luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Vaques sagrades//Sacred cows//Vacas sagradas

Algú ha explicat d’on prové el costum de considerar sagrades a les vaques a la Índia. Resulta que hi va haver un temps de moltes penúries, no sé si degut a una gran pandèmia o a una gran guerra, i van morir moltes persones a la Índia. Però les famílies que es van salvar d’aquella mortaldat van ser les cases que tenien una vaca; gràcies a ella i als productes que elaboraven de la seva llet van poder subsistir. Veient aquest resultat, imagineu quin valor van adquirir aquests apreciats animals.., tant que una munió de persones es van dirigir a la capital Delhi per demanar al govern que les declarés sagrades perquè ningú les pogués matar ni maltractar. No sé pas quant temps fa d’això, només en sé la història.., però ve de la font mateixa de la Índia, no es pas cap llegenda. I ho varen aconseguir! D’ençà d’aleshores les vaques a la Índia son sagrades, campen per on volen i ningú les maltracta.

I.., ara explico una creença relacionada amb una vaca especial, una boca de vaca especial anomenada Gaumukh. Diuen que el nèctar flueix de la seva boca. Diuen que el Ganges neix d’aquesta boca. La gent devota i també els viatgers van a visitar tant el peu de la glacera a Uttarakhand, com el Temple a Mount Abu, i s’hi banyen. És un pelegrinatge de purificació, d’aquí que el Ganges també tingui aquests trets de purificació. Aquesta és la història d’una creença que s’ha instal·lat en el pensament de la gent. No cal pas insistir que ningú es pot purificar, és a dir, l’ànima no es pot purificar tan sols rentant el cos. No arriba la netedat tant endins que l’ànima es renti. Només hi ha una manera de purificar l’ànima: i és connectar-se a la Veritable Font de la seva energia, la Font, Déu. I practicar el shrimat que Ell ens transmet en forma de Raja Ioga, només en aquest temps.

Gaumukh Temple (Mount Abu) –

Someone has explained where the custom of considering cows sacred in India comes from. It turns out that there was a time of great hardship, I don’t know whether due to a great pandemic or a great war, and many people died in India. But the families that were saved from that mortality were the houses that had a cow; thanks to her and the products they made from her milk they were able to survive. Seeing this result, imagine the value these prized animals acquired.. so much so that a multitude of people went to the capital Delhi to ask the government to declare them sacred so that no one could kill or mistreat them. I don’t know how long this has been going on, I only know the story…, but it comes from the very source of India, there is no legend. And they succeeded! Since then, cows in India are sacred, they roam where they want and no one mistreats them.

I.., now I explain a belief related to a special cow, a special cow’s mouth called Gaumukh. They say nectar flows from his mouth. They say that the Ganges is born from this mouth. Devotees as well as travelers go to visit both the foot of the glacier in Uttarakhand and the Temple at Mount Abu and bathe there. It is a purification pilgrimage, which is why the Ganges also has these purification features. This is the story of a belief that has taken root in people’s thinking. There is no need to insist that no one can be purified, that is to say, the soul cannot be purified just by washing the body. Cleanliness does not come so deep that the soul is washed. There is only one way to purify the soul: and that is to connect to the True Source of its energy, the Source, God. And practice the shrimat that He imparts to us in the form of Raja Yoga, only in this time.

The Gaumukh Glacier – source of the Ganges River, with the Bhagirathi Parvat River in the background in Uttarakhand India

Alguien ha explicado de dónde viene la costumbre de considerar sagradas a las vacas en la India. Resulta que hubo una época de grandes penurias, no sé si por una gran pandemia o por una gran guerra, y murió mucha gente en la India. Pero las familias que se salvaron de esa mortalidad fueron las casas que tenían una vaca; gracias a ella y a los productos que elaboraban con su leche pudieron sobrevivir. Viendo este resultado, imaginad el valor que adquirieron estos preciados animales… tanto que multitud de personas acudieron a la capital Delhi para pedir al gobierno que las declarara sagradas para que nadie pudiera matarlas o maltratarlas. No sé cuánto tiempo lleva pasando esto, sólo conozco la historia…, pero viene de la misma fuente de la India, no hay leyenda. ¡Y lo consiguieron! Desde entonces, las vacas en la India son sagradas, andan por donde quieren y nadie las maltrata.

Yo…, ahora explico una creencia relacionada con una vaca especial, una boca de vaca especial llamada Gaumukh. Dicen que el néctar fluye de su boca. Dicen que de esta boca nace el Ganges. Tanto los devotos como los viajeros van a visitar tanto el pie del glaciar en Uttarakhand como el Templo en Mount Abu y se bañan allí. Es una peregrinación de purificación, por lo que el Ganges también tiene estas características de purificación. Esta es la historia de una creencia que se ha arraigado en el pensamiento de la gente. No hace falta insistir en que nadie se puede purificar, es decir, no se puede purificar el alma con sólo lavar el cuerpo. La limpieza no llega tan profundamente que el alma se lava. Solo hay una forma de purificar el alma: y esa es conectarse a la Fuente Verdadera de su energía, la Fuente, Dios. Y practica el shrimat que Él nos imparte en forma de Raja Yoga, solo en este tiempo.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: