luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Onades i oceans/Waves and oceans/Olas y océanos

Reflexió de la Setmana  4 de juny de  2022   

Onades i oceans

Amor és simplement una paraula que fem servir per descriure la vibració més elevada de l’energia del jo. No vol dir això que no rebem i sentim amor dels altres. Però és la diferència que hi ha entre l’onada i l’oceà. Rebrem onades d’energia amorosa dels altres. Però després passen, com ha de ser, com passa amb les onades. L’onada no és res en comparació amb un oceà, amb una font il·limitada.
Hi ha una font il·limitada d’amor dins dels nostres cors. No al cor del nostre cos, al cor de l’ànima. Tu ets el teu cor, tu ets ànima. Pot semblar que les paraules són diferents però, totes elles, és a dir, ànima, cor, jo, consciència, apunten al mateix “jo” que diu “jo sóc”.
Aquesta font il·limitada pot comparar-se amb un oceà. Les onades vénen i van, però l’oceà d’aquest potencial amorós està sempre a només un segon i molt a prop del teu “jo”. Estàs en ell, només pots ser conscient de ser una font d’amor, quan s’acaba el voler onades d’amor dels altres.
La clau per utilitzar la nostra font interior, el nostre oceà, és la intenció. Només la intenció exacta que hi ha darrere de les nostres paraules i accions ens permet recórrer al nostre propi oceà interior. Quan ho fem, quan donem sense condicions, potser ens sentim “oceànics”, que és el sentiment de tenir un subministrament d’energia il·limitat per donar. Sentir aquesta font il·limitada com flueix des del nostre interior ens aporta una felicitat que de vegades anomenem joia.

Extracte del llibre:
El sistema immunitari de l’ànima,
Com alliberar el teu ésser de,
tot tipus de malalties,
Mike George

Week Reflection June 4,  2022   

Waves and oceans

Love is simply a word we use to describe the higher vibration of self energy. This does not mean that we do not receive and feel love from others. But it is the difference between the wave and the ocean. We will receive waves of loving energy from others. But then they pass, as they should, as the waves do. The wave is nothing compared to an ocean, with an unlimited source.
There is an unlimited source of love within our hearts. Not in the heart of our body, in the heart of the soul. You are your heart, you are the soul. It may seem that the words are different, but all of them, that is, soul, heart, self, consciousness, point to the same “I” that says “I am”.
This unlimited source can be compared to an ocean. The waves come and go, but the ocean of this love potential is always just a second and very close to your “I”. You are in it, you can only be aware of being a source of love, when the “desire to want” waves of love from others ends
The key to tapping into our inner source, our ocean, is intention. Only the exact intention behind our words and actions allows us to tap into our own inner ocean. When we do, when we give unconditionally, we may feel “oceanic,” which is the feeling of having an unlimited supply of energy to give. Feeling this limitless source as it flows from within us brings us a happiness that we sometimes call bliss.

Excerpt from the book:
The immune system of the soul,
How to free yourself from,
all kinds of diseases,
Mike George

Reflexión de la Semana  4 de junio 2022   

Olas y océanos

Amor es simplemente una palabra que utilizamos para describir la vibración más elevada de la energía del yo. No quiere decir esto que no recibamos y sintamos amor de los demás. Pero es la diferencia que hay entre la ola y el océano. Recibiremos olas de energía amorosa de los demás. Pero después pasan, como debe ser, como ocurre con las olas. La ola no es nada en comparación con un océano, con una fuente ilimitada.
Hay una fuente ilimitada de amor dentro de nuestros corazones. No en el corazón de nuestro cuerpo, en el corazón del alma. Tú eres tu corazón, tú eres el alma. Puede parecer que las palabras son diferentes pero, todas ellas, es decir, alma, corazón, yo, conciencia, apuntan al mismo “yo” que dice “yo soy”.
Esta fuente ilimitada puede compararse con un océano. Las olas vienen y van, pero el océano de este potencial amoroso está siempre a solo un segundo y muy cerca de tu “yo”. Estás en él, solo puedes ser consciente de ser una fuente de amor, cuando se acaba el “querer” olas de amor de los demás.
La clave para utilizar nuestra fuente interior, nuestro océano, es la intención. Solamente la intención exacta que hay tras nuestras palabras y acciones nos permite recurrir a nuestro propio océano interior. Cuando lo hacemos, cuando damos sin condiciones, puede que nos sintamos “oceánicos”, que es el sentimiento de tener un suministro de energía ilimitado para dar. Sentir esta fuente ilimitada como fluye desde nuestro interior nos aporta una felicidad que a veces llamamos dicha.

Extracto del libro:
El sistema inmunitario del alma,
Cómo liberar tu ser de,
todo tipo de enfermedades,
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: