luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Un pla de futur/A plan for the future/Un plan de futuro

Un pla de futur

Quan es fa un pla de vida s’estan posant les bases per a un futur immediat. Generalment son assegurances de vida, d’immobles, d’estudis, etc. Totes.., coses dedicades a enfortir la part exterior que integra la nostra identitat, el cos. No s’hi contempla la possibilitat d’assegurar el benestar del nostre nucli, l’ànima, perquè es té la sensació que si el cos està bé, l’ànima també, o si més no, ni tan sols es té en compte l’ànima perquè es creu que son percepcions imaginades, es a dir, que no existeix.
Si es tingués en compte l’ànima.., de segur que el futur s’expandiria; no es tractaria del futur immediat que es dissenya pensant en el cos que té la durada que té, sinó que s’aniria molt més enllà d’aquesta vida actual tenint en compte que l’ànima transcendeix cada cos que habita i assegurant un bon naixement futur en un cos futur. Es dissenyaria un pla per a que l’ànima es purifiqués, o sigui, es netegés de totes les accions errònies comeses amb el cos (karma) i així assegurar-se un bon naixement en una bona família; una vida feliç.
És un bon pla de futur aquest? És un pla tan bo.., que fins i tot en aquesta mateixa vida actual ja es noten els efectes.., perquè al començar a fer «neteja» un s’allibera de molts pesos al cor; un comença a veure la vida d’una altra manera, se li troba sentit a tot allò que abans amargava la vida; s’entén el sentit de la vida i es comprèn molt més la mort del cos.
Jo he contractat aquesta meravellosa assegurança amb el millor Corredor d’Assegurances que hi pot haver: amb Déu. Ell m’ensenya Raja Ioga, que és la clàusula principal d’aquesta assegurança; sense ella, el contracte no té efecte.

RAJA IOGA

A plan for the future

When you make a life plan, you are laying the foundations for the immediate future. Generally they are life insurance, real estate, studies, etc. All… things dedicated to strengthening the external part that integrates our identity, the body. The possibility of ensuring the well-being of our nucleus, the soul, is not contemplated, because there is a feeling that if the body is well, the soul too, or at least, the soul is not even taken into account because it’s belive that they are imagined perceptions, that is, it does not exist.
If the soul were taken into account…, surely the future would expand; It would not be about the immediate future that is designed thinking about the body that has its duration, but it would go far beyond this current life, taking into account that the soul transcends each body it inhabits and ensuring a good future birth in a future body. A plan would be designed so that the soul would purify itself, that is, cleanse itself of all the erroneous actions committed with the body (karma) and thus ensure a good birth in a good family; a happy life.
Is this a good plan for the future? It is such a good plan…, that even in this very current life, the effects are already noticeable…, because when you begin to “clean” you free yourself from many weights in the heart; one begins to see life in a different way, one finds meaning in everything that previously embittered life; the meaning of life is understood and the death of the body is understood much more.
I have contracted this wonderful insurance with the best Insurance Broker there can be: with God. He teaches me Raja Yoga, which is the main clause of this insurance; without it, the contract has no effect.

RAJA YOGA

Un plan de futuro

Cuando se hace un plan de vida se están sentando las bases para un futuro inmediato. Generalmente son seguros de vida, inmuebles, estudios, etc. Todas… cosas dedicadas a fortalecer la parte exterior que integra nuestra identidad, el cuerpo. No se contempla la posibilidad de asegurar el bienestar de nuestro núcleo, el alma, porque se tiene la sensación de que si el cuerpo está bien, el alma también, o al menos, ni siquiera se tiene en cuenta al alma porque se cree que son percepciones imaginadas, es decir, que no existe.
Si se tuviera en cuenta el alma.., seguro que el futuro se expandiría; no se trataría del futuro inmediato que se diseña pensando en el cuerpo que tiene su duración, sino que se iría mucho más allá de esta vida actual teniendo en cuenta que el alma trasciende cada cuerpo que habita y asegurando un buen nacimiento futuro en un cuerpo futuro. Se diseñaría un plan para que el alma se purificara, o sea, se limpiara de todas las acciones erróneas cometidas con el cuerpo (karma) y así asegurarse un buen nacimiento en una buena familia; una vida feliz.
¿Es un buen plan de futuro éste? Es un plan tan bueno.., que incluso en esta misma vida actual ya se notan los efectos.., porque al empezar a hacer «limpieza» uno se libera de muchos pesos en el corazón; uno comienza a ver la vida de otra manera, se le encuentra sentido a todo lo que antes amargaba la vida; se entiende el sentido de la vida y se comprende mucho más la muerte del cuerpo.
Yo he contratado este maravilloso seguro con el mejor Corredor de Seguros que puede haber: con Dios. Él me enseña Raja Yoga, que es la cláusula principal de este seguro; sin ella, el contrato carece de efecto.

RAJA YOGA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: