luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Foscor i llum/Darkness and light/Oscuridad y luz

Reflexió de la Setmana  15 de maig de,  2022   

Foscor i llum

Moltes normes van ser imposades per intentar regular el comportament humà. Però sembla que, malgrat això, la llum o la força espiritual dels éssers humans va disminuir.
Així com la foscor no és més que l’absència de llum, la negativitat de l’ànima es manifesta en els diversos vicis a mesura que la llum disminueix.
La llum sempre té una font, però la foscor no. De la mateixa manera, no hi ha font que irradiï negativitat humana, ja que no forma part de la veritable naturalesa de l’ésser, tan sols suggereix una manca de llum espiritual. A mesura que aquest poder s’afebleix, apareixen els símptomes de negativitat: ira, cobdícia, arrogància, aferrament, luxúria, mandra…
Aquests registres o hàbits negatius són la matèria primera de qualsevol patiment emocional. El que els genera és la consciència que l’ànima o ésser és el cos. El que ho sustenta és la il·lusió. Els seus fruits són el sentiment de possessió, la gelosia, l’odi, la por, la preocupació, l’avarícia, la indolència, la irritació, la impaciència, l’orgull, l’ambició…
Si miro superficialment el jardí intern que sóc, potser no sembli res més que una muntanya plena de males herbes. Tot i així, aquí i allà, puc trobar flors de diferents espècies, talents, habilitats i virtuts. Per fer créixer i arrencar completament les males herbes, caldrà tenir el profund desig de netejar el meu estat intern i, així, podré començar a transformar-lo.

Extracte del llibre:
Un viatge per la consciència humana,
La darrera frontera,
Ken O’Donnell

Week Reflection may 15,  2022   

Darkness and light

Many rules were imposed to try to regulate human behavior. But it seems that, in spite of them, the light or spiritual force of the human beings diminished.
Just as darkness is nothing more than the absence of light, the negativity of the soul manifests itself in the various vices as its light diminishes.
Light always has a source, but darkness does not. Similarly, there is no source that radiates human negativity, since it is not part of the true nature of being, it only suggests a lack of spiritual light. As that power weakens, the symptoms of negativity appear: anger, greed, arrogance, attachment, lust, sloth…
These negative records or habits are the raw material of any emotional suffering. What generates them is in the awareness that the soul or being is the body. What sustains it is illusion. Its fruits are the feeling of possession, jealousy, hatred, fear, worry, greed, indolence, irritation, impatience, pride, ambition…
If I look superficially at the internal garden that I am, it may seem like nothing more than a hill full of weeds. Even so, here and there, I can find flowers of different species, talents, abilities and virtues. In order to grow and completely uproot the weeds, it will be necessary to have a deep desire to cleanse my internal state so that I can begin to transform it.

Excerpt from the book:
A journey through human consciousness,
the last frontier,
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana  15 de mayo 2022   

Oscuridad y luz

Muchas normas fueron impuestas para intentar regular el comportamiento humano. Pero parece que, a pesar de ellas, la luz o fuerza espiritual de los seres humanos disminuyó.
Así como la oscuridad no es más que la ausencia de luz, la negatividad del alma se manifiesta en los diversos vicios a medida que su luz disminuye.
La luz siempre tiene una fuente, pero la oscuridad no. De igual modo, no hay fuente que irradie negatividad humana, ya que no forma parte de la verdadera naturaleza del ser, tan solo sugiere una falta de luz espiritual. A medida que ese poder se debilita, aparecen los síntomas de negatividad: ira, codicia, arrogancia, apego, lujuria, pereza…
Estos registros o hábitos negativos son la materia prima de cualquier sufrimiento emocional. Lo que los genera está en la conciencia de que el alma o ser es el cuerpo. Lo que lo sustenta es la ilusión. Sus frutos son el sentimiento de posesión, los celos, el odio, el miedo, la preocupación, la avaricia, la indolencia, la irritación, la impaciencia, el orgullo, la ambición…
Si miro superficialmente al jardín interno que soy, tal vez no parezca más que un monte lleno de malas hierbas. Aun así, aquí y allá, puedo encontrar flores de diferentes especies, talentos, habilidades y virtudes. Para hacer crecer y arrancar por completo las malas hierbas, será necesario tener el profundo deseo de limpiar mi estado interno y, así, podré comenzar a transformarlo.

Extracto del libro:
Un viaje por la conciencia humana,
La última frontera,
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona
 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: