luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Estimar a qui et vol perjudicar?/Love who wants to harm you?/¿Amar a quien te quiere perjudicar?

Com estimar a qui et vol perjudicar?

Estava escrivint una reflexió quan de sobte, l’ordinador va i s’apaga sense cap avis previ… Coses de la tecnologia!
Ara ja no puc reproduir allò que escrivia amb pels i senyals perquè la inspiració és com un riu que mai du la mateixa aigua. Estava intentant reflexionar com es pot estimar a algú que et vol perjudicar, perquè Déu estima fins i tot a quins l’han estat perjudicant difamant-Lo amb idees com ara, que Ell provoca les guerres, que s’endú a les bones persones i que ens deixa a les dolentes, que ens porta malalties, etc… Ell estima tothom perquè sap que cadascú és com un personatge d’un obra de teatre.
Aleshores.., aquest és el secret! Contemplar a l’altre, encara que et faci atzagaiades.., com un personatge que no pot canviar el seu paper!
Protegir-te però mirar-lo així; el cas és no entrar dins del seu joc malèvol, ni sentir-se traït, ni insultat…, i si cal, allunyar-se’n. És el seu paper i quan sigui el moment ja se’n adonarà o no.., però això a mi no m’ha de posar malament. Haig de procurar que l’amor no s’enterri sota la rancúnia perquè això em perjudicaria a mi i a qui estigui al meu voltant. És bo pensar que Déu també se l’estima.., aleshores, per què no ho puc fer jo? Jo, dins meu, sóc lliure d’estimar amb un amor que transcendeix tot i que no demana ni espera res. Aquest és l’amor espiritual que té Déu per tots nosaltres.

How to love who wants to harm you?

She was writing a reflection when suddenly, the computer goes and shuts down without warning… Technology stuff!
Now I can no longer reproduce what I was writting with details because inspiration is like a river that never carries the same water. I was trying to reflect on how you can love someone who wants to harm you, because God loves even those who have been harming Him by slandering Him with ideas such as that He causes wars, that He takes good people and leaves us to the bad ones, that brings us diseases, etc… He loves everyone because he knows that each one is like a character in a play.
So… this is the secret! Contemplating the other, even if he makes you mortify…, like a character who can’t change his role!
Protect you but look at it like this; The point is not to enter into his malevolent game, or feel betrayed, or insulted…, and if necessary, get away from him or her. It’s his role and when it’s time he’ll realize it or not…, but that shouldn’t bother me. I must ensure that love is not buried under rancor because this would harm me and whoever is around me. It’s good to think that God loves him too… so why can’t I? I, within me, am free to love with a love that transcends everything and that does not ask or expect anything. This is the spiritual love that God has for all of us.

¿Cómo amar a quien te quiere perjudicar?

Estaba escribiendo una reflexión cuando de repente, el ordenador va y se apaga sin previo aviso… ¡Cosas de la tecnología!
Ahora ya no puedo reproducir lo que escribía con pelos y señales porque la inspiración es como un río que nunca lleva la misma agua. Estaba intentando reflexionar cómo se puede amar a alguien que quiere perjudicarte, porque Dios ama incluso a quienes le han estado perjudicando difamándolo con ideas como por ejemplo, que Él provoca las guerras, que se lleva a las buenas personas y que nos deja a las malas, que nos trae enfermedades, etc… Él ama a todo el mundo porque sabe que cada uno es como un personaje de una obra de teatro.
Entonces.., ¡este es el secreto! Contemplar al otro, aunque te haga desatinos.., ¡como un personaje que no puede cambiar su papel!
Protegerte pero mirarlo así; el caso es no entrar dentro de su juego malévolo, ni sentirse traicionado, ni insultado…, y si es necesario, alejarse de él o ella. Es su papel y cuando sea el momento ya se dará cuenta o no.., pero eso a mí no debe ponerme mal. Debo procurar que el amor no se entierre bajo el rencor porque esto me perjudicaría a mí ya quien esté a mi alrededor. Es bueno pensar que Dios también le quiere.., entonces, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Yo, dentro de mí, soy libre de amar con un amor que trasciende todo i que no pide ni espera nada. Éste es el amor espiritual que tiene Dios por todos nosotros.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: