luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Des de la mirada d’ànima/From the soul look/Desde la mirada de alma (Didi Sudesh)

Sudesh Didi 20-3.2022

Des de la mirada d’ànima

Cada ànima existeix amb la energia real de la ment, l’intel·lecte i els sanskars; aquests ens converteixen en éssers vivents, energia vivent. Déu ens diu: -fes que la teva ment sigui com la Meva ment.- Quin tipus de pensaments estem creant amb la ment? Els pensaments son com llavors i l’intel·lecte és com el sol i l’aigua neta; així és com el poder de l’intel·lecte dóna el fruit: les nostres activitats, i aleshores és capaç de discernir entre el correcte i l’erroni.
Malgrat tot hi ha una diferència entre l’intel·lecte i l’intel·lecte diví. Els científics tenen intel·lectes aguts i intel·ligents, son experts, però hi ha una diferència entre aquest i l’intel·lecte diví; el diví observa i el científic interactua amb la matèria, els 5 elements, i, l’energia, l’intel·lecte espiritual va més profund en si mateix, (en la ment, la energia interna) en quin tipus de pensaments estic tenint; puc controlar i dirigir això? Puc estar més enllà del dolent en mi i en els altres?
La cara és el mirall de la meva ment, el que hi ha en mi s’hi reflecteix. L’intel·lecte té el poder de controlar i conduir; això és un intel·lecte diví, la llum divina, la del coneixement és la que Déu ens està revelant i puc usar això per a dirigir-me i controlar-me.
No podem lluitar contra els 5 elements.., què hi podem fer? Déu ens diu que som conqueridors de la matèria, però que no hem de lluitar contra els 5 elements de la matèria. Així doncs, quan hi han desastres ens disgustem i llavors el terratrèmol, el tsunami o l’incendi es creen al nostre interior: odi, ira, gelosia, pànic, etc.
«Amb el poder interior vostre us podeu fer conqueridors de tot allò»
Quan hi ha connexió de sang ens fem més emocionals y les llàgrimes flueixen, però quan estic en una altra energia de felicitat, connecto amb Déu i gaudeixo de tot i estic lliure de la “possessivitat”. Per això Déu ens diu que hem de fer diví el nostre intel·lecte, per a que la matèria no influeixi en el nostre estat.
Si estant en aquest món físic ens desenganxem de la matèria i ens enganxem a l’Ànima Suprema (Déu), en consciència de ser una ànima, aleshores estem mirant el joc com es desenvolupa, però no ens altera. Estic estalvi, estic mirant des de dalt; en aquesta visió espiritual ho observem tot des de lluny; ens ho mirem amb el poder de la puresa, des de l’ànima.

From the soul look

Each soul exists with the real energy of the mind, the intellect and the sanskars; they make us living beings, living energy. God tells us: -make your mind like My mind.- What kind of thoughts are we creating with the mind? Thoughts are like seeds and the intellect is like the sun and clean water; this is how the power of the intellect bears the fruit: our activities, and then it is able to discern between right and wrong.
However, there is a difference between the intellect and the divine intellect. Scientists have sharp and intelligent intellects, they are experts, but there is a difference between this and the divine intellect; the divine observes and the scientist interacts with the matter, the 5 elements, and, the energy, the spiritual intellect goes deeper into itself, (in the mind, the internal energy) in what kind of thoughts am I having; Can I control and direct this? Can I be beyond the bad in myself and in others?
The face is the mirror of my mind, what is in me is reflected in it. The intellect has the power to control and lead; this is a divine intellect, the divine light, that of knowledge is what God is revealing to us and I can use this to direct and control myself.
We can’t fight against the 5 elements… what can we do? God tells us that we are conquerors of matter, but that we should not fight against the 5 elements of matter. So, when there are disasters we get upset and then the earthquake, tsunami or fire is created inside us: hatred, anger, jealousy, panic, etc.
“With your inner power you can become conquerors of all that”
When there is a blood connection we become more emotional and tears flow, but when I am in another energy of happiness, I connect with God and enjoy everything and I am free of possessiveness. That is why God tells us that we must make our intellect divine, so that matter does not influence our state.
If, being in this physical world, we detach ourselves from matter and hook ourselves to the Supreme Soul (God), in the consciousness of being a soul, then we are watching the game as it unfolds, but it does not alter us. I am safe, I am looking from above; in this spiritual vision we observe everything from afar; we look at it with the power of purity, from the soul.

Desde la mirada de alma

Cada alma existe con la energía real de la mente, el intelecto y los sanskares; éstos nos convierten en seres vivientes, energía viviente. Dios nos dice: -haz que tu mente sea como Mi mente.- ¿Qué tipo de pensamientos estamos creando con la mente? Los pensamientos son como semillas y el intelecto es como el sol y el agua limpia; así es como el poder del intelecto da el fruto: nuestras actividades, y entonces es capaz de discernir entre lo correcto y lo erróneo.
Sin embargo hay una diferencia entre el intelecto y el intelecto divino. Los científicos tienen intelectos agudos e inteligentes, son expertos, pero existe una diferencia entre éste y el intelecto divino; lo divino observa y el científico interactúa con la materia, los 5 elementos, y, la energía, el intelecto espiritual va más profundo en sí mismo, (en la mente, la energía interna) en qué tipo de pensamientos estoy teniendo ; ¿puedo controlar y dirigir esto? ¿Puedo estar más allá de lo malo en mí y en los demás?
La cara es el espejo de mi mente, lo que hay en mí se refleja en ella. El intelecto tiene el poder de controlar y conducir; esto es un intelecto divino, la luz divina, la del conocimiento es la que Dios nos está revelando y puedo usar esto para dirigirme y controlarme.
No podemos luchar contra los 5 elementos… ¿qué podemos hacer? Dios nos dice que somos conquistadores de la materia, pero que no debemos luchar contra los 5 elementos de la materia. Así pues, cuando hay desastres nos disgustamos y entonces el terremoto, el tsunami o el incendio se crean en nuestro interior: odio, ira, celos, pánico, etc.
«Con el poder interior vuestro os podéis hacer conquistadores de todo aquello»
Cuando hay conexión de sangre nos hacemos más emocionales y las lágrimas fluyen, pero cuando estoy en otra energía de felicidad, conecto con Dios y disfruto de todo y estoy libre de la posesividad. Por eso Dios nos dice que debemos hacer divino nuestro intelecto, para que la materia no influya en nuestro estado.
Si estando en este mundo físico nos despegamos de la materia y nos enganchamos al Alma Suprema (Dios), en conciencia de ser un alma, entonces estamos mirando el juego como se desarrolla, pero no nos altera. Estoy salvo, estoy mirando desde arriba; en esta visión espiritual lo observamos todo de lejos; nos lo miramos con el poder de la pureza, desde el alma.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: