luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Estem bé?/We are fine?/¿Estamos bien?

Estem bé?

Aquesta pregunta no crec que la superéssim en positiu si ens la contestéssim honestament.

SLOGAN 20/9/20: *Saneu-vos practicant ¹l’exercici de fer-vos sense cos i seguint la ²dieta de no tenir pensaments inútils.*

  1. Aquest és un exercici anti-exercici físic, però no pas en “contra”, sinó que és un exercici de la ment, relativitzar el cos fins el punt de volar mentalment “fora” d’ell, experimentar-se sense cos, permetre’ns a nosaltres mateixos d’alliberar-nos de l’energia densa d’aquest món físic que ens fixa al terra a causa de la força d’atracció del planeta i que també ens influencia interiorment fent-nos ser massa rígids.
  2. Aquesta dieta ens aprima del sobrepès de pensar coses que no ens fan falta, i que ens fan feixuga la tasca de ser feliços.

Aquests dies que estem experimentant arreu del món, tothom, ens han posat a prova de resistència física i mental. Diuen que és un bon moment per no perdre la feina.., els psiquiatres i psicòlegs; és prou evident; se’ns ha trencat el ritme de la vida acostumada; en diuen la nova normalitat en un intent de apaivagar l’impacte, però anomenar-ho així és perpetuar-lo.
L’eslògan d’avui és com un bàlsam damunt d’aquesta ferida de la humanitat. Tant “l’exercici com la dieta” ens permetrà ser nosaltres mateixos; si més no, tornar a situar-nos; estar estables malgrat el trasbals que ha suposat aquesta situació adversa on ens trobem tots plegats. Potser així els estalviarem una mica de feina als treballadors del funcionament del cervell.

We are fine?I don’t think we would get over this question in a positive way if we answered it honestly.

SLOGAN 9/20/20: * Heal yourselves by practicing the ¹exercise of to be come whithout body and following the ²diet of not having useless thoughts. *

  1. This is an anti-physical exercise, but not “against”, rather it is an exercise of the mind, relativizing the body to the point of mentally flying “out” of it, experiencing ourselves without a body because we are light being, allowing to ourselves be free from the dense energy of this physical world that fixes us to the ground due to the attractive force of the planet and that also influences us internally by making us too rigid.
  2. This diet thins us from being overweight of think things that we don’t need, and that make us the task of being happy heavy.

These days that we are experiencing all over the world, all of us have put our physical and mental endurance to the test. They say it is a good time not to lose your job.., psychiatrists and psychologists; it is obvious; the rhythm of our accustomed life has been broken; they call it the new normal in an attempt to defuse the shock, but to call it that is to perpetuate it.
Today’s slogan is like a balm on this wound of humanity. Both “exercise and diet” will allow us to be ourselves; at least, to reposition ourselves; be stable despite the upheaval that this adverse situation has caused where we all find ourselves together. Maybe this will save the brain function workers some work. And we are going to gain a good integral health.

¿Estamos bien?Esta pregunta no creo que la superáramos en positivo si nos la contestásemos honestamente.

SLOGAN 20/9/20: * Sanaros practicando el ¹ejercicio de haceros sin cuerpo y siguiendo la ²dieta de no tener pensamientos inútiles. *

  1. Este es un ejercicio anti-ejercicio físico, pero no en “contra”, sino que es un ejercicio de la mente, relativizar el cuerpo hasta el punto de volar mentalmente “fuera” de él, experimentarse sin cuerpo porque somos seres de luz, permitirnos a nosotros mismos liberarnos de la energía densa de este mundo físico que nos fija al suelo debido a la fuerza de atracción del planeta y que también nos influencia interiormente haciéndonos ser demasiado rígidos.
  2. Esta dieta nos adelgaza del sobrepeso de pensar cosas que no nos hacen falta, y que nos hacen pesada la tarea de ser felices.

Estos días que estamos experimentando en todo el mundo, todos, nos han puesto a prueba de resistencia física y mental. Dicen que es un buen momento para no perder el trabajo.., los psiquiatras y psicólogos; es evidente; se nos ha roto el ritmo de la vida acostumbrada; lo llaman la nueva normalidad en un intento de apaciguar el impacto, pero llamarlo así es perpetuarlo.
El eslogan de hoy es como un bálsamo encima de esta herida de la humanidad. Tanto “el ejercicio como la dieta” nos permitirá ser nosotros mismos; cuando menos, volver a situarnos; estar estables a pesar del trastorno que ha supuesto esta situación adversa donde nos encontramos todos juntos. Quizás así les ahorraremos algo de tarea a los trabajadores del funcionamiento del cerebro. Y nosotros vamos a ganar una buena salud integral.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: