luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El cicle de la vida/The cycle of life/El ciclo de la vida

El cicle de la vida

Si ens considerem ànima podrem assimilar que som eterns i que el cos és necessari per a experimentar la vida física.
Què és el temps? “Una mesura del canvis?” “La velocitat del fets?” Diria que està lligat a l’existència física i a l’acció, i que tret del pla immaterial, el temps es pot mesurar.

Mike George, en “Aprendre a relaxar-se”,
fa una afirmació interessant:
“El temps és la forma que té la natura
d’evitar que tot succeeixi alhora.”

-Quan morim el món deixa d'existir per a nosaltres; l'ànima s'allibera de tot, fins que pren un altre cos. L'ànima entrarà a la matriu d'una mare i després naixerà.

Igual com el temps és cíclic en la majoria de processos físics (dia i nit, estacions, sistema solar, etc.), hem d’entendre igualment que, en el pla espiritual(metafísica), no hi ha principi ni final, el temps no existeix; per tant, per a l’esperit (l’ànima), l’eternitat o la inexistència del temps fa que no pugui experimentar la cessació de l’existència pròpia; és a dir, l’ànima mai pot morir. Aquesta és la nostra real immortalitat.

Un altre apunt pel temps i la matèria, és la llei de l’entropia: 2on principi de la termodinàmica: -En un univers tancat tot tendeix al desordre, el nou es fa vell i només una aportació externa d’energia pot mantenir o restablir l’ordre.-

Així podem entendre el cicle de tota matèria i processos cíclics: -el sol restableix el dia, el sol fon la neu i recupera l’estat idoni perquè tota arrel o llavor pugui brotar.., i, pel que fa a l’àmbit metafísic, l’ànima que ha perdut l’energia a base de renéixer multitud de vegades, pot recuperar-la quan el Sol Espiritual, Déu, intervé i aporta la Seva pròpia i inextingible energia (perquè Ell mai encarna), als éssers humans, que llavors s’adonen que son dues coses: ésser (l’ànima) i cos (l’humà). Quan els éssers humans recuperem la nostra plena identitat, torna a començar el cicle del món i, fins i tot, aquesta transformació afecta al pla material, el Planeta també es transforma, tot torna al seu estat idoni, tot torna a començar de forma renovada i efectiva al 100%.

The cycle of life

Nueva Fotografia de la Tierra Imagen Definitiva del Planeta Tierra -  BIOGRAFÍAS e HISTORIA UNIVERSAL,ARGENTINA y de la CIENCIA

If we consider ourselves soul we can assimilate that we are eternal and that the body is necessary to experience physical life. What is time? “A measure of change?” “The speed of events?” I would say that it is linked to physical existence and action, and that except on the immaterial plane, time can be measured.

Mike George, in “Learning to Relax”,
makes an interesting claim:
“Time is the way nature has
to prevent everything from happening at once. “

-When we die the world ceases to exist for us; the soul is freed from everything, until it takes another body. The soul will enter a mother's womb and then it will be born.

Just as time is cyclical in most physical processes (day and night, seasons, solar system, etc.), we must also understand that, on the spiritual plane (metaphysics), there is no beginning or end, time does not exist ; therefore, for the spirit (the soul), eternity or the nonexistence of time makes it unable to experience the cessation of its own existence; that is, the soul can never die. This is our real immortality.

Another point for time and matter is the law of entropy: 2nd principle of thermodynamics: -In a closed universe everything tends to disorder, the new becomes old and only an external contribution of energy can maintain or restore order .-

Thus we can understand the cycle of all matter and cyclical processes: -the sun restores the day, the sun melts the snow and recovers the ideal state so that every root or seed can sprout.., and, in the metaphysical sphere, the soul who has lost energy by being reborn many times, can recover it when the Spiritual Sun, God, intervenes and contributes His own inexhaustible energy (because He never incarnates), to human beings, who then realize that there are two things: being (the soul) and body (the human). When human beings recover our full identity, the world cycle begins again and, even, this transformation affects the material plane, the Planet also transforms, everything returns to its ideal state, everything begins again in a renewed and effective way 100%.

El ciclo de la vida

Si nos consideramos alma podremos asimilar que somos eternos y que el cuerpo es necesario para experimentar la vida física. ¿Qué es el tiempo? ¿”Una medida de cambios?” ¿”La velocidad de los hechos?” Diría que está ligado a la existencia física y a la acción, y que salvo en el plano inmaterial, el tiempo se puede medir.

Mike George, en “Aprender a relajarse”,
hace una afirmación interesante:
“El tiempo es la forma que tiene la naturaleza
de evitar que todo suceda a la vez. “

-Cuando morimos el mundo deja de existir para nosotros; el alma se libera de todo, hasta que toma otro cuerpo. El alma entrará a la matriz de una madre y luego nacerá.

Al igual que el tiempo es cíclico en la mayoría de procesos físicos (día y noche, estaciones, sistema solar, etc.), debemos entender igualmente que, en el plano espiritual (metafísica), no hay principio ni final, el tiempo no existe; por tanto, para el espíritu (el alma), la eternidad o la inexistencia de tiempo hace que no pueda experimentar la cesación de la existencia propia; es decir, el alma nunca puede morir. Esta es nuestra real inmortalidad.

Otro apunte para el tiempo y la materia, es la ley de la entropía: principio de la termodinámica: -En un universo cerrado todo tiende al desorden, lo nuevo se hace viejo y sólo una aportación externa de energía puede mantener o restablecer el orden.-

Así podemos entender el ciclo de toda materia y procesos cíclicos: -el sol restablece el día, el sol derrite la nieve y recupera el estado idóneo para que toda raíz o semilla puedan brotar.., y, en cuanto al ámbito metafísico , el alma que ha perdido la energía a base de renacer multitud de veces, puede recuperarla cuando el Sol Espiritual, Dios, interviene y aporta Su propia y inextinguible energía (porque Él nunca encarna), a los seres humanos, que entonces se dan cuenta que son dos cosas: ser (el alma) y cuerpo (el humano). Cuando los seres humanos recuperamos nuestra plena identidad, vuelve a empezar el ciclo del mundo e, incluso, esta transformación afecta al plano material, el Planeta también se transforma, todo vuelve a su estado idóneo, todo vuelve a empezar de forma renovada y efectiva al 100%.

One comment on “El cicle de la vida/The cycle of life/El ciclo de la vida

  1. Retroenllaç: Entenent el futur cíclic/Understanding the cyclical future/Entendiendo el futuro cíclico | luminiscències 2013/2022

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: