luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El procés de tornar-se Shakti/The process of becoming Shakti/El proceso de volverse Shakti

Reflexió de la Setmana  22 de maig de  2022   

Week Reflection May 22,  2022   

Reflexión de la Semana  22 de mayo 2022   

El procés de tornar-se Shakti

La paraula shakti deriva del sànscrit i té tres significats diferents, encara que interconnectats: poder, energia creadora de Déu i feminitat divina.
El Procés de tornar Shakti és alhora simple i complex, i és un procés. El més senzill és saber que és un simple canvi d’identitat. El que és difícil és mantenir aquest canvi de manera constant durant un període extens.
És SIMPLE perquè sóc ànima, esperit, llum, energia. Sóc el poder que genera la meva vida. Sóc subtil, la causa, l’objectiu, la creació. Sóc amor, pau, veritat, bellesa, divinitat.
Sóc allò que busco.
Visc dins aquest cos material i perible, però amb la font de la consciència infonent-li energia al cervell i al cos des de la llotja del tercer ull.
És COMPLEX perquè seguim enredades en les limitacions: perquè ens identifiquem amb allò físic i acceptem resignades un sistema de dominació, de jocs de poder i de lluites entre gèneres, jerarquies, cultures, religions, clans, grups… Tanmateix, així que reconeixem i comprenem això, cadascuna de nosaltres pot optar en consciència i reafirmar aquesta opció per a obtenir poder des d’una altra font.
El procés de ser una Shakti passa per tres etapes:
L’art i la disciplina per recordar que jo sóc allò que busco. Jo sóc una ànima… tot allò que és subtil… bellesa, amor i poder.
L’activa i plena relació participativa amb allò diví, amb Déu, la font que proveeix del poder.
Ser receptiva a una guia orientadora, confiant que sóc instrument per a una transformació que em permetrà fer alguna cosa pel món.
Tinc el poder de ser qui sóc, la que transforma.


Extracte del llibre:
LES QUATRE CARES DE LA DONA,
Caroline Ward

The process of becoming Shakti

The word shakti derives from Sanskrit and has three different, yet interconnected, meanings: power, God’s creative energy, and divine femininity.
The Process of becoming Shakti is both simple and complex, and it is a process. The simplest thing is to know that it is a mere change of identity. The difficult thing is to maintain that change in a constant way for an extended period.
It’s SIMPLE because I am soul, spirit, light, energy. I am the power that generates my life. I am the subtle, the cause, the goal, the creation. I am love, peace, truth, beauty, divinity.
I am what I seek.
I live within this material and perishable body, but with the source of consciousness energizing the brain and body from the third eye box.
It is COMPLEX because we remain entangled in limitations: because we identify with the physical and resignedly accept a system of domination, games of power and struggles between genders, hierarchies, cultures, religions, clans, groups… However, once Recognizing and understanding this, each of us can make a conscientious choice and assert that choice to draw power from another source.
The process of being a Shakti goes through three stages:
The art and discipline to remember that I am what I seek. I am a soul… all that is subtle… beauty, love and power.
The active and full participatory relationship with the divine, with God, the source that supplies power.
Being receptive to a guidance counselor guide, trusting that I am an instrument for a transformation that will allow me to do something for the world.
I have the power to be who I am, the one who transforms.

Excerpt from the book:
THE FOUR FACES OF WOMEN,
Caroline Ward

El proceso de volverse Shakti

La palabra shakti deriva del sánscrito y tiene tres significados diferentes, aunque interconectados: poder, energía creadora de Dios y feminidad divina.
El Proceso de volverse Shakti es a la vez simple y complejo, y es un proceso. Lo más sencillo es saber que se trata de un mero cambio de identidad. Lo difícil es mantener ese cambio de modo constante durante un período extenso.
Es SIMPLE porque soy alma, espíritu, luz, energía. Soy el poder que genera mi vida. Soy lo sutil, la causa, el objetivo, la creación. Soy amor, paz, verdad, belleza, divinidad.
Soy aquello que busco.
Vivo dentro de este cuerpo material y perecedero, pero con la fuente de la conciencia infundiéndole energía al cerebro y al cuerpo desde el palco del tercer ojo.
Es COMPLEJO porque seguimos enmarañadas en las limitaciones: porque nos identificamos con lo físico y aceptamos resignadas un sistema de dominación, de juegos de poder y de luchas entre géneros, jerarquías, culturas, religiones, clanes, grupos… Sin embargo, una vez que reconocemos y comprendemos esto, cada una de nosotras puede optar en conciencia y reafirmar esa opción para obtener poder desde otra fuente.
El proceso de ser una Shakti pasa por tres etapas:
El arte y la disciplina para recordar que yo soy aquello que busco. Yo soy un alma… todo lo que es sutil… belleza, amor y poder.
La activa y plena relación participativa con lo divino, con Dios, la fuente que abastece del poder.
Ser receptiva a una guía orientadora, confiando en que soy instrumento para una trasformación que me permitirá hacer algo por el mundo.
Tengo el poder de ser quien soy, la que transforma.

Extracto del libro:
LAS CUATRO CARAS DE LA MUJER,
Caroline Ward

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: