luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Argúcies de la ment/Tricks of the mind/Argucias de la mente

Argúcies de la ment

La flauta fa que la serp surti del son des de dins la cistella, i al compàs de les notes dolces es va dreçant fins alçar-se tan amunt com el faquir, que entona la melodia, es troba.

Així mateix, quan sona la flauta(murli) del coneixement que Déu ara “toca”, l’ànima es desperta i es va alçant ben amunt; s’eleva gairebé a l’alçada del Flautista. Des d’aquesta alçaria s’adona que no és la cistella; l’ànima, la serp adormida dins la cistella del cos.
Però també hi han flautes enganyoses que toquen dolces músiques que fan adormir altre cop la serp. Maia, és tan poderosa que ni ens adonem que caiem a la seva falda embadalits per falses dolces realitzacions, només amb el fi de seguir tenint-nos al seu abast com sempre. Els nostres propis costums i patrons estiren perquè allò és l’acostumat, i, llavors hi ha una falsa percepció de benestar. Puc posar l’exemple d’avui a la matinada: Com cada dia em llevo per meditar; tanmateix, avui, des del llit estant he tingut una dolça connexió amb el Diví així mateix, sense més ni més.., i per por de no trencar-la, no m’he aixecat.., i allà m’he quedat, entre dolces percepcions, enganyoses. Com sé que eren enganyoses? Perquè m’he despertat 20 minuts després.., m’havia adormit! Maia m’havia dut a la seva falda talment com els cants de sirena, perquè la resistència a canviar, a transformar-se, és gran; i, a mida que més es progressa en el camí espiritual, més subtils son les argúcies de la ment.

Tricks of the mind

The flute makes the serpent come out of sleep from within the basket, and to the beat of the sweet notes it rises up as high as the fakir, who tone the melody, to his level.

Likewise, when the flute (murli) of knowledge that God now “plays” sounds, the soul awakens and rises very high; it rises almost to the level of the Pied Piper. From this height he realizes that it is not the basket; the soul, the sleeping serpent inside the basket of the body.
But there are also deceptive flutes that play sweet music that makes the snake sleep again. Maya, is so powerful that we do not even realize that we fall into her lap enraptured by false sweet realizations, just in order to continue to have us within reach as always. Our own customs and patterns pull because that is customary, and then there is a false perception of well-being. I can give the example of today at dawn: As every day I get up to meditate; however, today, from the same bed, I have had a sweet connection with the Divine, likewise, without more or more.., and for fear of breaking it I have not gotten up.., and there I have remained, between sweet, misleading perceptions. How do I know they were misleading? Because I woke up 20 minutes later.., I had fallen asleep! Maya had taken me to her lap like the siren songs, because the resistance to change, to transform, is great; and the more progress is made on the spiritual path, the more subtle are the tricks of the mind.

Argucias de la mente

La flauta hace que la serpiente salga del sueño desde dentro de la cesta, y al compás de las notas dulces se va erguiendo hasta alzarse tan alto como el faquir, que entona la melodía, se encuentra.

Asimismo, cuando suena la flauta (murli) del conocimiento que Dios ahora “toca”, el alma se despierta y se va alzando muy arriba; se eleva casi a la altura del Flautista. Desde esta altura se da cuenta que no es la cesta; el alma, la serpiente dormida dentro de la cesta del cuerpo.
Pero también hay flautas engañosas que tocan dulces músicas que hacen dormir de nuevo la serpiente. Maya, es tan poderosa que ni nos damos cuenta de que caemos en su regazo embelesados por falsas dulces realizaciones, sólo con el fin de seguir teniéndonos a su alcance como siempre. Nuestras propias costumbres y patrones tiran porque aquello es lo acostumbrado, y, entonces hay una falsa percepción de bienestar. Puedo poner el ejemplo de hoy en la madrugada: Como cada día me levanto para meditar; sin embargo, hoy, desde la misma cama he tenido una dulce conexión con el Divino, asimismo, sin más.., y por miedo a romperla no me he levantado.., y allí me he quedado, entre dulces percepciones, engañosas. ¿Cómo sé que eran engañosas? Porque me he despertado 20 minutos después.., ¡me había dormido! Maya me había llevado a su regazo igual que los cantos de sirena, porque la resistencia a cambiar, a transformarse, es grande; y, a medida que más se progresa en el camino espiritual, más sutiles son las argucias de la mente.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: