luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

No hi han errors en Déu//There are no mistakes in God//No hay errores en Dios

No hi han errors en Déu

Puc posar les mans al foc per Déu.., perquè és obvi que, Algú com Ell que vol beneficiar.., ni per equivocació cometria errors.

Punt: Déu no faria males accions.

Les equivocacions son marca de fàbrica del éssers humans, no pas des de sempre, sinó des que el cicle del món comença a perdre llum. Al principi del cicle, els éssers humans son plens de llum, però gradualment la van perdent, es van apagant. Malgrat tot, durant els 2500 anys primers, o sigui, durant la primera meitat del cicle del món, la pèrdua de llum és gairebé imperceptible. Però després d’aquest temps.., la pèrdua de intel·ligència, tant emocional, espiritual com física, minva amb la rapidesa i volum que rodola i creix una boleta de neu pel vessant d’una muntanya nevada. Ara som en la part més obscura de la nostra història humana.
Es diu en alguns cercles, que la inclinació de l’eix virtual del nostre planeta Terra s’inclina cap dins de la galàxia i cap enfora d’ella.., i no em voldria equivocar, però relacionen aquesta inclinació amb l’estat d’una intel·ligència més o menys íntegra; si no recordo malament es deia que ara estem inclinats cap enfora de la galàxia i això coincideix amb menys claredat a l’intel·lecte, però segueix un cicle automàtic i ara la inclinació anirà cap al centre de la nostra galàxia.., deixo un vídeo que mostra gràficament una explicació clara de la inclinació de l’eix de la Terra.
Si no voleu veure tot el vídeo, l’interessant relacionat amb el què exposo comença al minut 4:37. Anem en direcció a la llum.., ja s’acaba el cicle de la foscor.

There are no mistakes in God

I can put my hands on fire for God.., because it is obvious that, Someone like Him who wants to benefit.., would not even by mistake make mistakes.

Point: God would not do evil deeds.

Mistakes are the trademark of human beings, not since forever, but since the cycle of the world began to lose light. At the beginning of the cycle, human beings are full of light, but gradually they lose it, they go out. Despite everything, during the first 2500 years, that is, during the first half of the world’s cycle, the loss of light is almost imperceptible. But after this time…, the loss of intelligence, both emotional, spiritual and physical, diminishes with the speed and volume that a snowball rolls and grows on the side of a snowy mountain. We are now in the darkest part of our human history.
It is said in some circles, that the tilt of the virtual axis of our planet Earth tilts towards the inside of the galaxy and towards the outside of it.., and I wouldn’t want to be wrong, but they relate this inclination to the state of ‘a more or less complete intelligence; if I remember correctly it was said that we are now tilted out of the galaxy and this matches less clearly in the intellect, but it follows an automatic cycle and now the tilt will go towards the center of our galaxy.. I leave a video graphically showing a clear explanation of the tilt of the Earth’s axis.
If you don’t want to watch the whole video, the interesting thing related to what I’m exposing starts at minute 4:37. We’re going in the direction of the light.., the cycle of darkness is over.

No hay errores en Dios

Puedo poner mis manos en el fuego por Dios.., porque es obvio que, Alguien como Él que quiere beneficiarnos.., ni por error cometería errores.

Punto: Dios no haría malas acciones.

Los errores son la marca registrada de los seres humanos, no desde siempre, sino desde que el ciclo del mundo comenzó a perder luz. Al principio del ciclo, el ser humano está lleno de luz, pero poco a poco la va perdiendo, se va apagando. A pesar de todo, durante los primeros 2500 años, es decir, durante la primera mitad del ciclo del mundo, la pérdida de luz es casi imperceptible. Pero después de este tiempo…, la pérdida de inteligencia, tanto emocional, espiritual y física, disminuye con la velocidad y el volumen que una bola de nieve rueda y crece en la ladera de una montaña nevada. Ahora estamos en la parte más oscura de nuestra historia humana.
Se dice en algunos círculos, que la inclinación del eje virtual de nuestro planeta Tierra se inclina hacia el interior de la galaxia y hacia el exterior de ella.., y no quisiera equivocarme, pero relacionan esta inclinación con el estado de una inteligencia más o menos completa; si no recuerdo mal se dijo que ahora estamos inclinados fuera de la galaxia y esto coincide con menos claridad en el intelecto, pero sigue un ciclo automático y ahora la inclinación ira hacia el centro de nuestra galaxia.. les dejo un video mostrando gráficamente una explicación clara de la inclinación del eje de la Tierra.
Si no quieren ver el video completo, lo interesante relacionado con lo que expongo empieza en el minuto 4:37. Vamos en dirección a la luz.., el ciclo de oscuridad se está terminando.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: