luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Els ceptres «divins»/The «divine» scepters/Los cetros «divinos»

Els ceptres «divins»

La connexió entre la divinitat i el ceptre dels reis, reines, emperadors, emperadrius, els trons i les corones.., no havia mai entès d’on venia. Sí.., és possible que usessin el poder d’aquesta idea per prevaldre damunt de tots; si més no, el concepte va sorgir d’algun lloc; de fet.., qui dóna poder a altri és la resta. No és la primera vegada que s’ha usat una creença popular i adoptat per religions que han crescut gràcies a ella; els dirigents no son pas menys. I avui el Pare de l’ànima ens revela un altre secret que ja no ho és:

  • -Al principi hi havien els emperadors i emperadrius purs al paradís. Després es convertiren en reis i reines impurs. Ara, ni tan sols ja hi han aquells reis i reines.

Déu ara està establint aquell paradís altre cop donant-nos els Seu coneixement de com poder a tornar ser purs, doncs un món pur necessita d’éssers humans purs. Al paradís se li ha dit també el Temple de Shiva(Déu). Ell ens diu només en aquests temps en que el cicle s’acaba per tornar a començar:

  • -Feu-vos purs en aquest últim naixement i podeu arribar a ser els amos del món pur. Heu estat seguint els dictats dels cinc esperits malignes.

Qui sap els naixements que hem tingut; Ell diu que ens coneix. Sap que aquests esperits malignes no son més que: l’ego, la ira, la luxúria, l’aferrament, i l’avarícia.., i tota la seva progènie. El seu shrimat és que ens posem a ser conscients de les nostres negativitats i que ho arreglem. També ens diu que ens cal una mica d’ajuda per a aconseguir-ho, que si ho fem sols ens cansarem i ho deixarem, aquests vicis estan molt arrelats en cada un de nosaltres. Per això cal que aprenguem el Seu antic Raja Ioga per saber com connectar-se, primer amb la nostra essència i després amb Ell. Si no ens veiem capaços de poder tallar amb tot allò, ens dóna un altre shrimat: Recordeu-Me només a Mi tant com pugueu cada dia.

Els que aconsegueixin fer-se Brahmins, estudiar el Raja Ioga antic de Déu, i fer-se purs.., al final assoliran el destí final de començar altre cop en el món renovat, on en deien la Terra dels deus i deesses, els emperadors i emperadrius purs. Aquest és el vincle que hi ha amb la suposada connexió Divina dels altres governants, els seus successors en el temps.

The «divine» scepters

The connection between divinity and the scepter of kings, queens, emperors, empresses, thrones and crowns… he had never understood where it came from. Yes…, it is possible that they used the power of this idea to prevail over everyone; at least the concept came from somewhere; in fact…, who gives power to others is the rest. It is not the first time that a popular belief has been used and adopted by religions that have grown thanks to it; leaders are no less. And today the Father of the soul reveals to us another secret that is no longer a secret:

  • -In the beginning there were the pure emperors and empresses in paradise. Later they became impure kings and queens. Now, there aren’t even those kings and queens.

God is now establishing that paradise again by giving us His knowledge of how to become pure again, for a pure world needs pure human beings. Paradise has also been called the Temple of Shiva (God). He tells us only in these times when the cycle ends up and starting again:

  • -Become pure in this last birth and you can become the owners of the pure world. You has been following the dictates of the five evil spirits.

Who knows the births we have had; He says that he knows us. He knows that these evil spirits are nothing but: ego, anger, lust, attachment, and greed…, and all their progeny. His shrimat is that we get to be aware of our negativities and fix it. He also tells us that we need a little help to achieve it, that if we do it alone we will get tired and give it up, these vices are deeply rooted in each one of us. That is why it is necessary for us to learn His ancient Raja Yoga in order to know how to connect, first with our essence and then with Him. If we do not feel able to cut through with all that, He gives us another shrimat: Remember Me only Me as much as you can every day .

Those who manage to become Brahmins, study the ancient Raja Yoga of God, and become pure…, in the end they will reach the final destination of starting anew in the renewed world, where they called it the Land of the gods and goddesses, the pure emperors and empresses. This is the link with the supposed Divine connection of the other governors, his successors in time.

Los cetros «divinos»

La conexión entre la divinidad y el cetro de reyes, reinas, emperadores, emperatrices, tronos y coronas… nunca había entendido de dónde venía. Sí…, es posible que usaran el poder de esta idea para prevalecer sobre todos; al menos el concepto vino de alguna parte; de hecho…, quien da poder a los demás es el resto. No es la primera vez que una creencia popular ha sido utilizada y adoptada por religiones que han crecido gracias a ella; los líderes no son menos. Y hoy el Padre del alma nos revela otro secreto que ya no es:

  • -Al principio estaban los emperadores y emperatrices puros en el paraíso. Más tarde se convirtieron en reyes y reinas impuros. Ahora, ni siquiera existen esos reyes y reinas.

Dios ahora está estableciendo ese paraíso nuevamente al darnos Su conocimiento de cómo volvernos puros nuevamente, porque un mundo puro necesita seres humanos puros. El Paraíso también ha sido llamado el Templo de Shiva (Dios). Él nos dice solo en estos tiempos cuando el ciclo termina y comienza de nuevo:

-Haceos puros en este último nacimiento y podréis llegar a ser los dueños del mundo puro. Habéis estado siguiendo los dictados de los cinco espíritus malignos.

Quién sabe los nacimientos que hemos tenido; Él dice que nos conoce. Él sabe que estos espíritus malignos no son más que: ego, ira, lujuria, apego, codicia… y toda su progenie. Su shrimat es que seamos conscientes de nuestras negatividades y las solucionemos. También nos dice que necesitamos un poco de ayuda para lograrlo, que si lo hacemos solos nos cansaremos y lo abandonaremos, estos vicios están muy arraigados en cada uno de nosotros. Por eso es necesario que aprendamos Su antiguo Raja Yoga para saber conectar, primero con nuestra esencia y luego con Él. Si no nos sentimos capaces de cortar con todo ello, Él nos da otro shrimat: Recordadme solo a Mí tanto como podáis todos los días.

Aquellos que logren convertirse en Brahmins, estudien el antiguo Raja Yoga de Dios y se vuelvan puros…, al final llegarán al destino final de comenzar de nuevo en el mundo renovado, donde lo llamaron la Tierra de los dioses y diosas, los puros emperadores y emperatrices. Este es el vínculo con la supuesta conexión Divina de los otros gobernantes, sus sucesores en el tiempo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: