luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Humanitat en ascens espiritual/Humanity in spiritual ascent/Humanidad en ascenso espiritual

(Secrets revelats 2)

Quan he vist la calma i la saviesa d’una persona gran que està en bones facultats mentals, he sentit molta admiració, perquè ara que estic arribant a aquest llindar inconegut, m’adono que s’ha de fer un esforç per no caure en lamentacions. Sempre m’ha impactat veure la saviesa i la calma d’algunes persones ancianes.
De la mateixa manera, la humanitat com a un ens, també té el seu rang cronològic com els éssers vius individuals. Ara la humanitat és a la senectut i també ens podríem admirar nosaltres mateixos d’arribar al zenit de la màxima saviesa a que podem aspirar.

  • Aquest és el naixement que és tan valuós com un diamant. El Pare diu: Aquest és el vostre cos elevat. Podeu reclamar la vostra herència del paradís mitjançant aquest cos.

Quan li diem Pare ens reconeixem com a fills seus i per tant, si Ell és una ànima, nosaltres els fills també som ànimes, però en un cos, a diferència d’Ell. Déu el Pare, ens revela un altre secret: “aquest és el vostre cos elevat”.., qui ho diria, oi?.., carregats de dolor, infectats de pandèmia, amb tantes dolences mentals.., però potser resultarà que podem ser com aquells ancians (encara que tinguem joventut al cos) que assoleixen la saviesa humana que ens reconcilia amb la humanitat. Jo ho crec fermament, però no s’aconsegueix res sense esforç. Aquells ancians savis segur que també han hagut de lluitar amb sí mateixos per aconseguir aquella estabilitat que ens enamora d’ells. Per tant, ens hem de treballar si tenim la esperança de ser com Déu ens diu: “aquest és el naixement que és tan valuós com un diamant”. El Raja Ioga és la polidora que aconsegueix fer brillar l’ànima com un diamant. Doncs, cal aprofitar aquest naixement tan especial si volem que la humanitat elevi el seu to vital.

(Secrets revealed 2)

When I have seen the calm and wisdom of an older person who is in good mental faculties, I have felt a lot of admiration, because now that I am reaching this unknown threshold, I realize that an effort must be made not to fall into regrets. It has always struck me to see the wisdom and calm of some elderly people.
In the same way, humanity as a being, also has its chronological rank as the individual living beings. Now humanity is in old age and we could also admire ourselves to reach the zenith of the maximum wisdom to which we can aspire.

  • This is the birth that is as valuable as a diamond. The Father says: This is your elevated body. You can claim your inheritance of paradise through this body.

When we call him Father we recognize ourselves as his children and therefore, if he is a soul, we children are also souls, but in a body, unlike Him. God the Father reveals another secret to us: “this is your body elevated “.., who would say it, right?.., laden with pain, infected with pandemic, with so many mental ailments.., but perhaps it turns out that we can be like those old people (although we have youth in the body) who reach the human wisdom that reconciles us with humanity. I firmly believe it, but nothing is achieved without effort. Those wise elders have surely also had to fight with themselves to achieve that stability that makes us fall in love with them. Therefore, we must work if we hope to be as God tells us: “this is the birth that is as valuable as a diamond.” Raja Yoga is the polisher machine that makes the soul shine like a diamond. Thus, we must take advantage of this special birth if we want humanity to raise its vital tone. We are in a culminating time.

(Secretos revelados 2)

Cuando he visto la calma y la sabiduría de una persona mayor que está en buenas facultades mentales, he sentido mucha admiración, porque ahora que estoy llegando a este umbral desconocido, me doy cuenta que se debe hacer un esfuerzo para no caer en lamentaciones. Siempre me ha impactado ver la sabiduría y la calma de algunas personas ancianas.
Del mismo modo, la humanidad como un ente, también tiene su rango cronológico como los seres vivos individuales. Ahora la humanidad está en la senectud y también nos podríamos admirar nosotros mismos de alcanzar el cenit de la máxima sabiduría a que podemos aspirar.

  • Este es el nacimiento que es tan valioso como un diamante. El Padre dice: Este es vuestro cuerpo elevado. Podéis reclamar vuestra herencia del paraíso mediante este cuerpo.

Cuando le llamamos Padre nos reconocemos como hijos suyos y por tanto, si Él es un alma, nosotros los hijos también somos almas, pero en un cuerpo, a diferencia de Él. Dios el Padre, nos revela otro secreto: “este es vuestro cuerpo elevado”.., quien lo diría, ¿verdad?.., cargados de dolor, infectados de pandemia, con tantas dolencias mentales.., pero quizá resulte que podemos ser como aquellos ancianos (aunque tengamos juventud en el cuerpo) que alcanzan la sabiduría humana que nos reconcilia con la humanidad. Yo lo creo firmemente, pero no se consigue nada sin esfuerzo. Aquellos ancianos sabios seguro que también han tenido que luchar consigo mismos para conseguir aquella estabilidad que nos enamora de ellos. Por lo tanto, debemos trabajar si tenemos la esperanza de ser como Dios nos dice: “este es el nacimiento que es tan valioso como un diamante”. El Raja Yoga es la pulidora que consigue hacer brillar el alma como un diamante. Así pues, hay que aprovechar este nacimiento tan especial si queremos que la humanidad eleve su tono vital. Estamos en un tiempo culminante.

Curso esencial de Meditación Raja Yoga

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: