luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

TIGRE DE PAPER/PAPER TIGER/TIGRE DE PAPEL

TIGRE DE PAPER

Desperta després d’un malson, encara amb el regust agra de la tristesa de l’argument, em pregunto si el karma hi té res a veure; no sé si és possible que també se saldi karma “vivint” un somni que causa tristesa o espant. Sigui com sigui, fa pensar.

Tot llegint antigues reflexions, m’he topat amb una que hi quadra i dóna respostes:

4/2/2021: L’ànima té l’habilitat de crear un ambient amic o inhòspit al seu voltant; se’n diu auto suggestió. S’ha considerat una debilitat, però, en realitat és un poder de l’ànima que, segons s’usi pot perjudicar o pot beneficiar. No obstant això, amb la pràctica d’aturar els pensaments en un segon, tindrem la capacitat d’aturar l’auto suggestió negativa i tornar a tenir el control de la nostra llibertat interior, per poder decidir què volem percebre.

Sí, de fet, sento molt intensament que tinc la llibertat de decidir si vull que un senzill malson afecti, o no, el dia que tinc al davant.
Hi han malsons subtils que viuen en la nostra ment, i, hi han malsons físics que comencen quan ens llevem al matí. Ambdós estan supeditats a com els volem percebre o viure, malgrat el que succeeixi al nostre voltant. El ritme de la vida no s’atura. Podem veure les dificultats o els obstacles com a tigres de paper i seguir mantenint l’alegria de viure.

PAPER TIGER

Tiger Paper Art - Imgur

Waking up after a nightmare, still with the sour aftertaste of the sadness of the argument, I wonder if karma has anything to do with it; I do not know if it is possible that karma can also be liquidate by “living” a dream that causes sadness or fright. Either way, it makes you think.

Reading old reflections, I have come across one that fits and gives answers:

2/4/2021: The soul has the ability to create a friendly or inhospitable environment around it; it’s called autosuggestion. It has been considered a weakness, but in reality it is a power of the soul that, depending on how it is used, can harm or can benefit. However, with the practice of stopping thoughts in a second, we will have the ability to stop negative autosuggestion and regain control of our inner freedom, to be able to decide what we want to perceive.

Yes, in fact, I feel very strongly that I have the freedom to decide whether or not I want a simple nightmare to affect the day in front of me.
There are subtle nightmares that live in our minds, and there are physical nightmares that begin when we wake up in the morning. Both are subject to how we want to perceive or live them, despite what happens around us. The rhythm of life does not stop. We can see difficulties or obstacles like paper tigers and still maintain the joie de vivre.

Chinese innovation – paper tiger or king of the hill? – Global Public  Square - CNN.com Blogs

TIGRE DE PAPEL

Despierta después de una pesadilla, aún con el regusto agrio de la tristeza del argumento, me pregunto si el karma tiene nada que ver; no sé si es posible que también se salde karma “viviendo” un sueño que causa tristeza o espanto. Sea como sea, hace pensar.

Leyendo antiguas reflexiones, me he topado con una que cuadra y da respuestas:

4/2/2021: El alma tiene la habilidad de crear un ambiente amigo o inhóspito a su alrededor; se llama autosugestión. Se ha considerado una debilidad, pero en realidad es un poder del alma que, según se use puede perjudicar o puede beneficiar. Sin embargo, con la práctica de detener los pensamientos en un segundo, tendremos la capacidad de detener la autosugestión negativa y volver a tener el control de nuestra libertad interior, para poder decidir qué queremos percibir.

Sí, de hecho, siento muy intensamente que tengo la libertad de decidir si quiero que una sencilla pesadilla afecte, o no, el día que tengo delante.
Hay pesadillas sutiles que viven en nuestra mente, y, hay pesadillas físicas que comienzan cuando nos levantamos por la mañana. Ambas están supeditadas a cómo las queremos percibir o vivir, a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor. El ritmo de la vida no se detiene. Podemos ver las dificultades o los obstáculos como tigres de papel y seguir manteniendo la alegría de vivir.

Paper Tiger Productivity Packages - Paauwerfully Organized

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: