luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Des de La seva llar de llum silenciosa/From His home of silent light/Desde Su hogar de luz silenciosa

Reflexió de la Setmana  30 de gener de 2022  

Des de La seva llar de llum silenciosa

Imagina un espai immens, il·limitat, molt més enllà d’aquest món regit pel temps, la matèria i l’acció; un món de silenci daurat. En complet silenci, sense les agulles del temps dirigint l’existència; una terra de pau i llibertat permanents.
Aquest és el món de l’eternitat; silenciós i invariable. En aquest món hi viu un punt d’energia conscient, eternament incorporal; un ésser pur que anomena aquest món “la Llar”. Aquest punt d’energia pura, benvolent i plena de coneixement irradia llum. Aquest és el Punt Alfa.
Alfa, des del silenci i de manera incògnita, és el Principi, la Llavor, la Font. Aquest Ésser Benvolent és el punt etern de referència per a la vida humana, dins del qual hi ha les qualitats que nosaltres requerim per elevar la nostra vida.
Com que habita en aquest món de silenci i pau, Alfa és l’únic Ésser que està més enllà del procés de canvi i decadència que passa a la Terra. La seva força de vida, la divina energia del Seu ésser torna a la humanitat i a la natura el seu estat original d’harmonia i ordre.
El Punt Alfa, que pot rebre el nom de Déu, Ésser Suprem, Font Divina.., és complet i autosuficient. El seu poder és il·limitat i, en aquest sentit, infinit, per tant, no importa quanta de la seva energia utilitzi per a aquest procés de renovació, aquesta mai disminueix en cap aspecte.
Des de la seva llar de llum silenciosa, el seu pensament ens arriba, en qualsevol moment i arreu. És eternament un punt que irradia i se sent proper gràcies al poder del Seu amor; l’ésser pot absorbir la seva energia dolça i poderosa, creant una unió de joia profunda, que transforma a l’ésser.

Extracte del llibre:
El Punt Alfa,
Una mirada a Déu,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection January 30,  2022  

From His home of silent light

Imagine an immense, unlimited space, far beyond this world governed by time, matter and action; a world of golden silence. In complete silence, without the hands of time directing existence; a land of permanent peace and freedom.
This is the world of eternity; silent and unchanging. In this world lives a point of conscious energy, eternally incorporeal; a pure being who calls this world “Home”. This point of pure, benevolent and knowledge-filled energy radiates light. This is the Alpha Point.
Alpha, from silence and incognito, is the Beginning, the Seed, the Source. This Benevolent Being is the eternal point of reference for human life, within which exist the qualities that we require to elevate our life.
Since he dwells in this world of silence and peace, Alpha is the only Being who is beyond the process of change and decay that occurs on Earth. His life force, the divine energy of his being returns humanity and nature to their original state of harmony and order.
The Alpha Point, which can be called God, Supreme Being, Divine Source…, is complete and self-sufficient. His power is limitless and in this sense infinite, so no matter how much of his energy He use for this renewal process, it never diminishes in any way.
From His home of silent light, the thought of Him reaches us, anytime, anywhere. It is eternally a point that radiates and feels close thanks to the power of His love; the being can absorb sweet and powerful energy from He, creating a union of profound bliss, which transforms the being.

Excerpt from the book:
The Alpha Point,
A look at God,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  30 de enero 2022  

Desde Su hogar de luz silenciosa

Imagina un espacio inmenso, ilimitado, mucho más allá de este mundo regido por el tiempo, la materia y la acción; un mundo de silencio dorado. En completo silencio, sin las manecillas del tiempo dirigiendo la existencia; una tierra de paz y libertad permanentes.
Este es el mundo de la eternidad; silencioso e invariable. En este mundo vive un punto de energía consciente, eternamente incorporal; un ser puro que llama a este mundo “el Hogar”. Este punto de energía pura, benevolente y llena de conocimiento irradia luz. Este es el Punto Alfa.
Alfa, desde el silencio y de forma incógnita, es el Principio, la Semilla, la Fuente. Este Ser Benevolente es el punto eterno de referencia para la vida humana, dentro del cual existen las cualidades que nosotros requerimos para elevar nuestra vida.
Puesto que habita en este mundo de silencio y paz, Alfa es el único Ser que está más allá del proceso de cambio y decadencia que ocurre en la Tierra. Su fuerza de vida, la divina energía de Su ser devuelve a la humanidad y a la naturaleza su estado original de armonía y orden.
El Punto Alfa, que puede recibir el nombre de Dios, Ser Supremo, Fuente Divina …, es completo y autosuficiente. Su poder es ilimitado y, en este sentido, infinito, por lo tanto, no importa cuánta de Su energía utilice para este proceso de renovación, ésta nunca disminuye en ningún aspecto.
Desde Su hogar de luz silenciosa, Su pensamiento nos alcanza, en cualquier momento y en todo lugar. Es eternamente un punto que irradia y se siente cercano gracias al poder de Su amor; el ser puede absorber Su energía dulce y poderosa, creando una unión de dicha profunda, que transforma al ser.

Extracto del libro:
El Punto Alfa,
Una mirada a Dios,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: