luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Saltant onades de tristesa/Jumping waves of sadness/Saltando oleadas de tristeza

Quan acceptem la existència de Déu, hem d’anar més enllà i procurar conèixer-Lo, així descobrirem un gran aliat, com ho pot ser un pare o mare; després sentirem que som els Seus fills i ens adonarem que som afortunats de tenir tants pares. Però si seguim escatint la Seva personalitat, tot i que no és un ésser humà sinó energia pura, veurem que aquesta Seva energia ens omple de felicitat. Una felicitat que no és com la que coneixem: fugissera i escadussera, sinó tan a l’abast com tantes vegades ens connectem en ioga(recordem) amb Ell, el Pare, l’Atorgador de la Felicitat.

Slogan: Com a fills de l’Atorgador de la Felicitat, seguiu gronxant-vos constantment al gronxador de la felicitat i no deixeu que arribi cap onada de tristesa.

Qualsevol cosa que vulguem requereix un esforç per aconseguir-ho; si volem un got d’aigua bé que l’’haurem d’anar a buscar, omplir-lo i beure’ns-el, oi?; per tant, només hi ha una manera eficaç de conèixer aquest Gran Pare, de l’ànima que som.., adquirint el coneixement del Raja Ioga que Ell ens ensenya: L’Antic Raja Ioga de Bharat. Ell ens descobreix que tot depèn de nosaltres mateixos, i amb aquest estudi, a més ens mostra com fer-ho en la pràctica.., no es queda només en un coneixement intel·lectual. De veritat no voldria saber com saltar per damunt de les onades arrasadores de la tristesa?

When we accept the existence of God, we must go further and seek to know him, so we will discover a great ally, such as a father or mother; later we will feel that we are His children and we will realize that we are lucky to have so many parents. But if we continue to investigate His personality, even though He is not a human being but pure energy, we will see that His energy fills us with happiness. A happiness that is not like the one we know: elusive and scarce, if not as within reach as many times we connect in yoga (remember) with Him, the Father, the Bestower of Happiness.

Slogan: As children of the Bestower of Happiness, keep swinging constantly on the swing of happiness and don’t let any wave of sadness come.

Anything we want requires an effort to get it; if we want a glass of water, well, we will have to go get it, fill it and drink it, right? therefore, there is only one effective way to know this Great Father, of the soul that we are…, acquiring the knowledge of the Raja Yoga that He teaches us: The Ancient Raja Yoga of Bharat. He reveals to us that everything depends on ourselves, and with this study, he also shows us how to do it in practice…, it doesn’t just remain an intellectual knowledge. Didn’t I really want to know how to jump over the overwhelming waves of sadness?

Cuando aceptamos la existencia de Dios, debemos ir más allá y procurar conocerle, así descubriremos un gran aliado, como puede serlo un padre o madre; después sentiremos que somos Sus hijos y nos daremos cuenta de que somos afortunados de tener tantos padres. Pero si seguimos investigando Su personalidad, aunque no es un ser humano sino energía pura, veremos que esa Su energía nos llena de felicidad. Una felicidad que no es como la que conocemos: huidiza y escasa, sino tan al alcance como tantas veces nos conectemos en yoga (recordemos) con Él, el Padre, el Otorgador de la Felicidad.

Eslogan: Como hijos del Otorgador de la Felicidad, seguid columpiándoos constantemente en el columpio de la felicidad y no dejéis que llegue ninguna ola de tristeza.

Cualquier cosa que queramos requiere un esfuerzo para conseguirlo; si queremos un vaso de agua bien que tendremos que ir a buscarlo, llenarlo y beberlo, ¿verdad?; por tanto, sólo hay una manera eficaz de conocer a este Gran Padre, del alma que somos.., adquiriendo el conocimiento del Raja Yoga que Él nos enseña: El Antiguo Raja Yoga de Bharat. Él nos descubre que todo depende de nosotros mismos, y con este estudio, además nos muestra cómo hacerlo en la práctica.., no se queda sólo en un conocimiento intelectual. ¿De verdad no quisiera saber cómo saltar por encima de las olas arrolladoras de la tristeza?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: