luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Travessar el Portal//Cross the Portal//Cruzar el Portal

Quan es tenen tots els aspectes de la vida coberts, és a dir, quan es té prou diners perquè la supervivència no sigui cap problema, un pot pensar que té la felicitat al 100%.

PUNT: Els rics creuen que son al paradís i que els pobres son a l’infern.

Tenen part de raó.., només una petita part. Però la persona rica oblida que no està deslliurada dels problemes de la convivència, de les aparences, dels aferraments, dels efectes de l’odi, de la desconfiança.., etc., perquè viuen en el mateix món de les persones pobres; és a dir, en aquest món d’ara, envellit per tots els errors constants que fem els humans. És un infern afegit quan la supervivència no està assegurada en aquest món en que el valor d’una persona es mesura pels diners que té. Però els diners només disfressen i alleugen els patiments de viure en un món així. Això dóna la falsa sensació de paradís.
Es pot no tenir tanta riquesa com algú altre i ser tan feliç com aquell, en el món on la veritat és l’estendard que el regeix. Aquesta veritat és pura, no pas dual; no hi ha la foscor de l’engany entreteixida entre l’ordit i la trama d’aquella bandera, perquè es tracta del veritable paradís.

PUNT: Ara heu de travessar des d’aquest costat a l’altre costat.

La ment de l’ésser humà ha de donar un tomb de 360º si vol trobar aquest reialme desitjat.
Canviar de mentalitat és com travessar un portal del temps i de l’espai.
Quan el món assoleix la qualitat honorable que li pertoca.., els éssers humans son en el veritable paradís.

When it’s have all aspects of life covered, that is, when it’s have enough money so that survival is not a problem, can think that you have 100% happiness.

POINT: The rich believe they are in paradise and the poor are in hell.

They are partly right.. just a small part. But the rich person forgets that they are not free from the problems of coexistence, appearances, attachments, the effects of hatred, mistrust…, etc., because they live in the same world as poor people; that is, in this world now, aged by all the constant mistakes that humans make. It is an added hell when survival is not guaranteed in this world where a person’s worth is measured by the money they have. But money only disguises and eases the sufferings of living in such a world. This gives the false sense of paradise.
It’s may not have as much wealth as some person and be as happy as that person is, in the world where the truth is the banner that governs it. This truth is pure, not dual; there is no darkness of deception woven between the warp and weft of that flag, for this is true paradise.

POINT: Now you have to cross from this side to the other side.

The human mind must make a 360º turn if it wants to find this desired kingdom.
Changing of mindset is like crossing a portal of time and space.
When the world reaches the honorable quality that belongs to it…, human beings are in true paradise.

Cuando se tienen todos los aspectos de la vida cubiertos, es decir, cuando se tiene suficiente dinero para que la supervivencia no sea un problema, se puede pensar que se tiene el 100% de felicidad.

PUNTO: Los ricos creen que están en el paraíso y los pobres en el infierno.

En parte tienen razón… solo una pequeña parte. Pero la persona rica olvida que no está libre de los problemas de convivencia, de las apariencias, de los apegos, de los efectos del odio, de la desconfianza…, etc., porque vive en el mismo mundo de las personas pobres; es decir, en este mundo ahora, envejecido por todos los errores constantes que cometen los humanos. Es un infierno adicional cuando la supervivencia no está garantizada en este mundo donde el valor de una persona se mide por el dinero que tiene. Pero el dinero solo disfraza y alivia los sufrimientos de vivir en un mundo así. Esto da la falsa sensación de paraíso.
Puede que no se tenga tanta riqueza como alguna persona, y que se sea tan feliz como esa persona, en el mundo donde la verdad es la bandera que lo gobierna. Esta verdad es pura, no dual; no hay oscuridad de engaño tejida entre la urdimbre y la trama de esa bandera, porque este es el verdadero paraíso.

PUNTO: Ahora tenéis que cruzar desde este lado al otro lado.

La mente humana debe dar un giro de 360º si quiere encontrar este anhelado reino.
Cambiar de mentalidad es como cruzar un portal de tiempo y espacio.
Cuando el mundo alcanza la honrosa cualidad que le corresponde…, el ser humano está en el verdadero paraíso.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: