luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Chit chat Kent O’Donell

Preguntes i respostes.

Kent O’Donnell
 • Què és dharna?: és fer alguna cosa amb determinació.
 • Consciència d’ànima: si no sóc conscient de que sóc una ànima estic vivint en un somni, és il·lusió. No veig tampoc als altres com son ànimes. Aquesta vida actual és una fracció de la meva història com a ànima, per tant, no estic veient la totalitat de la meva historia.
 • ●Talent i arrogància: En una conversa amb Déu Ell et diria: dóna’m el teu talent i te’l tornaré purificat. Anem en compte amb l’arrogància del talent; no et farà feliç, sinó, et destruirà.
 • ●Meditant: l’equilibri t’ajuda a meditar, no pas a l’inrevés, però mútuament s’ajuden l’un a l’altre.
 • L’aferrament: L’oposat de l’aferrament no és desaferrament, sinó amor pur i el veritable desaferrament apareix naturalment. Desaferrament és entendre la veritable naturalesa de les coses. S’ha de donar suport no pas per pena, per empatia, sinó per amor veritable, amor espiritual.
 • Donar: Donar en consciència d’ego no és donar. Donar és ser un instrument perquè Déu t’utilitzi pel que sigui necessari en aquell moment. Dadi Janki em va dir un dia: l’únic que em manté és donar, no et sents envellit ni decaigut (va arribar als 104 anys activa).
 • Com pensar en Déu?: No tinc visions, puc imaginar el sentiment i la personalitat d’Ell. Es rep el sentiment de la Seva personalitat dolça i això ajuda a sentir com és Ell- Tenir una conversa amb Ell és tenir una relació amb Ell.

Questions and answers.

Kent O’Donnell
 • ●What is dharna?: it is to do something with determination.
 • ●Soul consciousness: if I am not aware that I am a soul, I am living in a dream, it is illusion. I don’t see the others either how they are souls. This current life is a fraction of my history as a soul, therefore I am not seeing the whole of my history.
 • Talent and arrogance: In a conversation with God He would tell you: give me your talent and I will return it to you purified. Beware of the arrogance of talent; It will not make you happy, but it will destroy you.
 • Meditating: balance helps you meditate, not the other way around, but mutually help each other.
 • Attachment: The opposite of attachment is not detachment, but pure love and true detachment appears naturally. Disaffection is understanding the true nature of things. It must be supported not out of pity, out of empathy, but out of true love, spiritual love.
 • Giving: Giving in ego consciousness is not giving. Giving is being an instrument for God to use you for whatever is necessary at that moment. Dadi Janki told me one day: the only thing that keeps me going is giving, you don’t feel old or down (she reached 104 active years).
 • How to think about God?: I don’t have visions, I can imagine His feeling and personality. You get the feeling of His sweet personality and this helps to feel what He is like- Having a conversation with Him is having a relationship with Him.

Preguntas y respuestas.

Kent O’Donnell
 • ¿Qué es dharna?: es hacer algo con determinación.
 • Conciencia de alma: si no soy consciente de que soy un alma estoy viviendo en un sueño, es ilusión. No veo tampoco a los demás cómo son almas. Esta vida actual es una fracción de mi historia como alma, por tanto, no estoy viendo la totalidad de mi historia.
 • Talento y arrogancia: En una conversación con Dios Él te diría: dame tu talento y te lo devolveré purificado. Tenga cuidado con la arrogancia del talento; no te hará feliz, sino, te destruirá.
 • ●Meditando: el equilibrio te ayuda a meditar, no al revés, pero mutuamente se ayudan uno a otro.
 • El apego: Lo opuesto del apego no es desapego, sino amor puro y el verdadero desapego aparece naturalmente. Desaferro es entender la verdadera naturaleza de las cosas. Debe apoyarse no por pena, por empatía, sino por amor verdadero, amor espiritual.
 • Dar: Dar en conciencia de ego no es dar. Dar es ser un instrumento para que Dios te utilice para lo que sea necesario en ese momento. Dadi Janki me dijo un día: lo único que me mantiene es dar, no te sientes envejecido ni decaído (llegó a los 104 años activa).
 • ¿Cómo pensar en Dios?: No tengo visiones, puedo imaginar el sentimiento y la personalidad de Él. Se recibe el sentimiento de Su personalidad dulce y esto ayuda a sentir cómo es Él- Tener una conversación con Él es tener una relación con Él.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: