luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La qualitat del pensament crea la qualitat de vida II/The quality of thought creates quality of life II/La calidad del pensamiento crea a calidad de vida II

Reflexió de la Setmana  2 d’abril de 2022

Week Reflection april ,  2 2022

Reflexión de la Semana  2 de abril 2022

Les paraules i opinions dels altres ens afecten contínuament. Per recuperar la pau mental cal emprendre un viatge interior. Així recobrem l’equilibri i deixem de desaprofitar energia; aprenem a pensar abans de parlar i observar abans d’actuar. D’altra manera, els pensaments, les paraules i les accions desmesurades acaben generant trastorns emocionals, mentals i físics. Aquests trastorns ocasionen cansament, tensió, inquietud i temor.
Si no tenim control sobre nosaltres, seran altres els que ens
controlin. Com que això no ens agrada, reaccionem, ens queixem i el mal geni ens pot fer explotar. Si no aprenem a viatjar al nostre interior i a tenir el control sobre nosaltres mateixos, aleshores definitivament, altres ens controlaran.
Posar fre a la ment significa frenar la llengua; els nostres
pensaments i paraules estan estretament connectats ja que allò que pensem ens condueix al que diem. És un fet que les nostres paraules –positives o negatives– afecten altres. Si es tracta de paraules dures o de critica, la gent reacciona tornant alhora el que ha rebut. Aquest joc d’intercanvi de paraules i emocions, passa cada dia i és extenuant. Alguns dies, més que un joc sembla un combat de boxa!
La nostra consciència és un reflex dels nostres pensaments, i la nostra vida és un reflex de la nostra consciència.
Si sembrem una llavor de pensament positiva i neta i ens hi
concentrem, li donarem energia, així com el sol la hi dóna a la llavor que jeu a la terra. I així com la llavor desperta i comença a créixer, així els pensaments en què ens concentrem desperten i comencen a créixer. Per tant sembrem pensaments positius.
Cada matí abans de començar la nostra jornada, seiem
tranquils, en silenci, i sembrem la llavor de la pau. La pau és harmonia i equilibri. La pau és llibertat: alliberem-nos del pes de la negativitat i dels excessos. Deixem que la pau trobi casa seva al nostre fur intern. La pau és la nostra fortalesa original, la nostra eterna tranquil·litat de l’ésser.
Fem que el nostre primer pensament del dia sigui pacífic
sembrem aquesta llavor. Reguem-la amb atenció.

The words and opinions of others continually affect us. To regain peace of mind we have to embark on an inner journey. Thus we regain balance and stop wasting energy; We learn to think before we speak and to observe before we act. Otherwise, excessive thoughts, words and actions end up generating emotional, mental and physical disorders. These disorders cause tiredness, tension, restlessness and fear.
If we don’t have control over ourselves, others will control us.
control. As we do not like this, we react, we complain and the bad temper can make us explode. If we don’t learn to travel within ourselves and have control over ourselves, then others will definitely control us.
To curb the mind means to curb the tongue; our
Thoughts and words are closely connected as what we think leads to what we say. It is a fact that our words – positive or negative – affect others. If it is about harsh words or criticism, people react by giving back what they received. This game of exchanging words and emotions happens daily and is exhausting. Some days it feels more like a boxing match than a game!
Our conscience is a reflection of our thoughts, and our life is a reflection of our conscience.
If we sow a seed of positive and clean thought and
we concentrate on it, we will give it energy, just as the sun gives it to the seed that lies on the ground. And just as the seed awakens and begins to grow, so the thoughts we concentrate on awaken and begin to grow. So let’s sow positive thoughts.
Every morning before we start our day, let us sit down
calm, in silence, and let us sow the seed of peace. Peace is harmony and balance. Peace is freedom: freeing ourselves from the weight of negativity and excess. Let peace find its home within us. Peace is our original strength, our eternal tranquility of being.
Let’s make our first thought of the day peaceful
Let’s sow this seed. Let’s water it carefully.


Las palabras y opiniones de otros nos afectan continuamente. Para recuperar la paz mental tenemos que emprender un viaje interior. Así recobramos el equilibrio y dejamos de desperdiciar energia; aprendemos a pensar antes de hablar y a observar antes de actuar. De otra manera, los pensamientos, palabras y acciones desmesurados acaban por generar trastornos emocionales, mentales y físicos. Estos trastornos ocasionan cansancio, tensión, inquietud y temor.
Si no tenemos control sobre nosotros, serán otros los que nos
controlen. Como esto no nos gusta, reaccionamos, nos quejamos y el mal genio puede hacernos explotar. Si no aprendemos a viajar a nuestro interior ya tener el control sobre nosotros mismos, entonces definitivamente, otros nos controlarán.
Poner freno a la mente significa frenar la lengua; nuestros
pensamientos y palabras estan estrechamente conectados ya que lo que pensamos nos conduce a lo que decimos. Es un hecho que nuestras palabras-positivas o negativas- afectan a otros. Si se trata de palabras duras o de critica, la gente reacciona devolviendo a su vez lo que recibió. Este juego de intercambio de palabras y emociones, ocurre a diario y es extenuante. ¡Algunos días, más que un juego parece un combate de boxeo!
Nuestra conciencia es un reflejo de nuestros pensamientos, y nuestra vida es un reflejo de nuestra conciencia.
Si sembramos una semilla de pensamiento positiva y limpia y nos
concentramos en ella, le daremos energia, así como el sol se la da a la semilla que yace en la tierra. Y así como la semilla despierta y empieza a crecer, así los pensamientos en los que nos concentramos despiertan y empiezan a crecer. Por lo tanto sembremos pensamientos positivos.
Cada mañana antes de comenzar nuestra jornada, sentémonos
tranquilos, en silencio, y sembremos la semilla de la paz. La paz es armonía y equilibrio. La paz es libertad: liberarnos del peso de la negatividad y los excesos. Dejemos que la paz encuentre su hogar en nuestro fuero interno. La paz es nuestra fortaleza original nuestra eterna tranquilidad del ser.
Hagamos que nuestro primer pensamiento del día sea pacífico
sembremos esta semilla. Reguémosla con atención.

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: