luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

AMO O ESCLAU?/OWNER OR SLAVE?/¿AMO O ESCLAVO?

Reflexió de la Setmana  26 de març de  2023

AMO O ESCLAU?

Segons com consideris el temps, seràs amo o esclau.

Amb la perspectiva newtoniana et converteixes en esclau del temps, ja que, fem el que fem, “el temps no para”, segueix passant aliè a qualsevol influència externa i, aleshores, sents que t’has d’afanyar.
En canvi, si prenem la visió del temps d’Einstein, teoria de la relativitat, “el temps depèn del moviment”. I, què és el que canvia al teu interior i la velocitat del qual governarà la rapidesa amb què sembli que passa el temps?
Si desacceleres els teus pensaments, el temps semblarà expandir-se. Si els acceleres, el temps es contrau. Es tracta de deixar espai entre cada pensament o fins i tot entre cada paraula. Aleshores prens consciència, no només dels pensaments, sinó també dels espais buits entre els pensaments.
És la consciència d’aquests espais buits, plens de pau, la que et porta directe al present i et brinda la sensació de que hi ha espai per maniobrar, que hi ha temps de sobres.
A través de la “finestra” d’Einstein, pots escapar d’aquest món físic i volar cap a un espai sense temps, el món de l’ànima, on hi ha quietud constant, on descobreixes la bellesa de l’eternitat.

Extractes del llibre:
MEDITACIÓ PRÀCTICA,
Ioga espiritual per a la ment,
Ed. KIER
B.K. Jayanti

Week Reflection March 26, 2023

OWNER OR SLAVE?

Depending on how you view time, you will be a owner or a slave.

With the Newtonian perspective, you become a slave to time, since, whatever we do, “time does not stop”, it continues to pass without any external influence and, then, you feel that you must hurry.
Instead, if we take Einstein’s view of time, theory of relativity, “time depends on movement.” And what is it that changes inside you whose speed will govern how quickly time seems to pass?
If you slow down your thoughts, time will seem to expand. If you speed them up, time contracts. It is about leaving space between each thought or even between each word. Then you become aware, not only of the thoughts, but also of the empty spaces between the thoughts.
It is the awareness of these empty, full of peace spaces that brings you right into the present and gives you the feeling that there is room to maneuver, that there is plenty of time.
Through Einstein’s “window”, you can escape from this physical world and fly into a lacking of time space, the world of the soul, where there is constant stillness, where you discover the beauty of eternity.

Excerpts from the book:
PRACTICAL MEDITATION,
Spiritual yoga for the mind,
Ed.KIER
B.K. Jayanti

Reflexión de la Semana  26 de marzo 2023

¿AMO O ESCLAVO?

Según cómo consideres el tiempo, serás amo o esclavo.

Con la perspectiva newtoniana te conviertes en esclavo del tiempo, ya que, hagamos lo que hagamos, “el tiempo no para”, sigue pasando ajeno a cualquier influencia externa y, entonces, sientes que debes apresurarte.
En cambio, si tomamos la visión del tiempo de Einstein, teoría de la relatividad, “el tiempo depende del movimiento”. Y, ¿qué es lo que cambia en tu interior y cuya velocidad gobernará la rapidez con la que parezca que pasa el tiempo?
Si desaceleras tus pensamientos, el tiempo parecerá expandirse. Si los aceleras, el tiempo se contrae. Se trata de dejar espacio entre cada pensamiento o incluso entre cada palabra. Entonces tomas consciencia, no sólo de los pensamientos, sino también de los espacios vacíos entre los pensamientos.
Es la conciencia de estos espacios vacíos, llenos de paz, la que te lleva directo al presente y te brinda la sensación de que hay espacio para maniobrar, que hay tiempo de sobra.
A través de la “ventana” de Einstein, puedes escapar de este mundo físico y volar hacia un espacio carente de tiempo, el mundo del alma, donde hay quietud constante, donde descubres la belleza de la eternidad.

Extractos del libro:
MEDITACIÓN PRÁCTICA,
Yoga espiritual para la mente,
Ed. KIER
B.K. Jayanti

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: