luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Actors principals/Main actors/Actores principales

Actors principals

Qualsevol esdeveniment que succeeix en aquesta vida, en aquest món, forma part del mateix guió etern. Nosaltres, els éssers humans, som els actors en aquest drama.

ESSÈNCIA: «Estimeu cada escena d’aquest drama? Els que interpreten amb gran felicitat qualsevol paper que han rebut en aquesta obra, romanen en un gran benestar. El dia és bo i la nit també es bona. Com us podeu pertorbar?»

No es bo per l’estat anímic sentir desgrat per res, ni per les persones ni pels successos, encara que semblin ser injustos. Passen coses bones i coses dolentes i tot forma part del mateix guió. De segur que tot està unit per un mateix fil que portarà alguns avantatges que no ens esperàvem. Si féssim un bon repàs als successos en la nostra vida, ens adonaríem que hem passat per molts mals tràngols que finalment han dut canvis i de segur beneficis.
Qui pot observar la vida amb aquesta consciència, estarà molt tranquil i la seva ment no es pertorbarà pels esdeveniments i trobarà les millors solucions, les més sàvies, doncs en el nostre interior hi ha molta saviesa si podem mantenir la calma.

Main actors

Any event that occurs in this life, in this world, is part of the same eternal script. We human beings are the actors in that drama.

ESSENCE: «Do you love every scene of this drama? Those who play with great happiness whatever role they have received in this play, remain in great well-being. The day is good and the night is good. How can you be disturbed?»

It is not good for the state of mind to feels displeasure anything, neither people nor events, even if they seem to be unfair. Good things happen and bad things happen and it’s all part of the same script. Surely everything is linked by the same thread that will bring some advantages that we did not expect. If we did a good review of the events in our lives, we would realize that we have been through many bad times that have finally brought changes and surely benefits.
Whoever can observe life with this awareness will be very calm and his mind will not be disturbed by events and will find the best solutions, the wisest, because within us there is much wisdom if we can remain calm.

Actores principales

Cualquier acontecimiento que ocurre en esta vida, en este mundo, forma parte del mismo guion eterno. Nosotros, los seres humanos, somos los actores en ese drama.

ESENCIA: «¿Amáis cada escena de este drama? Quienes interpretan con gran felicidad cualquier papel que han recibido en esta obra, permanecen en un gran bienestar. El día es bueno y la noche es buena. ¿Cómo os podéis perturbar?»

No es bueno para el estado anímico sentir desagrado por nada, ni por las personas ni por los sucesos, aunque parezcan ser injustos. Ocurren cosas buenas y cosas malas y todo forma parte del mismo guion. Seguro que todo está unido por un mismo hilo que traerá algunas ventajas que no nos esperábamos. Si hiciéramos un buen repaso a los sucesos en nuestra vida, nos daríamos cuenta de que hemos pasado por muchos malos trances que finalmente han traído cambios y seguramente beneficios.
Quien puede observar la vida con esta conciencia, estará muy tranquilo y su mente no se perturbará por los acontecimientos y encontrará las mejores soluciones, las más sabias, pues en nuestro interior hay mucha sabiduría si podemos mantener la calma.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: