luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Amo del present/Owner of the present/Dueño del presente

Reflexió de la setmana 13 de febrer de 2022

Hi ha una facultat de l’ésser, que inclou les impressions que hi van deixar les accions realitzades. Per fer referència a aquestes impressions, se sol emprar la paraula sànscrita sanskars, per a la qual no hi ha una traducció fàcil. Hàbits, tendències emocionals, temperament i trets de la personalitat són tots generats pels sanskars impresos a l’ésser a través de cada acció que aquest ha realitzat.
Els sanskars creen la personalitat de la mateixa manera que els fotogrames individuals d’un llargmetratge conformen una història. Cada acció queda registrada, ja sigui un moviment físic, una paraula o fins i tot un pensament. En viure la meva vida, genero una impressió al cel·luloide, a l’ésser. Tots els pensaments que tenen lloc a la ment es deuen als sanskars. La personalitat, la característica fonamental de cada ésser únic, individual, és determinada per aquests sanskars.
La ment, l’intel·lecte i els sanskars funcionen junts en un patró cíclic que determina la manera com em comporto, els pensaments que tinc i fins i tot el meu estat d’ànim. Primer, la ment produeix pensaments, evidència que l’intel·lecte jutja. Sobra la base d’aquest judici, faig o no l’acció. L’acció -o inacció- crea un sanskar que, alhora, es converteix en part de les evidències contingudes a la ment.
Coneixent aquest mecanisme, puc fer-lo servir per crear sanskars positius i plens de pau. En seure en meditació, m’experimento com un ésser ple de pau. Aquesta experiència genera un sanskar. La propera vegada que estigui a punt d’enfadar-me, a través de la força de l’hàbit, la ment em presentarà una evidència contrària: “Sóc un ésser pacífic”. Això força l’intel·lecte a prendre una decisió”.
A mesura que l’intel·lecte adquireix força de voluntat a través de la meditació, resulta més fàcil actuar seguint sanskars de pau, per contraposició als sanskars negatius. D’aquesta manera, l’intel·lecte comença a controlar tant la ment com les accions. Jo, l’ésser, sóc amo del present; deixo de ser esclau del meu passat. A poc a poc assoliré una posició en què triaré posar en acció només aquells pensaments que em portin a experimentar felicitat i satisfacció permanents.

Extracte del llibre:
Meditació pràctica.
Ioga espiritual per a la ment
Ed. Kier
B. K. Jayanti

Week reflection february 13, 2022

There is a faculty of being, which encompasses the impressions left on him by the actions performed. To refer to these impressions, the Sanskrit word sanskares is often used, for which there is no easy translation. Habits, emotional tendencies, temperament and personality traits are all generated by the sanskars imprinted on the being through every action he has performed.
Sanskars create personality in the same way that individual frames in a feature film make up a story. Every action is recorded, whether it is a physical movement, a word or even a thought. Living my life, I make an impression on celluloid, on being. All thoughts that take place in the mind are due to the sanskars. The personality, the fundamental characteristic of each unique, individual being, is determined by these sanskars.
The mind, intellect, and sanskars work together in a cyclical pattern that determines the way I behave, the thoughts I think, and even my mood. First, the mind produces thoughts, evidence that the intellect judges. The basis of that judgment is left over, whether or not I carry out the action. Action -or inaction- creates a sanskar which, in turn, becomes part of the evidence contained in the mind.
Knowing this mechanism, I can use it to create positive and peaceful sanskars. Sitting in meditation, I experience myself as being full of peace. This experience generates a sanskar. The next time I am about to get angry, through force of habit, the mind will present me with contrary evidence: “I am a peaceful being.” This forces the intellect to make a decision.
As the intellect gains willpower through meditation, it becomes easier to act following sanskars of peace, as opposed to negative sanskars. In this way, the intellect begins to control both the mind and actions. I, the being, am the owner of the present; I stop being a slave to my past. Little by little I will reach a position where I will choose to put into action only those thoughts that lead me to experience permanent happiness and satisfaction.

Excerpt from the book:
Practical meditation.
spiritual yoga for the mind
Ed Kier
B.K. Jayanti

Reflexión de la semana 13 de febrero de 2022

Existe una facultad del ser, que abarca las impresiones que dejaron en él las acciones realizadas. Para hacer referencia a estas impresiones, se suele emplear la palabra sánscrita sanskares, para la que no existe una traducción fácil. Hábitos, tendencias emocionales, temperamento y rasgos de la personalidad son todos generados por los sanskares impresos en el ser a través de cada acción que este ha realizado.
Los sanskares crean la personalidad de la misma manera en la que los fotogramas individuales de un largometraje conforman una historia. Cada acción queda registrada, ya se trate de un movimiento físico, de una palabra o incluso de un pensamiento. Al vivir mi vida, genero una impresión en el celuloide, en el ser. Todos los pensamientos que tienen lugar en la mente se deben a los sanskares. La personalidad, la característica fundamental de cada ser único, individual, es determinada por estos sanskares.
La mente, el intelecto y los sanskares funcionan juntos en un patrón cíclico que determina la manera cómo me comporto, los pensamientos que tengo e incluso mi estado de ánimo. Primero, la mente produce pensamientos, evidencia que el intelecto juzga. Sobra le base de ese juicio, realizo o no la acción. La acción -o inacción- crea un sanskar que, a su vez, se convierte en parte de las evidencias contenidas en la mente.
Conociendo este mecanismo, puedo usarlo para crear sanskares positivos y llenos de paz. Al sentarme en meditación, me experimento como un ser lleno de paz. Esta experiencia genera un sanskar. La próxima vez que esté a punto de enojarme, a través de la fuerza del hábito, la mente me presentará una evidencia contraria: “Soy un ser pacífico”. Esto fuerza al intelecto a tomar una decisión”.
A medida que el intelecto adquiere fuerza de voluntad a través de la meditación, resulta más fácil actuar siguiendo sanskares de paz, por contraposición a los sanskares negativos. De esta manera, el intelecto empieza a controlar tanto la mente como las acciones. Yo, el ser, soy dueño del presente; dejo de ser esclavo de mi pasado. Poco a poco alcanzaré una posición en la que elegiré poner en acción solo aquellos pensamientos que me lleven a experimentar felicidad y satisfacción permanentes.

Extracto del libro:
Meditación práctica.
Yoga espiritual para la mente
Ed. Kier
B. K. Jayanti

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: