luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La nova mentalitat 2ªpart/The new mentality 2nd part/La nueva mentalidad 2ªparte

Com detectar la consciència de ser un cos?

 • Qui sóc jo? L’ànima, o, tal o qual persona?
 • La paraula «jo» us deixa volar, la paraula «jo» us estaca al terra.
 • Identificar-se amb el cos: significa tenir algun lligatge kàrmic.
 • Hi ha diferència entre prendre suport d’aquest cos (servir-se’n) i estar sota la influència (dominat) d’aquest cos.

La identificació amb ser un cos està lligat a l’acció i per tant al karma (acció-reacció). Si em serveixo d’aquest cos que tinc, només com un medi per experimentar la vida física en aquest actual naixement, serà una relació; no estaré influenciat pel cos (home, dona, nen, pare, mare, advocat, treballador, nacionalitat, raça, etc…); seguiré sent «jo» l’ànima: incorporal, immortal i original.

Com desfer-se d’una forma fàcil de la trampa del «jo»?

 • Inculqueu aquest hàbit: Quan sigui que utilitzeu la paraula «jo», feu que instantàniament aparegui davant vostre, la vostra forma incorporal i original (l’ànima): «jo» sóc l’ànima.
 • Exemple: «Jo» (l’ànima) he anat a treballar… «Jo» (l’ànima) estimo la meva família… «Jo» (l’ànima) estic pensant en fer un viatge…
 • Quan haureu practicat fer això tantes vegades, què li passarà a la vostra consciència? Hi haurà la identificació de ser ànima, us farà incorporals.

Només és una qüestió de voler canviar tal com ens prenem la vida i tots els atzucacs que estan inclosos en ella, com també les alegries, encara que siguin poques. Fins ara.., des de fa 2500 anys, hem estat atrapats en la consciència del «jo» que ens fa patir.., ara el podem identificar i apartar-lo dient-li gràcies perquè ens ha servit bé fins ara tal com estaven les coses en el món.., però ara «toca» canviar de mentalitat. D’aquí un temps entendrem el perquè. Però sí que puc avançar que el nou cicle és a punt de començar i si volem estar al principi d’ell.., ens caldrà tenir una consciència no tan terrenal com fins ara.

How to detect the consciousness of being a body?

 • Who I am? The soul, or, this or that person?
 • The word “I” lets you fly, the word “I” stakes you to the ground.
 • Identifying with the body: means having some karmic bond.
 • There is a difference between taking support of this body (using it) and being under the influence (dominated) of this body.

Identification with being a body is linked to action and therefore to karma (action-reaction). If I use that body that I have only as a means to experience physical life, in this present birth, it will be a relationship; I will not be influenced by the body (man, woman, child, father, mother, lawyer, worker, nationality, race, etc…); I will continue to be “I” the soul: incorporeal, immortal and original.

How to get rid of the “I” trap in an easy way?

 • Inculcate this habit: Whenever you use the word “I”, make it instantly appear before you, your original, incorporeal form (the soul): “I” am the soul.
 • Example: “I” (the soul) have gone to work… “I” (the soul) love my family… “I” (the soul) am thinking of taking a trip…
 • When you have practiced doing this so many times, what will happen to your consciousness? There will be the identification of being a soul, it will make you incorporeal.

It’s just a matter of wanting to change the way that we take life and all the dead ends that are included in it, as well as the joys, even if they are few. Until now…, for 2500 years, we have been trapped in the consciousness of the “I” that makes us suffer…, now we can identify it and push it away by giving thanks because it has served us well up to now as things were in the world .., but now “it’s time” to change mentality. In time we will understand why. But yes I can advance that the new cycle is about to begin and if we want to be at the beginning of it…, we will have to have a consciousness of to be not as earthly as to now yet.

¿Cómo detectar la conciencia de ser un cuerpo?

 • ¿Quién soy yo? ¿El alma, o, tal o cual persona?
 • La palabra «yo» os deja volar, la palabra «yo» os estaca al suelo.
 • Identificarse con el cuerpo: significa tener alga atadura kármica.
 • Hay diferencia entre tomar soporte de este cuerpo (servirse de él) y estar bajo la influencia (dominado) de este cuerpo.

La identificación con ser un cuerpo está ligado a la acción y por tanto al karma (acción-reacción). Si me sirvo de ese cuerpo que tengo sólo como un medio para experimentar la vida física, en este actual nacimiento, será una relación; no estaré influenciado por el cuerpo (hombre, mujer, niño, padre, madre, abogado, trabajador, nacionalidad, raza, etc…); seguiré siendo «yo» el alma: incorporal, inmortal y original.

¿Cómo deshacerse de una forma fácil de la trampa del “yo”?

 • Inculcad este hábito: Cuando sea que utilicéis la palabra «yo», haced que instantáneamente aparezca ante vuestro, vuestra forma incorporal y original (el alma): «yo» soy el alma.
 • Ejemplo: «Yo» (el alma) he ido a trabajar… «Yo» (el alma) quiero a mi familia… «Yo» (el alma) estoy pensando en hacer un viaje…
 • Cuando habrais practicado hacer esto tantas veces, ¿qué le pasará a vuestra conciencia? Habrá la identificación de ser alma, os hará incorporales.

Sólo es una cuestión de querer cambiar tal y como nos tomamos la vida y todos los callejones sin salida que están incluidos en ella, así como las alegrías, aunque sean pocas. Hasta ahora.., desde hace 2500 años, hemos estado atrapados en la conciencia del «yo» que nos hace sufrir.., ahora podemos identificarlo y apartarlo dándole gracias porque nos ha servido bien hasta ahora tal y como estaban las cosas en el mundo.., pero ahora “toca” cambiar de mentalidad. En un tiempo entenderemos el porqué. Pero sí puedo avanzar que el nuevo ciclo está a punto de empezar y si queremos estar al principio de él.., tendremos que tener una conciencia no tan terrenal como hasta ahora.

VE DE LA 1ªPART-IT COM FROM 1ST PART-VIENE DE LA 1ªPARTE

One comment on “La nova mentalitat 2ªpart/The new mentality 2nd part/La nueva mentalidad 2ªparte

 1. Retroenllaç: La nova mentalitat 1ªpart/The new mentality 1st part/La nueva mentalidad 1ª parte | luminiscències 2013/2022

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: