luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Vida feliç i satisfeta/Happy and satisfied life/Vida feliz y satisfecha

Reflexió de la Setmana  22 de maig de  2021 

Vida feliç i satisfeta

Si realment estàs residint en la teva naturalesa, en el teu estat natural de pau interior, vol dir que no està passant res negatiu dins teu. Que estàs lliure d’ansietat, desig, por i preocupacions. Lliure d’irritació i d’ira. Vol dir que romans totalment obert i, tanmateix, res ni ningú poden pertorbar-te, danyar-te o ni tan sols molestar-te, al marge del que diguin o facin.
Si estàs residint en la teva veritable pau interior, significa que el teu ull interior no està cobert per cap núvol emocional i que pots veure i comprendre la profunditat i la importància de tot el que passa al teu voltant. I al poder fer tot això, precisament les coses comencen de veritat a succeir. Quan saps que la pau és el teu poder i el fas servir de mil maneres, en aquest moment, la teva vida comença.
En qualsevol situació sempre pots reaccionar de quatre, cinc o sis maneres diferents. I no només això, sinó que a més després d’haver vist les diferents opcions, la qual cosa de vegades es diu “considerar les possibilitats”, has de sospesar cada opció i triar ràpidament una usant l’ull de l’intel·lecte, però et resultarà impossible pensar amb claredat si la por i la ira són presents. L’intel·lecte no funcionarà amb eficàcia tret que estigui tranquil, concentrat i estable.
Considera els tigres de la teva vida com els teus mestres. És com si la seva mera presència et fessin reaccionar. Et permeten veure que el que ha activat la teva reacció has estat tu i no ells, i que només tu pots desactivar-la. Ets tu el que destrueix la pau que necessites per crear i decidir. Els tigres que hi ha a la teva vida et permeten experimentar la pau que hi ha en tu, manifestar el teu poder i tenir una resposta creativa, positiva, proactiva i pacífica.
Potser no hagis advertit encara que l’objectiu de la vida és ser creatiu. Ser creatiu d’una manera significativa és el que et produirà més alegria a la vida. Tu no has vingut a aquest món per “viure simplement”, sinó per crear la teva pròpia vida. I això vol dir ser creatiu en tot moment. Si et pares a pensar-hi veuràs que és cert, pel simple fet que penses. Tot el que hi ha a la teva vida procedeix dels teus pensaments.
La qualitat dels teus pensaments depèn, alhora, de la qualitat de la teva consciència. Els pensaments, les opcions, les decisions i, per tant, el teu destí, sorgeixen del teu estat de consciència. Si la pau és la base d’aquest estat i aprens a residir-hi en qualsevol moment i circumstància, t’estaràs donant la millor oportunitat per crear un destí positiu en forma d’una vida feliç i satisfeta.

Extracte de el llibre:
Transformar la ira en calma interior,
Claus per recuperar la teva equilibri emocional,
Ed. ONIRO (L’arbre de la vida) Mike George

Week Reflection    may 22,  2021 

Happy and satisfied life

If you are really residing in your nature, in your natural state of inner peace, it means that nothing negative is happening within you. That you are free from anxiety, desire, fear, and worry. Free from irritation and anger. It means that you remain totally open and yet nothing and no one can disturb, harm or continue to bother you, regardless of what they say or do.
If you are residing in your true inner peace, it means that your inner eye is not covered by any emotional cloud and that you can see and understand the depth and importance of everything that happens around you. And by being able to do all this, things really begin to happen. When you know that peace is your power and you use it in a thousand ways, in that moment, your life begins.
In any situation you can always react in four, five or six different ways. And not only that, but also after having seen the different options, which is sometimes called “considering the possibilities”, you have to weigh each option and quickly choose one using the eye of the intellect, but it will be impossible to think clearly. if fear and anger are present. The intellect will not function effectively unless it is calm, focused, and stable.
Consider the tigers in your life as your teachers. It’s as if their mere presence makes you react. They allow you to see that the one who has activated your reaction has been you and not them, and that only you can deactivate it. It is you who destroys the peace you need to create and decide. The tigers in your life allow you to experience the peace that is in you, manifest your power and have a creative, positive, proactive and peaceful response.
Perhaps you haven’t realized yet that the goal of life is to be creative. Being creative in a meaningful way is what will bring you the most joy in life. You have not come to this world to “live simply”, but to create your own life. And this means being creative at all times. If you stop to think about it you will see that it is true, for the simple fact that you think. Everything in your life comes from your thoughts.
The quality of your thoughts depends, in turn, on the quality of your consciousness. The thoughts, the options, the decisions and, therefore, your destiny, arise from your state of consciousness. If peace is the basis of this state and you learn to reside in it at any time and circumstance, you will be giving yourself the best opportunity to create a positive destiny in the form of a happy and satisfied life.

Excerpt from the book:
Transform anger into inner calm,
Keys to regain your emotional balance,
Ed. ONIRO (The tree of life)
Mike george

Reflexión de la Semana  22 de mayo 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: