acció. L’ésser, un cop alliberat de les inacabables tandes de pensaments i discussions sobre teories i opinions intel·ligents, actua.
Només alliberant la gran expansió de la nostra identitat física i social i tornant a l’essència del nostre ésser -l’ànima-, trobarem la pau infinita. Amb aquest acte de deixar anar les identitats superficials recordem qui som en realitat: un ésser espiritual. Quan ens alliberem de les postures divisòries de l’ego i de les conclusions superficials sobre la gent i les situacions, i quan acceptem la diferència com la meravella de la vida, llavors és quan comencem a respectar-nos de veritat a nosaltres mateixos i als altres.

Extracte del llibre:
La recerca del benestar,
Utilitza els teus vuit poders,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection september 25,  2021    

The wonder of life

The essence of a tree after having shed its leaves, flowers, branches, trunk and roots is the seed. Similarly, the essence of consciousness is a thought, the essence of time a second, the essence of love respect, the essence of happiness satisfaction, and the essence of abundance simplicity. Many essences make up the basis of power, but above all it is the essence of a single pure thought in a second that helps us quickly to empower the being.
We must return to basic vital needs and free ourselves from complicated formulas, especially when we can be tempted to sink into negative emotions, or use intellectual ability to threaten our happiness. Well-being comes with awareness and practice, and prioritizes peace and stability.
Negative thoughts and feelings seem to puff up like balloons; it is difficult to get rid of them. By comparison, positive thoughts and feelings are slower, deeper, lighter, and less frequent. Unlike their negative counterparts, positive thoughts quickly move into action. The being, once freed from the endless streams of thoughts and discussions about intelligent theories and opinions, acts.
Only by releasing the great expansion of our physical and social identity and returning to the essence of our being – the soul – will we find infinite peace. With this act of letting go of superficial identities we remember who we really are: a spiritual being. When we free ourselves from divisive ego positions and superficial conclusions about people and situations, and when we accept difference as the wonder of life, then we begin to truly respect ourselves and others.

Excerpt from the book:
The search for well-being,
Use your eight powers,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  25 de septiembre 2021    

La maravilla de la vida

La esencia de un árbol tras haberse desprendido de sus hojas, flores, ramas, tronco y raíces es la semilla. De modo parecido, la esencia de la conciencia es un pensamiento, la esencia del tiempo un segundo, la esencia del amor el respeto, la esencia de la felicidad la satisfacción y la esencia de la abundancia la simplicidad. Muchas esencias conforman la base del poder, pero sobre todo es la esencia de un solo pensamiento puro en un segundo la que nos ayuda rápidamente a potenciar al ser.
Debemos volver a las necesidades vitales básicas y liberarnos de las fórmulas complicadas, sobre todo cuando podemos caer en la tentación de sumirnos en emociones negativas, o utilizar la habilidad intelectual para amenazar nuestra felicidad. El bienestar llega con la conciencia y la práctica, y da prioridad a la paz y a la estabilidad.
Los pensamientos y sentimientos negativos parecen hincharse como globos; es difícil liberarse de ellos. En comparación, los pensamientos y sentimientos positivos son más lentos, más profundos, más ligeros y menos frecuentes. A diferencia de sus equivalentes negativos, los pensamientos positivos en seguida pasan a la acción. El ser, una vez liberado de las inacabables tandas de pensamientos y discusiones sobre teorías y opiniones inteligentes, actúa.
Solamente liberando la gran expansión de nuestra identidad física y social y volviendo a la esencia de nuestro ser -el alma-, encontraremos la paz infinita. Con este acto de soltar las identidades superficiales recordamos quiénes somos en realidad: un ser espiritual. Cuando nos liberamos de las posturas divisorias del ego y de las conclusiones superficiales sobre la gente y las situaciones, y cuando aceptamos la diferencia como la maravilla de la vida, entonces es cuando empezamos a respetarnos de verdad a nosotros mismos y a los demás.

Extracto del libro:
La búsqueda del bienestar,
Utiliza tus ocho poderes,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 -Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: