luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Decoració de la vida/Decoration of life/Decoración de la vida

Decora’t la teva vida amb collarets d’entusiasme, braçalets d’esperança, i amb la fe de que ets quelcom molt especial/Decorate your life with necklaces of enthusiasm, bracelets of hope, and with the faith that you are something very special/Decora tu vida con collares de entusiasmo, brazaletes de esperanza, y con la fe de que eres algo muy especial.
Cançó: El cor li diu gràcies a Aquell que li dóna suportगीत:-मुझको सहारा देने वाले-Song: The heart says thanks to the One who supports it-Canción: El corazón dice gracias a Aquel que le da soporte.

Adorna’t la teva vida

La correlació de les tasques, àpats, rutines diàries.., ens emmarca en un fluir gairebé calcat d’un dia a l’altre, tot i que no ni ha cap dia igual al següent ni al passat. Aleshores ens adonem que, tret de petites diferències tecnològiques, la nostra vida no es diferencia gaire de la dels animals. Qui diu que ells no tenen també sentiments, que no pateixen, que no tenen por..? Llavors.., ens arriba una sensació estranya, i, ens preguntem “quin sentit té la vida”.

Slogan: Feu de la divinitat i de l’espiritualitat, la decoració de la vostra vida, i, allò corrent acabarà.

No crec que els animals pensin en que hi ha un Déu. Tot i així, de vegades, veient com em mira la meva gateta, m’ha semblat com si ella cregués que jo sóc el seu déu; però, no ho crec.., més aviat el seu sentiment deu de ser que jo sóc la “seva” humana. Però nosaltres, els humans, sí que creiem que hi ha Déu; sinó, no s’hauria estès tan globalment aquest pensament. De fet, creure en Déu, íntimament ens fa sortir de la rutina. Malgrat tot, les creences es poden fondre en un tres i no res, si només se sostenen en una fe cega. El millor és experimentar-Lo, sentir les Seves vibracions quan ens dediquem uns moments a fer un parèntesi. Si tenim experiència d’Ell, ja no serà fe cega. Aquesta divinitat ens pertany si la volem a la nostra vida.

Com pot ser un Ésser tan especial, que hagi causat tanta impressió arreu del món? I no parlo pas de Jesucrist ni de Mahoma, ni d’Abraham, ni de Budha etc., sinó de Déu, el Pare de tota ànima humana; de tal Pare tals fills, oi? En el nucli de la nostra identitat espiritual hi ha el mateix “ADN” que Ell. Si ens “decorem” amb aquests pensaments.., us garanteixo que la vida ja no serà corrent.

Adorn your life

The correlation of tasks, meals, daily routines… frames us in a flow almost traced from one day to the next, although there is no day the same as the next or the past. Then we realize that, except for small technological differences, our life is not too different from that of animals. Who says that they do not also have feelings, that they do not suffer, that they are not afraid…? Then…, a strange sensation comes to us, and we ask ourselves “what is the meaning of life”.

Slogan: Make divinity and spirituality the decoration of your life and the ordinary will end.

I don’t think animals think there is a God. However, sometimes, seeing how my kitten looks at me, she has seemed to me as if she believed that I am her god; but, I don’t think so…, rather her feeling must be that I am “her” human. But we humans do believe that there is God; otherwise, that thought would not have spread so globally. In fact, believing in God intimately takes us out of the routine. However, beliefs can melt down in a heartbeat if they are only held on blind faith. The best thing is to experience Him, feel His vibrations when we dedicate a few moments to make a parenthesis. If we have experience of Him, it will no longer be blind faith. This divinity belongs to us if we want it in our lives.

How can be such a special Being, who has made such an impression on the whole world? And I’m not talking about Jesus Christ or Mohammed, or Abraham, or Budha etc., but about God, the Father of every human soul; like Father like sons, right? At the core of our spiritual identity is the same “DNA” as He. If we “decorate” ourselves with these thoughts…, I guarantee that life will no longer be ordinary.

Adorna tu vida

La correlación de las tareas, comidas, rutinas diarias… nos enmarca en un fluir casi calcado de un día a otro, aunque no hay ningún día igual al siguiente ni al pasado. Entonces nos damos cuenta de que, salvo pequeñas diferencias tecnológicas, nuestra vida no se diferencia demasiado de la de los animales. ¿Quién dice que ellos no tienen también sentimientos, que no sufren, que no tienen miedo…? Entonces.., nos llega una sensación extraña, y, nos preguntamos “qué sentido tiene la vida”.

Eslogan: Haced de la divinidad y la espiritualidad la decoración de vuestra vida y lo corrienteterminará.

No creo que los animales piensen en que existe un Dios. Sin embargo, a veces, viendo cómo me mira mi gatita, me ha parecido como si ella creyera que yo soy su dios; pero, no lo creo.., más bien su sentimiento debe ser que yo soy “su” humana. Pero nosotros, los humanos, sí creemos que está Dios; sino, no se habría extendido tan globalmente ese pensamiento. De hecho, creer en Dios, íntimamente nos saca de la rutina. Sin embargo, las creencias pueden fundirse en un santiamén si sólo se sostienen en una fe ciega. Lo mejor es experimentarle, sentir Sus vibraciones cuando nos dedicamos unos momentos a realizar un paréntesis. Si tenemos experiencia de Él, ya no será fe ciega. Esta divinidad nos pertenece si la queremos en nuestra vida.

¿Cómo puede ser un Ser tan especial, que haya causado tanta impresión en todo el mundo? Y no hablo de Jesucristo ni de Mahoma, ni de Abraham, ni de Budha etc., sino de Dios, el Padre de toda alma humana; de tal Padre tales hijos, ¿verdad? En el núcleo de nuestra identidad espiritual se encuentra el mismo “ADN” que Él. Si nos “decoramos” con estos pensamientos.., os garantizo que la vida ya no será corriente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: