luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

L’ombra de les flors/The shadow of the flowers/La sombra de las flores

Quan les persones son molt infelices, es recorden de Déu: Déu, porta’ns d’aquest món de punxes a l’ombra de les flors. Aleshores, definitivament deu d’haver existit aquell món, els sanskars dels quals son en les ànimes. El món futur era l’edat d’or i s’anomenava el món de les flors.

A la Índia la poesia sura en l’ambient d’una forma «quasi-màgica». Així mateix, la misèria també, però la màgia és que, tenen una espurna d’esperança als seus cors. Aquest fenomen no és gratuït, sinó que ve dels ancestres. De fet, molts al món tenen experiències «sub-subconscients», que se’n diuen records ancestrals; una memòria gravada dins l’ànima de successos antics: també se’n diuen «sanskars».
El món futur era l’edat d’or……
Sembla un error: un món futur referint-s’hi en passat.
Però en el concepte del temps circular és ben correcte que futur, present i passat vagin agafadets de la mà. Els radis d’una roda van girant; aquell que era a sota ara és a sobre i el radi que era al damunt ara és al davall.
Doncs així, per què hauríem d’ignorar els senyals que ens diuen que hi ha quelcom més que el que veiem amb els ulls en aquesta vida actual? Tens l’esperança o la sensació de que el món no està essent com creies que hauria de ser? Si és així.., no pensis que és una quimera, sinó una experiència viscuda en una vida passada als inicis del món de les flors.., o dit també, el paradís, l’edat d’or, ara fa 5000 anys.

When people are very unhappy, they remember God: God, take us from this world of thorns to the shade of flowers. So there must definitely have been such a world, whose sanskars are in souls. The future world was the golden age and was called the world of flowers.

In India, poetry floats in the air in an «quasi-magical» way. Likewise, the misery too, but the magic is that, they have a spark of hope in their hearts. This phenomenon is not free, but comes from the ancestors. In fact, many in the world have «sub-subconscious» experiences, which are called ancestral memories; a memory engraved in the soul of ancient events: they are also called «sanskars».
The future world was the golden age…..
It seems like a mistake: a future world referring to it in past tense.
But in the concept of circular time it is quite correct that future, present and past, go hand in hand. The spokes of a wheel go turning; the one that was below is now on top and the spoke that was on top is now below.
So why should we ignore the signs that tell us that there is something more than what we see with our eyes in this current life? Do you have the hope or the feeling that the world is not being how you thought it should be? If so…, don’t think that it is a chimera, but an experience lived in a past life at the beginning of the world of flowers…, or also said, paradise, the golden age, 5000 years ago.

Cuando las personas son muy infelices, se acuerdan de Dios: ¡Dios, llévanos de este mundo de espinas a la sombra de las flores. Entonces, definitivamente debe haber existido ese mundo, cuyos sanskares están en las almas. El mundo futuro era la edad de oro y se llamaba el mundo de las flores.

En la India la poesía flota en el ambiente de una forma «quasi-mágica». Asimismo, la miseria también, pero la magia es que, tienen una chispa de esperanza en sus corazones. Este fenómeno no es gratuito, sino que viene de los ancestros. De hecho, muchos en el mundo tienen experiencias «sub-subconscientes», que se llaman recuerdos ancestrales; una memoria grabada en el alma de sucesos antiguos: también se llaman «sanskares».
El mundo futuro era la edad de oro…..
Parece un error: un mundo futuro refiriéndose a él en pasado.
Pero en el concepto del tiempo circular es bien correcto que futuro, presente y pasado vayan cogiditos de la mano. Los radios de una rueda van girando; aquel que estaba debajo ahora está encima y el radio que estaba encima está ahora debajo.
Pues así, ¿por qué deberíamos ignorar las señales que nos dicen que hay algo más que lo que vemos con los ojos en esta vida actual? ¿Tienes la esperanza o la sensación de que el mundo no está siendo cómo creías que debería ser? Si es así.., no pienses que es una quimera, sino una experiencia vivida en una vida pasada en los inicios del mundo de las flores.., o dicho también, el paraíso, la edad de oro, hace 5000 años.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: