luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Desenredant el cabdell/Disentangling the ball/Desenredando el ovillo

wallup.net

Desenredant el cabdell

S’ha dit i se segueix dient en els àmbits espirituals que, Déu està més enllà de nom i forma, que Déu és omnipresent, que som una partícula de Déu.., etc. I, sense cap ànim d’ofendre i respectant totes les creences de tothom, Mateshwari en el seu moment va deixar aquestes reflexions, que avui he llegit, que contrasten totes aquestes afirmacions.

Versions inavaluables de Mateshwariji

*Si diem que Déu està més enllà del nom i la forma, amb quina forma L'hem de recordar? Si parlem de record, definitivament hi ha d'haver una forma que hem de recordar: qui està recordant definitivament és diferent de qui està essent recordat. Per tant, això significa que Déu no és omnipresent.
*Si diem que les ànimes son parts de Déu, aleshores, Déu està trossejat? Això significaria que Déu és perible; som la Seva creació, no una part d'Ell.
*Si Jo el Pare, que està més enllà de la felicitat i del sofriment, fos omnipresent, no hi hauria ni felicitat ni sofriment en aquesta obra (món); per tant, no Sóc omnipresent.

El coneixement Raja Yoga, a part de ser la manera de trobar, reconèixer, connectar i estimar Déu, també és un gran mètode per poder contrastar totes les afirmacions correctes o incorrectes de la vida, perquè va a l’essència de totes les definicions.

Disentangling the ball

Un ovillo de lana: como se vive una depresión? - ActivaMent

It has been said and continues to be said in the spiritual ambit that God is beyond name and form, that God is omnipresent, that we are a particle of God, etc. And, without the intention of offending and respecting all the beliefs of all, Mateshwari at the time left these reflections, which I have read today, which contrast all these statements.

Priceless Versions of Mateshwariji

07 Mamma with Others 23 | Brahma Kumaris | Flickr
*If we say that God is beyond name and form, in what form should we remember Him? If we talk about remembrance, there must definitely be a way that we must remember: the one who is remembering is definitely different from the one who is being remembered. So that means that God is not omnipresent.
*If we say that souls are parts of God, then is God in pieces? That would mean that God is perishable. we are His creation, not a part of Him.
*If I, the Father, who is beyond happiness and suffering, were omnipresent, there would be neither happiness nor suffering in this work (world). Therefore, I am not omnipresent.

Raja Yoga knowledge, apart from being the way to find, recognize, connect and love God, is also a great method to be able to contrast all the correct or incorrect statements of life, because it goes to the essence of all definitions.

Desenredando el ovillo

hilos-enredados-de-la-costura-60661533 - Polos Productivos Regionales -  Portal de noticias

Se ha dicho y se sigue diciendo en los ámbitos espirituales que, Dios está más allá de nombre y forma, que Dios es omnipresente, que somos una partícula de Dios.., etc. Y, sin ánimo de ofender y respetando todas las creencias de todos, Mateshwari en su momento dejó estas reflexiones, que hoy he leído, que contrastan todas estas afirmaciones.

Meethi Memories of Mamma-Dadis Shantamani, Manohar Indra, Hriday Pushpa,  Chandramani, Bhagwati, Dhairyamaniji

Versiones invaluables de Mateshwariji

*Si decimos que Dios está más allá del nombre y la forma, ¿con qué forma debemos recordarlo? Si hablamos de recuerdo, definitivamente debe haber una forma que debemos recordar: el que está recordando definitivamente es diferente del que está siendo recordado. Por tanto, eso significa que Dios no es omnipresente.
*Si decimos que las almas son partes de Dios, entonces, ¿está Dios en pedazos? Eso significaría que Dios es perecedero. somos Su creación, no una parte de Él.
*Si yo, el Padre, que está más allá de la felicidad y el sufrimiento, fuera omnipresente, no habría felicidad ni sufrimiento en esta obra (mundo). Por tanto, no soy omnipresente.

El conocimiento Raja Yoga, aparte de ser la manera de encontrar, reconocer, conectar y amar a Dios, también es un gran método para poder contrastar todas las afirmaciones correctas o incorrectas de la vida, porque va a la esencia de todas las definiciones.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: