luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

D’herències/Of inheritances/De herencias

Heretem quan hi ha aquesta possibilitat al estar emparentats.., generalment. Hi ha d’haver alguna relació en això.

🟣 Recordeu la vostra herència quan dieu “Baba” (una forma familiar de dir papa). No pas quan dieu Prabhu, Ishwar o Déu. El Pare diu: Vinc a elevar a tothom. Us mostro el camí per anar de la nit al dia.

Si assumim que som una ànima regint el cos que tenim, podrem comprendre molt millor la relació amb el Pare/Mare de l’ànima, perquè Ell també és igual que nosaltres, una Ànima, encara que molt més potent perquè mai neix. Si ens relacionem amb Ell de fill a Pare, hem creat una relació familiar, i llavors, si la mantenim, tindrem la possibilitat de rebre la seva herència que ens torna sobirans al comprendre qui som i què som. Si El recordem mentre vivim el llaç es va enfortint. Ell ara és entre nosaltres quan l’invoquem amb el nostre record, amb el nostre pensament, en solitud, en meditació o mentre anem fent la nostra feina. Aquesta Seva energia és molt subtil però molt regeneradora. Ell ha vingut a elevar als éssers humans, els que ho vulguin; l’energia Divina és aquí, però cal voler-la absorbir. El camí que ens mostra per sortir de la nit i anar al dia de la humanitat és molt senzill, però ens hi hem d’involucrar en cos i ànima. El Shrimat, les directrius que ens ensenya per poder-ho aconseguir se’n diu Raja Ioga de Déu. I això s’ha d’aprendre en la Seva escola.

We inherit when this possibility exists by being related…, generally. There has to be some relationship to this.

🟣 You remember your heritage when you say “Baba” (a familiar way of saying dad). Not so when you say Prabhu, Ishwar or God. The Father says: I come to uplift the whole world. I show you the way to go from night to day.

If we assume that we are a soul governing the body we have, we can better understand the relationship with the Father / Mother of the soul, because He is also the same as us, a Soul, although much more powerful because he is never born. If we relate to Him from son to Father, we have created a family relationship, and then, if we maintain it, we will have the possibility of receiving the inheritance from Him that makes us sovereign by understanding who we are and what we are. If we remember Him while we live, the bond becomes stronger. He is now among us when we invoke Him with our remembrance, with our thoughts, in solitude, in meditation or while we are doing our work. This energy is very subtle but very regenerative. He has come to elevate human beings, whoever wants it; Divine energy is here, but you have to want to absorb it. The path that he shows us to get out of the night and go to the day of humanity is very simple, but we must get involved body and soul. The Shrimat, the guidelines that it teaches us to be able to achieve it, is called Raja Yoga of God. And this must be learned in His school.

Heredamos cuando existe esta posibilidad al estar emparentados.., generalmente. Tiene que haber alguna relación en esto.

🟣 Recordáis vuestra herencia cuando decís “Baba” (una forma familiar de decir papá). No así cuando decís Prabhu, Ishwar o Dios. El Padre dice: Vengo a elevar a todo el mundo. Os muestro el camino para ir de la noche al día.

Si asumimos que somos un alma rigiendo el cuerpo que tenemos, podremos comprender mucho mejor la relación con el Padre/Madre del alma, porque Él también es igual que nosotros, un Alma, aunque mucho más potente porque nunca nace. Si nos relacionamos con Él de hijo a Padre, hemos creado una relación familiar, y entonces, si la mantenemos, tendremos la posibilidad de recibir su herencia que nos vuelve soberanos al comprender quiénes somos y qué somos. Si Le recordamos mientras vivimos el lazo se va fortaleciendo. Él ahora está entre nosotros cuando Le invocamos con nuestro recuerdo, con nuestro pensamiento, en soledad, en meditación o mientras vamos haciendo nuestro trabajo. Esta energía es muy sutil pero muy regeneradora. Él ha venido a elevar a los seres humanos, quienes lo quieran; la energía Divina está aquí, pero hay que querer absorberla. El camino que nos muestra para salir de la noche e ir al día de la humanidad es muy sencillo, pero debemos involucrarnos en cuerpo y alma. El Shrimat, las directrices que nos enseña para poder conseguirlo se llama Raja Yoga de Dios. Y esto debe aprenderse en Su escuela.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: