luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Escullo veure les estrelles/I choose to see the stars/Escojo ver las estrellas

Reflexió de la Setmana  14 de juny de  2020    unnamedEscullo veure les estrelles

Com diu un antic proverbi: “El dolor és inevitable però el patiment és opcional”. El dolor és el que sentim inevitablement quan passa alguna cosa al cos que ocupem, però el sofriment és el que creem a un nivell mental i emocional en “resposta” al que passa al nostre cos, i al que percebem que passa al món , al nostre voltant. Potser el nostre cos experimenti dolor, però, que decidim no patir.
Hi ha persones que poden fer aquesta elecció. Accepten que el dolor físic és inevitable, però no s’instal·len en ell, no culpen als altres d’ell, no pateixen mental ni emocionalment. Opten per acceptar la presència del dolor i continuar vivint. Per a la majoria de nosaltres no és fàcil, però sí que sembla possible.
D’altra banda, tot i que gaudeixen de bona salut física, moltes persones poden passar-se la vida patint perquè jutgen, culpen, critiquen i condemnen als altres o s’enfurismen per les coses que passen al món. Les emocions del sofriment s’ordeixen en aquests i en molts altres “comportaments”.
El missatge és que s’ha de canviar alguna cosa en les energies de la forma física. Sens dubte ens diu que cal sanar alguna cosa. El sofriment és un missatge emocional que revela que hem perdut el control de les percepcions, pensaments i sentiments, i si no volem patir hem de canviar la manera de “percebre i pensar” respecte al que passa al nostre voltant.
El dolor pot infligir-lo una altra persona si li fa alguna cosa al meu cos, però el sofriment sempre està provocat pel “jo”, en funció del que creguis, ja que això conforma després el que perceps i com ho perceps. Per això hi ha qui mira des de la seva cel·la de la presó i només veu els barrots mentre el pres de la cel·la contigua mira fora i només veu les estrelles.
El sofriment sempre pot ser una elecció, una cosa que no és fàcil de veure en un món que en general es basa en la creença de que és natural que patim a mans dels nostres pares, caps o governs, i fins i tot del clima. Això ens indica que hem oblidat que ningú més és responsable dels nostres pensaments i de les emocions que creem i sentim. Si comprenem la idea de que -sempre sóc jo i no els altres els que em fan pensar i sentir d’aquesta manera-, en última instància podrem alliberar l’ésser de tot sofriment. Si així ho desitgem.

Extracte de el llibre:
El sistema immunitari de l’ànima,
Com alliberar el teu ésser de tot tipus de malalties,
Ed. GAVISUS
Mike George

Week Reflection  june  14,   2020    unnamedI choose to see the stars

As an old proverb says: “Pain is inevitable but suffering is optional”. Pain is what we inevitably feel when something happens in the body we occupy, but suffering is what we create on a mental and emotional level in “response” to what happens in our body, and to what we perceive is happening in the world , around us. Our body may experience pain, but we may choose not to suffer.
There are people who can make this choice. They accept that physical pain is inevitable, but they do not settle in it, they do not blame others for it, they do not suffer mentally or emotionally. They choose to accept the presence of pain and continue living. For most of us it is not easy, but it does seem possible.
On the other hand, although they are in good physical health, many people can spend their lives suffering because they judge, blame, criticize and condemn others or are enraged by the things that happen in the world. The emotions of suffering are woven into these and many other “behaviors”.
The message is that something has to be changed in the energies of the physical form. It certainly tells us that something must be healed. Suffering is an emotional message that reveals that we have lost control of perceptions, thoughts and feelings, and if we do not want to suffer we have to change the way of “perceiving and thinking” about what is happening around us.
Pain can be inflicted by someone else if it does something to my body, but suffering is always caused by the “I”, depending on what you believe, since that later shapes what you perceive and how you perceive it. So there are those who look from their jail cell and only see the bars while the prisoner in the next cell looks outside and only sees the stars.
Suffering can always be a choice, something that is not easy to see in a world that is generally based on the belief that it is natural for us to suffer at the hands of our parents, bosses or governments, and even the weather. This tells us that we have forgotten that no one else is responsible for our thoughts and the emotions we create and feel. If we understand the idea that – it is always me and not the others that make me think and feel this way -, ultimately we can free the being from all suffering. If we wish so.

Excerpt from the book:
The soul’s immune system,
How to free your being from all kinds of diseases,
Ed. GAVISUS
Mike George

Reflexión de la Semana  14 de junio 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: