luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Parla a la teva ment com si fos un nen/Speak to your mind as if it were a child/Habla a tu mente como si fuera un niño

Reflexió de la Setmana  19 de juny de  2021 

Parla a la teva ment com si fos un nen

Quan parles mentalment amb tu, a quin ésser et dirigeixes i com? Normalment, les persones no li parlen a la seva divinitat sinó als aspectes més superficials de la seva personalitat quotidiana. I sovint és un cúmul de temors i queixes, una insensata repetició de coses velles. Si li parléssim d’aquesta forma a un altre ésser humà, ens hauríem de disculpar.
Aprendre a parlar correctament a l’ésser és un esforç espiritual. Els pensaments del passat i les preocupacions sobre el futur no constitueixen una bona conversa. En comptes d’això, aprèn a parlar a la teva ment com si fos un nen: parla-li amb amor. Si forces a un nen a seure no ho farà.
Una mare sap com convèncer el seu fill perquè faci el que ella vol. Sigues una bona mare amb la teva ment: ensenya-li pensaments bons i positius; d’aquesta manera, quan li diguis que romangui tranquil·la, ho farà. Estima la teva ment. Estigues feliç; no hi ha aliment com la felicitat: és un elixir que només es pot provar quan l’ésser troba la seva pau.

Extracte de el llibre:
Companya de Déu,
Paraules i saviesa d’una de les grans,
líders espirituals del món,
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Week Reflection  june  19,  2021 

Speak to your mind as if it were a child

When you talk mentally with yourself, what being do you address and how? Normally, people do not speak at their divinity but at the more superficial aspects of their everyday personality. And often it is a heap of fears and complaints, a insensate repetition of old things. If we spoke that way to another human being, we would have to apologize.
Learning to speak correctly at being is a spiritual endeavor. Thoughts about the past and worries about the future don’t make good conversation. Instead, learn to speak to your mind as if it were a child: speak to it with love. If you force a child to sit, they won’t.
A mother knows how to convince her son to do what she wants. Be a good mother with your mind: teach him good and positive thoughts; that way, when you tell her to stay calm, she will. Loves your mind. Keep happy; there is no food like happiness: it is an elixir that can only be tasted when the being finds his peace.

Excerpt from the book:
Companion of God,
Words and wisdom from one of the greats,
spiritual leaders of the world,
Ed. Brahma Kumaris
Dadi janki

Reflexión de la Semana  19 de junio 2021 

Habla a tu mente como si fuera un niño

Cuando hablas mentalmente contigo, ¿a qué ser te diriges y cómo? Normalmente, las personas no le hablan a su divinidad sino a los aspectos más superficiales de su personalidad cotidiana. Y a menudo es un cúmulo de temores y quejas, una insensata repetición de cosas viejas. Si le habláramos de esa forma a otro ser humano, tendríamos que disculparnos.
Aprender a hablar correctamente al ser es un esfuerzo espiritual. Los pensamientos del pasado y las preocupaciones sobre el futuro no constituyen una buena conversación. En lugar de ello, aprende a hablar a tu mente como si fuera un niño: háblale con amor. Si fuerzas a un niño a sentarse no lo hará.
Una madre sabe cómo convencer a su hijo para que haga lo que ella quiere. Sé una buena madre con tu mente: enséñale pensamientos buenos y positivos; de ese modo, cuando le digas que permanezca tranquila, lo hará. Ama a tu mente. Mantente feliz; no hay alimento como la felicidad: es un elixir que solo se puede probar cuando el ser encuentra su paz.

Extracto del libro:
Compañera de Dios,
Palabras y sabiduría de una de las grandes,
líderes espirituales del mundo,
Ed. Brahma Kumaris
Dadi Janki

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: