luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El Confortador dels Cors/The Comforter of Hearts/El Confortador de los Corazones

Hi ha un altre cor que no en sabíem de la seva existència, i potser l’hem estat confonent amb el cor que bombeja sang en el cos.

◾Ell ve per a conquerir el cor de tothom, a l’edat de la confluència; el cor de les ànimes. El cor és a l’ànima. Els éssers humans guanyen els cors dels éssers humans. Mai feu mal als sentiments d’uns i altres.

En qualsevol discussió, hi han dues maneres de prendre’s les paraules que s’hi diuen: com una cosa personal, o simplement com una opinió que l’altre presenta. Si s’escull prendre-s’ho personalment, la discussió s’embalarà i pot acabar malament, perquè l’ego se sentirà ferit i desitjós de defensar-se; en canvi, si es decideix treure-li “ferro”, fins i tot ho podrem trobar divertit! En podrem fer broma, no ofensiva, i acabarem tan amics. Hi ha molta diferència quan un està conscient de com es desenvolupa la vida. Això se’n diu guanyar-se el cor humà, perquè no fem que bategui descontrolat.
Ara bé, Déu, al Pare de l’Ànima, se Li ha donat un títol: el Confortador dels Cors. Ell és l’únic que pot confortar l’ànima de cadascú perquè la Seva influència va molt més profund, va al cor de l’ànima. Això només passa en aquest últim temps anomenat edat de la confluència; és per això que només en aquest temps l’ànima que som pot obtenir calma i confort tan sols recordant-Lo a Ell. El confort és a causa que Ell, quan El recordem, neteja la corrua d’errors acumulats de tantes vides viscudes i també de l’actual. És com la “dutxa” abans de anar-se’n de viatge.

There is another heart that we did not know of its existence, and perhaps we have been mistaking it for the heart that pumps blood in the body.

◾He comes to conquer the hearts of all, in the age of confluence; the heart of souls. The heart is in the soul. Human beings win the hearts of human beings. Never hurt each other’s feelings.

In any discussion, there are two ways to take the words that are said there: as something personal, or simply as an opinion that the other presents. If you choose to take it personally, the discussion will accelerate and may end badly, because the ego will feel hurt and want to defend itself; on the other hand, if you decide take away “tension” it, we can even find it fun! We can joke, not offensively, and we will end up as friends. There is a lot of difference when one is aware of how life unfolds. This is called winning the human heart, because we don’t make it beat out of control.
Now God, the Father of the Soul, has been given a title: the Comforter of the Hearts. He is the only one who can comfort the soul of each one because His influence goes much deeper, goes to the heart of the soul. This only occurs in this last time called the age of confluence; that is why only in this time the soul that we are can obtain calm and comfort just by remembering Him. Comfort is due to the fact that He, when we remember Him, cleanses the row of accumulated errors of so many lives lived and also of the current one. It is like the “shower” before going on a trip.

Corazón con alma

Hay otro corazón que no sabíamos de su existencia, y quizás le hemos estado confundiendo con el corazón que bombea sangre en el cuerpo.

◾Él viene para conquistar el corazón de todos, en la edad de la confluencia; el corazón de las almas. El corazón está en el alma. Los seres humanos ganan los corazones de los seres humanos. Nunca lastiméis los sentimientos de unos y otros.

En cualquier discusión, hay dos formas de tomarse las palabras que ahí se dicen: como algo personal, o simplemente como una opinión que el otro presenta. Si se elige tomárselo personalmente, la discusión se acelerará y puede acabar mal, porque el ego se sentirá herido y deseoso de defenderse; en cambio, si se decide sacarle “hierro”, ¡incluso lo podremos encontrar divertido! Podremos bromear, no ofensivamente, y acabaremos tan amigos. Hay mucha diferencia cuando uno está consciente de cómo se desarrolla la vida. Esto se llama ganarse el corazón humano, porque no hacemos que lata descontrolado.
Ahora bien, Dios, al Padre del Alma, se le ha dado un título: el Confortador de los Corazones. Él es el único que puede confortar el alma de cada uno porque Su influencia va mucho más profundo, va al corazón del alma. Esto sólo ocurre en este último tiempo llamado edad de la confluencia; es por eso que sólo en este tiempo el alma que somos puede obtener calma y confort tan sólo recordándolo a Él. El confort es debido a que Él, cuando Le recordamos, limpia la hilera de errores acumulados de tantas vidas vividas y también de la actual. Es como la “ducha” antes de irse de viaje.

🔴EDAT DE LA CONFLUÈNCIA.CONFLUENCE’S AGE.EDAD DE LA CONFLUENCIA

Tu empresa no tiene alma ni corazón? - Blog de Isabel Iglesias ·  Descubriendo talento

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: