luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Compassió/Compassion/Compasión

Compassió

Sé que cadascú farà el que ha de fer; tot el que diré ara només és per si hi ha alguna possibilitat de que algú se senti motivat per canviar quelcom en la seva vida. No tinc intenció de remoure consciències ni de fer sentir culpable a ningú. La meva experiència després de saber algunes coses, ha estat definitiva i ha canviat la meva forma d’alimentar-me, i, tot i que ja era vegetariana de molt temps, vaig sentir dins del cor de l’ànima que no en tenia prou i que havia d’anar més enllà. En diuen ara, amb el llenguatge anglosaxó: dieta cruelty-free. Aquest enllaç està relacionat amb el vegetarianisme en en clau «lliure de crueltat». Tot i així el meu camí és diferent perquè vaig escollir lliure de crueltat total, doncs la llet, la mel, els ous, etc, tot i que no es mata a ningú directament, en el cas de la llet sí que hi han vedellets que s’han de retirar de la mare i moltes vegades acaben com a pinso pels gossos; la mel.., a part que els robem una cosa que fabriquen les abelles pel seu manteniment també deixen la vida moltes d’elles en el procés d’extracció.

●Sigui rica o pobre, la gent d’avui no tenen compassió.
●Es diu: com és el menjar, així és la ment. S’acumula «pecat» pels que compren coses dolentes, pels que les preparen i també pels que les mengen.

Ens hem preguntat de vegades d’on ve la tristesa, la depressió, el malhumor.., etc. I resulta que tenim actituds que ens provoquen sofriment a nosaltres mateixos però les passem per alt perquè ens provocarien massa enrenou, i, seguim amb els nostres costum, ignorants que només son costum que hem creant i que els podem canviar. No ens tenim compassió per nosaltres mateixos.., llavors, tampoc es pot esperar compassió per res més. Però sé que cadascú farà el que hagi de fer.., tal com molts com jo hem fet i tal com molts d’altres han decidit seguir com estan. En diuen destí. «Pecat» és mal que s’infligeix a l’ànima.

Compassion

I know that each one will do what he must; everything I am going to say now is just in case there is any possibility that someone will feel motivated to change something in her life. I have no intention of stirring consciences or making anyone feel guilty. My experience after knowing some things has been definitive and has changed my way of eating, and, although I was already a vegetarian for a long time, I felt within the heart of my soul that I did not have enough and that I had to go further. They call it now, with the Anglo-Saxon language: cruelty-free diet. This link is related to vegetarianism in a «cruelty-free» key. However, my path is different because I chose totally cruelty-free, because milk, honey, eggs, etc., although no one is killed directly, in the case of milk there are calves that must be removed from the mother and many times they end up as dog food; honey… apart from the fact that we steal something that the bees make for their sustenance, many of them also leave their lives in the extraction process.

●Whether rich or poor, people today have no compassion.
●It is said: how is the food, so is the mind. «Sin» is accumulated by those who buy bad things, by those who prepare them, and also by those who eat them.

We have sometimes wondered where sadness, depression, moodiness, etc. come from. And it turns out that we have attitudes that cause us suffering but we ignore them because they would cause us too much commotion, and we continue with our habits, ignorant that they are only customs that we have created and that we can change them. We don’t have compassion for ourselves…, then, we can’t expect compassion for anything else either. But I know that each one will do what they have to do…, as many like me have done and as many others have decided to continue as they are. They call it destiny. «Sin» It is damage that is inflicted on the soul.

Compasión

Sé que cada uno hará lo que debe; todo lo que voy a decir ahora sólo es por si hay alguna posibilidad de que alguien se sienta motivado para cambiar algo en su vida. No tengo intención de remover conciencias ni hacer sentir culpable a nadie. Mi experiencia después de saber algunas cosas, ha sido definitiva y ha cambiado mi forma de alimentarme, y, aunque ya era vegetariana de mucho tiempo, sentí dentro del corazón del alma que no tenía suficiente y que debía ir más allá. Lo llaman ahora, con el lenguaje anglosajón: dieta cruelty-free. Este enlace está relacionado con el vegetarianismo en clave «libre de crueldad». Sin embargo mi camino es diferente porque escogí libre de crueldad total, pues la leche, la miel, los huevos, etc, aunque no se mata a nadie directamente, en el caso de la leche sí que hay terneros que deben retirarse de la madre y muchas veces acaban como pienso para perros; la miel.., aparte de que les robamos algo que fabrican las abejas por su sustento también dejan la vida muchas de ellas en el proceso de extracción.

●Sea rica o pobre, la gente de hoy no tiene compasión.
●Se dice: cómo es la comida, así es la mente. Se acumula «pecado» por quienes compran cosas malas, por quienes las preparan y también por quienes las comen.

Nos hemos preguntado a veces de dónde viene la tristeza, la depresión, el malhumor.., etc. Y resulta que tenemos actitudes que nos provocan sufrimiento a nosotros mismos pero las pasamos por alto porque nos provocarían demasiado revuelo, y, seguimos con nuestras costumbre, ignorantes que sólo son costumbre que hemos creando y que podemos cambiarlos. No nos tenemos compasión por nosotros mismos.., entonces, tampoco se puede esperar compasión por nada más. Pero sé que cada uno hará lo que tenga que hacer.., tal y como muchos como yo hemos hecho y como muchos otros han decidido seguir cómo están. Lo llaman destino. «Pecado» es daño que se inflige al alma.

2 comments on “Compassió/Compassion/Compasión

 1. Shivananda
  Juny 10, 2022

  Totalment d’acord Júlia! 🙏🏼 No podem parlar de pau ni d’amor mentre tinguem un animal mort al nostre plat.

  Liked by 1 person

  • julianeus
   Juny 10, 2022

   Tot i que tenim contradiccions que constantment ens trenquen la intenció, hem de fer aquest esforç de canvi. Però ho farà només qui ho tingui al seu guió interior.

   Liked by 1 person

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: