luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

D’altra banda, la felicitat és…/On the other hand, happiness is…/Por otra parte, la felicidad es…


Reflexió de la Setmana  20 de febrer de  2022

   

Silhouette of a dreamer girl looking hopeful at the horizon

La felicitat és la satisfacció del jo quan conec el meu veritable valor interior i no prenc res de ningú. L’autèntica felicitat no està condicionada per ningú ni depèn de cap altra persona, fet o circumstància.
La felicitat sorgeix naturalment de dins, quan el jo està lliure de necessitat i desig, quan el jo deixa d’intentar adquirir i acumular, i s’ha adonat que és tot allò que pot ser i que no hi falta res. Sorgeix naturalment quan la meva energia, que sóc jo, es lliura sense condicions. Només quan desapareix tot desig i dependència, només quan deixes d’agafar-te i enganxar-te, pots estar satisfetment feliç.
Quan caiem al parany de fer de coses externes, materials, físiques, la nostra font d’amor i felicitat, comencem a dependre de les sensacions que produeixen. Ens convertim en cercadors de sensacions.
Tot parteix de la primera identificació equivocada, de la primera afecció, de la primera dependència, que és la identificació amb el nostre cos físic. Aquesta identitat s’estén després a totes les etiquetes que posem al nostre cos (mida, gènere, trets). Després, a totes les etiquetes que posem a les coses amb què ens relacionem a través del nostre cos (posició, sou, possessions).
Aleshores, sembla que l’única manera com podem sentir aquestes estimulacions -que confonem amb amor i felicitat- és a través dels nostres sentits físics. Creiem erròniament que l’amor i la felicitat només es poden assolir a través de sensacions i estímuls físics.
La solució no és nova. Ni tan sols és vella. És antiga. S’anomena adonar-se de qui sóc, cosa que significa ser conscient de la veritable identitat i de la veritable naturalesa de l’ésser. Conèixer el propi jo i la pròpia naturalesa és reconèixer el jo com el lloc de la pau, com una font d’amor i com un espai des d’on sorgeix la felicitat a la pròpia vida.
En essència, la pau és; la veritat guia; l’amor fa; la felicitat recompensa.

Extracte del llibre:
Els 7 mites del veritable amor,
Un viatge des de la ment,
fins al cor de l’ànima,
Ed. Kier
Mike George


Week Reflection february 20,  2022   

Silhouette of a dreamer girl looking hopeful at the horizon

Happiness is the satisfaction of the self when I know my true inner value and do not take anything from anyone. Authentic happiness is not conditioned by anyone or dependent on any other person, fact or circumstance.
Happiness arises naturally from within, when the self is free from need and desire, when the self stops trying to acquire and accumulate, and has realized that it is all it can be and nothing is missing. It arises naturally when my energy, which is me, gives itself unconditionally. Only when all desire and dependency disappears, only when you stop clinging and clinging, can you be contentedly happy.
When we fall into the trap of making external, material, physical things our source of love and happiness, we begin to depend on the sensations they produce. We become sensation seekers.
Everything starts from the first mistaken identification, from the first attachment, from the first dependency, which is the identification with our physical body. That identity then extends to all the labels we put on our bodies (size, gender, features). Then, to all the labels we put on the things we relate to through our bodies (position, salary, possessions).
So it seems that the only way we can feel these stimulations – which we confuse with love and happiness – is through our physical senses. We mistakenly believe that love and happiness can only be achieved through physical sensations and stimuli.
The solution is not new. It’s not even old. It is old. It’s called realizing who I am, which means being aware of one’s true identity and true nature of being. To know one’s own self and one’s own nature is to recognize the self as the place of peace, as a source of love and as a space from which happiness arises in one’s life.
In essence, peace is; truth guides; love does; happiness rewards.

Excerpt from the book:
The 7 myths of true love,
A journey from the mind,
to the heart of the soul,
Ed Kier
Mike George

Reflexión de la Semana  20 de febrero 2022 

Silhouette of a dreamer girl looking hopeful at the horizon

 La felicidad es la satisfacción del yo cuando conozco mi verdadero valor interior y no tomo nada de nadie. La auténtica felicidad no está condicionada por nadie ni depende de ninguna otra persona, hecho o circunstancia.
La felicidad surge naturalmente de dentro, cuando el yo está libre de necesidad y deseo, cuando el yo deja de intentar adquirir y acumular, y se ha dado cuenta de que es todo lo que puede ser y que no falta nada. Surge naturalmente cuando mi energía, que soy yo, se entrega sin condiciones. Solo cuando desaparece todo deseo y dependencia, solo cuando dejas de agarrarte y apegarte, puedes estar satisfechamente feliz.
Cuando caemos en la trampa de hacer de cosas externas, materiales, físicas, nuestra fuente de amor y felicidad, empezamos a depender de las sensaciones que aquellas producen. Nos convertimos en buscadores de sensaciones.
Todo parte de la primera identificación equivocada, del primer apego, de la primera dependencia, que es la identificación con nuestro cuerpo físico. Esa identidad se extiende luego a todas las etiquetas que le ponemos a nuestro cuerpo (tamaño, género, rasgos). Luego, a todas las etiquetas que les ponemos a las cosas con las que nos relacionamos a través de nuestro cuerpo (posición, sueldo, posesiones).
Entonces, parece que la única manera en que podemos sentir estas estimulaciones -que confundimos con amor y felicidad- es a través de nuestros sentidos físicos. Creemos erróneamente que el amor y la felicidad solo pueden lograrse a través de sensaciones y estímulos físicos.
La solución no es nueva. Ni siquiera es vieja. Es antigua. Se llama darse cuenta de quién soy, lo que significa ser consciente de la verdadera identidad y de la verdadera naturaleza del ser. Conocer el propio yo y la propia naturaleza es reconocer al yo como el lugar de la paz, como una fuente de amor y como un espacio desde donde surge la felicidad en la propia vida.
En esencia, la paz es; la verdad guía; el amor hace; la felicidad recompensa.

Extracto del libro:
Los 7 mitos del verdadero amor,
Un viaje desde la mente,
hasta el corazón del alma,
Ed. Kier
Mike George

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: